Taga a kɔnɔkow lajɛ

Taga a kɔnɔnakow lajɛ

 SAPITIRI 90NAN

“Ne le be suuw kunun, ne be nii di”

“Ne le be suuw kunun, ne be nii di”

ZAN 11:17-37

  • YEZU SERA LAZARI SANIN KƆ

  • “NE LE BE SUUW KUNUN, NE BE NII DI”

Yezu bɔra Pere mara la, a be donna Betani. O ye dugudennin dɔ ye min be Zeruzalɛmu tilebɔ fan fɛ. Kilomɛtɛrɛ 3 lo b’o dugu fila cɛ. Mariyamu ni Marita be kasira sabu u balimacɛ Lazari sara a ma mɛɛn. Mɔgɔ caaman nana u dusu saalo.

Mɔgɔ dɔ y’a fɔ Marita ye ko Yezu be nana. Marita teliyara ka taga a kunbɛn. A y’a fɔ Yezu ye ko: “Matigi, ni e tun be yan, ne balimacɛ tun tena sa.” N’a sɔrɔ Marita n’a balimamuso tun b’o le miirila kabi tile naani. Nka o kɔrɔ tɛ ko u jigi tigɛra pewu dɛ! Marita y’a fɔ tugun ko: “Hali sisan ne lanin b’a la ko e mana fɛɛn o fɛɛn daali Ala fɛ, a bena o kɛ e ye.” (Zan 11:21, 22). A b’a miiri ko Yezu bele be se ka koo dɔ kɛ a balimacɛ ye.

Yezu y’a jaabi ko: “I balimacɛ bena kunun.” Sukununi min bena kɛ dugukolo kan, Ibrayima ni Ala sagokɛla wɛrɛw jigi be min kan, Marita b’a miiri ko Yezu kaan b’o le ma. Walisa k’a yira ko ale lanin b’a la k’o ye wulibali ye, a ko: “Ne y’a lɔn ko a bena kunun diɲɛ labanlon na.”—Zan 11:23, 24.

Nka, Yezu be se ka koo dɔ kɛ o yɔrɔnin bɛɛ la k’u dusu saalo wa? A ye Marita hakili jigi ko Ala ye see di a ma ka suuw kunu. A ko: “Ni mɔgɔ min lara ne la hali n’o tigi sara, a bena kunun. Ani ka mɔgɔ o mɔgɔ to nii na, n’a lara ne la, a tena sa fewu.”—Zan 11:25, 26.

Yezu t’a fɔra ko a ka kalanden minw bele be niin na, u tɛna sa ka ye dɛ! Hali ale Yezu yɛrɛ bena sa. A tun y’o le fɔ a ka cidenw ye (Matiyo 16:21; 17:22, 23). Yezu b’a yirala Marita la ko mɔgɔ be se ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ n’a tigi limaniyara ale la. Sukununi lo bena kɛ sababu ye mɔgɔ caaman b’o ɲɛnamaya banbali sɔrɔ. Nka mɔgɔ kantigiman minw bele bena kɛ niin na duniɲa nin halaki tuma na, a be se ka kɛ k’u tɛna sa abada. A ka kɛ min o min ye, mɔgɔ o mɔgɔ limaniyara Yezu la, o tigi be se ka la a la ko hali n’a sara, a ta ma ban pewu.

Yezu tun ko: “Ne le be suuw kunun, ne be nii di.” Lazari do sara a tile damanin lo ye nin ye. Yala Yezu be se ka koo dɔ kɛ a ye wa? A ye Marita ɲininga ko: “I lara o la wa?” Marita y’a jaabi ko: “Ɔnhɔn Matigi, ne lanin b’a la ko e le ye Ala ka Mɔgɔ wolomanin nin ye, Ala Dencɛ, min ka kan ka na diɲɛ na.” Marita lanin b’a la ko Yezu be se ka koo dɔ kɛ u ye o loon yɛrɛ la. O kama a teliyara ka taga a fɔ Mariyamu ye dogo la ko: “Karamɔgɔ nana, a ko i ka na.” (Zan 11:25-28). O yɔrɔnin bɛɛ, Mariyamu wulila ka bɔ soo. Mɔgɔ minw tun be yen, olu y’a miiri ko a be tagara Lazari ka kaburu la. O kama, u wulila ka tugu a kɔ.

Nka Mariyamu tagara Yezu fɛ. A benna a seen kɔrɔ n’a be kasi ka to k’a balimamuso ka kuma ɲɔgɔn fɔ ko: “Matigi, ni e tun be yan, ne balimacɛ tun tena sa.” Yezu ye Mariyamu ni jama kasitɔ ye minkɛ, u hinɛ donna a la. A dusu tiɲɛna fɔɔ a kasira. Mɔgɔ minw tun be yen, o koo ye u dusu minɛ. Nka dɔw y’a fɔ ko: “Ale min tun ye fiɲɛntɔ ɲaa yɛlɛ, a tun te se ka Lazari bali saya ma wa?”—Zan 11:32, 37.