Taga a kɔnɔkow lajɛ

Taga a kɔnɔnakow lajɛ

 SAPITIRI 88NAN

Cɛɛ nafolotigi ani Lazari ka koow yɛlɛmana

Cɛɛ nafolotigi ani Lazari ka koow yɛlɛmana

LUKA 16:14-31

  • YEZU YE NTALEN MIN LA CƐƐ NAFOLOTIGI NI LAZARI KOO LA

Yezu ka kalandenw ka ɲi ka baara kɛ cogo min na ni bololafɛnw ye, a ye ladili ɲumanw di u ma o koo la. Nka, a ka kalandenw dɔrɔn lo t’a lamɛnna. Fariziɲɛw fana be yen ani u ka ɲi ka Yezu ka ladiliw ta sɔbɛ la. Mun na do? Sabu “nafolo koo ka di” u ye. Yezu be min fɔra, u y’o mɛn minkɛ, u y’a daminɛ ka ‘yɛlɛ a ma.’—Luka 15:2; 16:13, 14.

Nka, o koo ma siranya bila Yezu la. A y’a fɔ u ye ko: “Mɔgɔw ɲana, aw kɔni b’aw yɛrɛw kɛ mɔgɔtilenninw ye, nga min b’aw dusu la, Ala b’o lɔn, bari adamadenw be fɛɛn min jati fɛnba ye, o ye fɛɛn nafatan ye Ala ɲana.”—Luka 16:15.

Kabi wagatijan, mɔgɔw ye Fariziɲɛw jati mɔgɔbaw ye. Nka sisan kɔni, koow bena yɛlɛma pewu. Minw be ni lɔyɔrɔba ye nafolo, politiki ani diinan koo ta fan fɛ, u bena olu majigi. Nka, mɔgɔ gwansan minw b’a lɔn k’u ka ɲi k’u yɛrɛ mako wasa Alako ta fan fɛ, olu bena kɔrɔta. Yezu y’a yira ka gwɛ ko yɛlɛmaniba dɔ be sen kan.

A ko: “Kabini fɔlɔfɔlɔ, u tun be mɔgɔw kalan ni Ala ka sariya, ni kiraw ka kuma ye fɔɔ ka na se Zan batizelikɛla ka waati ma. K’a ta o ma, Ala ka masaya kibaru diman be fɔra mɔgɔw ye. Bɛɛ be jijara fana ka don o masaya la. ‘Sankolo ni dugukolo ka wili ka bɔ u nɔɔ na, o ka nɔgɔ ni sariya kuma fɔnin dakuru ɲaa kelen cɛnni ye.’” (Luka 3:18; 16:16, 17). Yezu ka kumaw b’a yira cogo di ko yɛlɛmaniba dɔ be sen kan?

Yahutu diinan kuntigiw be waso k’u be tugura Musa ka sariya lo kɔ. I hakili to a la ko tuma min na Yezu ye fiyentɔcɛ dɔ kɛnɛya Zeruzalɛmu, Fariziɲɛw ye wasoya kɛ k’a fɔ ko: “Anw kɔni ye Musa ka kalandenw ye. An y’a lɔn ko Ala kumana Musa fɛ.” (Zan 9:13, 28, 29). Musa ka sariya sigikun dɔ tun ye ka mɔgɔ majigininw ɲɛsin Masiya ma, o min ye Yezu ye. Zan Batizelikɛla y’a fɔ ko Yezu lo ye Ala ka sagaden ye (Zan 1:29-34). Yahutu majigininw, sanko minw ye fantanw ye, olu ye “Ala ka Masaya” koo mɛn. O daminɛna ni Zan ka cidenya baara ye. Minw bɛɛ b’a fɛ ka kɛ Ala ka Masaya marakɔnɔmɔgɔw ye ani k’o Masaya dugaw sɔrɔ, o ye “kibaru diiman” ye olu fɛ tiɲɛn na.

Musa ka sariya dafara sabu a ye mɔgɔw ɲɛsin Masiya ma. Ka fara o kan, o sariya labatoli be banna. Ɲɛyirali fɛ, Musa ka sariya tun be sira di furuɲɔgɔnw ma u k’u ka furu sa kuun caaman kama. Nka sisan Yezu b’a fɔ ko: “Mɔgɔ o mɔgɔ y’a muso furu sa ka dɔ wɛrɛ ta, o tigi be kakalaya kɛ. Ni mɔgɔ o mɔgɔ ye muso furusanin furu, o tigi be kakalaya kɛ fana.” (Luka 16:18). N’a sɔrɔ o kumaw ye Fariziɲɛw kɔnɔ gwan dɛ, olu minw b’a ɲini ka sariyaw sigi koo bɛɛ la!

