Taga a kɔnɔkow lajɛ

Taga a kɔnɔnakow lajɛ

 SAPITIRI 6NAN

Layidu tara deen min koo la

Layidu tara deen min koo la

LUKA 2:21-39

  • U YE YEZU KƐNƐKƐNƐ ANI KƆFƐ, U TAGARA N’A YE ALABATOSOBA KƆNƆ

Yusufu ni Mariyamu ma kɔsegi Nazarɛti tugun. U tora Bɛtilehɛmu. Yezu wolonin tile seeginan loon, u y’a kɛnɛkɛnɛ i ko Ala ka sariya tun b’a ɲini Israɛldenw fɛ cogo min na (Levitiki 12:2, 3). O loon na le fana, u be deen tɔgɔ la. Yusufu ni Mariyamu y’u deen tɔgɔ la ko Yezu i ko mɛlɛkɛ Gabiriyɛli tun y’a fɔ u ye cogo min na.

Kalo kelen ni kɔ tɛmɛna. Yezu ye tile 40 sɔrɔ sisan. A bangebagaw tagara n’a ye min? U tagara n’a ye Alabatosoba kɔnɔ Zeruzalɛmu. U siginin be yɔrɔ min na, o ni Zeruzalɛmu yɔrɔ man jan. Sariya tun b’a fɔ ko ni muso jigira dencɛ la, tile 40nan loon na, a ka ɲi ka taga Alabatosoba kɔnɔ ka saraka bɔ walisa k’a yɛrɛ saniya.—Levitiki 12:4-8.

Mariyamu y’o lo kɛ. A tagara ni kɔnɔnin deen fila ye walisa k’u kɛ saraka ye. O b’a yira ko see bɛrɛ tɛ Yusufu ni Mariyamu ye wariko ta fan fɛ. Ka kɛɲɛ ni Ala ka sariya ye, u ka ɲi ka sagajigi ani kɔnɔnin lo bɔ saraka ye. Nka ni sagajigi see tɛ jigibagatɔ ye, a be se ka tuganin walima jɛnɛtuba fila bɔ saraka ye. Olu lo see be Mariyamu ye ani a fana y’olu lo kɛ saraka ye.

Alabatosoba kɔnɔ, cɛkɔrɔba dɔ gwɛrɛla Yusufu ni Mariyamu na. A tɔgɔ ko Simeyɔn. Jehova y’a yira o cɛɛ la ko ale ye layidu ta Krista wala Masiya min koo la, a bena o ye ka sɔrɔ ka sa. O loon na, hakili senu ye Simeyɔn lasun a tagara Alabatosoba kɔnɔ. A ye Yusufu ni Mariyamu ye o yɔrɔ la n’u dencɛ ye. Simeyɔn ye Yezu ta a bolo.

Ka Yezu to a bolo, a ye Ala tanu ko: “Matigi, i ye min fɔ, o kɛra. I be se k’i ka kalifa minɛ ne la sisan, ne ka taga hɛrɛ la, bari i ye kisili sababu min ci, ne ɲaa lara o kan, i ye min labɛn mɔgɔw bɛɛ ye. A bena yeelen bɔ diɲɛ mɔgɔw bɛɛ ye k’i yira u la. A bena boɲa la an Isirayɛlidenw kan, an minw ye i ka mɔgɔw ye.”—Luka 2:29-32.

O kumaw ye Yusufu ni Mariyamu kabakoya! Simeyɔn ye duga kɛ u ye ani a y’a fɔ Mariyamu ye ko a dencɛ “bena kɛ sababu ye Ala bena Isirayɛliden caaman jalaki, ka sɔn caaman fana na.” A y’a fɔ fana ko Mariyamu niin bena tɔɔrɔ i n’a fɔ u y’a sɔgɔ ni muru ye.—Luka 2:34.

Muso dɔ fana tun be yen, a tɔgɔ ko Anɛ, kira lo. A sii ye saan 84 ye. A tun tɛ fɔn Alabatosoba kɔnɔ. A gwɛrɛla Yusufu, Mariyamu ni Yezu la. Anɛ y’a daminɛ ka barika la Ala ye ani ka Yezu kofɔ mɔgɔw ye.

Koo minw bɛɛ kɛra Alabatosoba kɔnɔ, miiri k’a filɛ u ye Yusufu ni Mariyamu ninsɔndiya cogo min na! Siga t’a la, o koow bɛɛ y’a to u y’a faamu ko Ala tun ye layidu ta deen min koo la, u dencɛ lo.