Taga a kɔnɔkow lajɛ

Taga a kɔnɔnakow lajɛ

 TILANYƆRƆ FƆLƆ

Koo minw kɛra sanni Yezu k’a ka cidenya baara daminɛ

‘A bena kɛ mɔgɔba ye.’—Luka 1:32

Koo minw kɛra sanni Yezu k’a ka cidenya baara daminɛ

YƆRƆ NIN NA

SAPITIRI FƆLƆ

Cikan fila ka bɔ Ala yɔrɔ

Gabiriyɛli ye cikan minw di, a tun ka gwɛlɛ ka la u la.

SAPITIRI 2NAN

Bonya lara Yezu kan, k’a to kɔnɔbara la

Elizabɛti ni deen min b’a kɔnɔ, olu ye bonya la Yezu kan cogo di?

SAPITIRI 3NAN

Sira labɛnbaga wolola

Zakari sera ka kuma kokura ani a sinna ka kiraya kumaba dɔ fɔ.

SAPITIRI 4NAN

Mariyamu kɔnɔman lo k’a sɔrɔ a furunin tɛ

Mariyamu y’a fɔ Yusufu ye ko ale ye kɔnɔ ta hakili senu barika lo la ani ko cɛɛ wɛrɛ ma la n’ale ye. Yala Yusufu lara o la wa?

SAPITIRI 5NAN

Yezu wolola min ani tuma juman?

An b’a lɔn cogo di ko Yezu ma wolo desanburukalo tile 25nan na?

SAPITIRI 6NAN

Layidu tara deen min koo la

Tuma min na Yusufu ni Mariyamu tagara ni Yezu ye Alabatosoba kɔnɔ, mɔgɔkɔrɔba fila ye kiraya kɛ a koo la. U fila bɛɛ tun ye Israɛldenw ye.

SAPITIRI 7NAN

Lolo lɔnbagaw tagara bɔ Yezu ye

Lolo lɔnbagaw ye lolo min ye kɔrɔn fan fɛ, mun na a ma sin ka taga n’u ye Yezu fɛ, nka a kɔnna ka taga n’u ye masacɛ jugu Erɔdi fɛ?

SAPITIRI 8NAN

U bolila masacɛ jugu dɔ ɲɛ

Bibulu ka kiraya kuma minw kofɔra Masiya koo la, u saba dafara Yezu denmisɛn tuma na.

SAPITIRI 9NAN

Yezu lamɔna Nazarɛti dugu la

Dɔgɔnin joli lo tun be Yezu fɛ?

SAPITIRI 10NAN

Yezu somɔgɔw be tagara Zeruzalɛmu

Yusufu ni Mariyamu hakili ɲagamina sabu u m’a lɔn Yezu be yɔrɔ min na. Yezu kabakoyara k’a ye k’u ma sin k’a lɔn ale tun be sɔrɔ yɔrɔ min na.

SAPITIRI 11NAN

Zan Batizelikɛla be sira labɛnna

Fariziɲɛw ni Saduseɲɛw nana Zan fɛ tuma min na, Zan y’u jalaki. Mun na do?