 Yɛlɛmani min be sen kan, Yezu ye ntalen dɔ la k’a yira a bonya sera hakɛ min na. A ye cɛɛ fila kofɔ minw ka koo cogoya barila ka yɛlɛma. Ntalen nin lajɛtɔ, a to i hakili la ko Fariziɲɛw fana tun b’o ntalen lamɛnna, olu minw be wari kanu ani mɔgɔw b’u jati mɔgɔbaw ye.

Yezu ko: “Nafolotigi dɔ tun be yen, a tun be dakamana fani don ka faamadumuni kɛ ka ɲanagwɛ loon o loon. Fantan dɔ fana tun be yen min tɔgɔ ko Lazari. A fari yɔrɔ bɛɛ tun ye joli ye. A tun be la nafolotigi ka soo daa la. Dumuni murumuru minw tun be ben nafolotigi fɛ, a tun b’a fɛ ka olu dumu, nga a tun t’o sɔrɔ. Ka fara o kan, wuluw tun be na k’a ka jolidaw nɛɛmu.”—Luka 16:19-21.

Komi wari ka di Fariziɲɛw ye, siga t’a la, a man gwɛlɛ k’a lɔn mɔgɔ min lo y’o cɛɛ “nafolotigi” ye. Ka fara o kan, a tun ka di o diinan kuntigiw ye ka fani sɔngɔ gwɛlɛw ani dakabanan faniw don. U bololafɛnw y’a to u kɛra nafolotigiw ye. K’o niin bɔ a la, mɔgɔw b’a jati k’u ye nafolotigiw ye u ka lɔyɔrɔ kosɔn Alako ta fan fɛ. Cɛɛ nafolotigi ye dakabanan fani minw don, u ye diinan kuntigiw ka lɔyɔrɔba tagamasiɲɛ ye. A ka fani gwɛmanw b’a yira k’o diinan kuntigiw b’u yɛrɛ jati mɔgɔ tilenninw ye.—Daniyɛli 5:7.

O diinan kuntigi kuncɛbaw be fantanw ani mɔgɔ tɔɔw jati cogo di? U b’o mɔgɔw mafiɲɛya. U b’u weele ko ‘am-ha’arèts, o kɔrɔ ko duguma mɔgɔw, minw tɛ sariya lɔn ani a  daganin tɛ mɔgɔ k’u kalan sariya koo la (Zan 7:49). O mɔgɔw ka koo b’an hakili jigi fantancɛ Lazari koo la. “Dumuni murumuru minw tun be ben nafolotigi fɛ,” ale tun b’a fɛ k’olu dumu. Fariziɲɛw be mɔgɔ tɔɔw jati i n’a fɔ Lazari, min fari yɔrɔ bɛɛ tun ye joli ye. U b’o mɔgɔw mafiɲɛya, k’u jati i n’a fɔ mɔgɔ minw man kɛnɛ Alako ta fan fɛ.

O tilenbaliyako be kɛra kabi wagatijan. Nka, mɔgɔ minw be i n’a fɔ cɛɛ nafolotigi ani minw be i n’a fɔ Lazari, Yezu b’a lɔn ko yɛlɛmaniba dɔ bena kɛ u ka koow cogoya la.

CƐƐ NAFOLOTIGI ANI LAZARI KA KOOW YƐLƐMANA

Yezu y’a ɲɛfɔ yɛlɛmaniba min kɛra. A ko: “Ayiwa o sɛgɛnbaatɔ sara, mɛlɛkɛw y’a ta k’a bila Ibrahima kɛrɛ fɛ. Nafolobatigi fana sara, a su donna. K’a tɔɔrɔlen to Hadɛsi kɔnɔ, a y’a ɲɛ kɔrɔta ka Ibrahima ye yɔrɔ jan, ka Lazarɛ fana ye o kɛrɛ fɛ.”—Luka 16:22, 23, ABM.

Yezu lamɛnbagaw b’a lɔn ko Ibrayima sara ani ko a suu donna kabi wagatijan. Bibulu b’a fɔ ka gwɛ ko minw be kaburu wala Shéol kɔnɔ (i n’a fɔ Ibrayima), olu tɛ se ka yeli kɛ wala ka kuma (Waajulikɛla 9:5, 10). O la do, Yahutu diinan kuntigiw ye Yezu ka kumaw faamu cogo di? N’a sɔrɔ Yezu tun b’a fɛ ka mun lo fɔ mɔgɔ tɔɔw ni diinan kuntigiw koo la?

Yezu y’a fɔ ko: “Kabini fɔlɔfɔlɔ, u tun be mɔgɔw kalan ni Ala ka sariya, ni kiraw ka kuma ye fɔɔ ka na se Zan batizelikɛla ka waati ma. K’a ta o ma, Ala ka masaya kibaru diman be fɔra mɔgɔw ye.” O b’a yira ko yɛlɛmaniba dɔ be sen kan. Tuma min na Zan ni Yezu y’u ka waajuli baara daminɛ, cɛɛ nafolotigi ni Lazari kɛra komi u sara. O kɔrɔ ko u kelen kelen tun be ni lɔyɔrɔ min ye Alako ta fan fɛ, o yɛlɛmana pewu.

Kabi wagatijan, mɔgɔ gwansanw wala fantanw tun tɛ dɛmɛ sɔrɔ Alako ta fan fɛ. Nka sisan kɔni, u be dɛmɛ sɔrɔla. U be sɔnna fana Ala ka Masaya kibaro diiman na. Zan Batizelikɛla lo y’a daminɛ k’o kibaro fɔ ani Yezu nana a nɔɔ ta. Fɔlɔ la, Alako “dumuni murumuru minw tun be ben” ka bɔ diinan kuntigiw fɛ, o le tun ye o fantanw ka dumuni ye. Nka sisan, tiɲɛn kalan minw be Ala ka Kuma kɔnɔ, u b’olu diyabɔra. Yezu ka kalan diimanw yɛrɛ lo ka di u ye. A kɛra i n’a fɔ o fantanw lo be ni lɔyɔrɔba ye sisan Jehova ɲɛɛ kɔrɔ.

Zan ye Masaya kibaro min weleweleda ani Yezu be waajuli kɛra min koo la jamana bɛɛ la, diinan kuntigi nafolotigiw banna o kibaro la (Matiyo 3:1, 2; 4:17). Tiɲɛn na, o kibaro b’u kɔnɔ gwan ani a b’u tɔɔrɔ. O b’a yira ko Ala  bena kiti min tigɛ u kan, a bena gwan u kun i n’a fɔ tasuma (Matiyo 3:7-12). A tun bena kɛ lafiya ye u fɛ ni Yezu n’a ka kalandenw ye Ala ka kibaro waajuli dabila. Wari ka di o diinan kuntigi minw ye, olu be i n’a fɔ cɛɛ nafolotigi min kofɔra Yezu ka ntalen na. Ale ko: “Ne faa Ibrayima, makari ne la. A fɔ Lazari ye ko a ka taga bolokunnaden sun jii la ka na ne kaan ɲigi n’a ye, bari ne tɔɔrɔnin be kojugu tasuma nin kɔnɔ.”—Luka 16:24.

Nka, foyi tɛna kɛ. Diinan kuntigiw fanba tɛna u sɔɔn yɛlɛma. U banna ka mɛnni kɛ “Musa ni kiraw fɛ.” Olu ye min sɛbɛ, o tun ka ɲi k’u lasun ka la a la ko Ala ye mɔgɔ min sugandi k’a kɛ Masiya ani Masa ye, o ye Yezu lo ye (Luka 16:29, 31; Galatikaw 3:24). Fantan minw sɔnna Yezu ma ani u be ni Ala ka nɛɛma ye sisan, diinan kuntigiw m’a to fana o mɔgɔw k’u lasun ka sɔn Yezu ma. Yezu ka kalandenw fana tɛ se ka sɔn ka tiɲɛn yɛlɛma walisa k’o diinan kuntigiw wasa wala k’a to u be lafiya sɔrɔ. Yezu b’o koo tiɲɛntigiya ni “Faa Ibrayima” ka kumaw ye cɛɛ nafolotigi ma.

A ko: “N deen, e yɛrɛ y’a lɔn ko k’i to diɲɛ na, i tun be ɲasuma na, ni Lazari be sigɛn na. Sisan, Lazari fana be ɲasuma na, e be sigɛn na. Hali n’o tɛ, dingɛbelebeleba be an ni aw cɛ. O la, ni mɔgɔ min b’a fɛ ka bɔ yan ka taga aw fɛ, a kana se, ani mɔgɔ fana kana se ka bɔ aw fɛ ka na yan.”—Luka 16:25, 26.

O yɛlɛmaniba tilennin lo ani a bɛnnin lo yɛrɛ le! A b’a yira ko diinan kuntigi kuncɛbaw bɔnɛna u ka lɔyɔrɔba la. Nka fantanw kɔrɔtara sabu u sɔnna Yezu ka zuu ma. A laban, u dusu saalora ani u be balora Alako ta fan fɛ (Matiyo 11:28-30). Yanni kalo damanin cɛ, o yɛlɛmaniba bena yira ka gwɛ tuma min na u bena Layidu kɔrɔ bɔ yen ka Layidu kura sigi (Zeremi 31:31-33; Kɔlɔsikaw 2:14; Eburuw 8:7-13). Tuma min na Ala bena a ka hakili senu jigi mɔgɔw kan saan 33 Pantekɔte loon na, a bena gwɛ mɔgɔw ɲɛɛ na ko Yezu ka kalandenw lo be ni Ala ka nɛɛma ye, Yahutu diinan kuntigiw n’u jɛnɲɔgɔnw tɛ.