Taga a kɔnɔkow lajɛ

Taga a kɔnɔnakow lajɛ

 SAPITIRI 86NAN

Dencɛ min tun tununa, a kɔsegira soo

Dencɛ min tun tununa, a kɔsegira soo

LUKA 15:11-32

  • DENCƐ MIN TUN TUNUNA, YEZU BE NTALEN LA A KOO LA

N’a sɔrɔ Yezu bele be Pere, Zurudɛn baji tilebɔ fan fɛ. A tun ye ntalen la sagaden tununin ani warigwɛ tununin koo la. O ntalenw y’a yira ko ni jurumukɛla dɔ nimisara ani ka kɔsegi Ala ma, an ka ɲi ka ninsɔndiya. Fariziɲɛw ni sariya karamɔgɔw be Yezu kɔrɔfɔ sabu a tɛ ban o jurumukɛlaw la. Yala u ye Yezu ka ntalen fila nunu faamu wa? Ni Jehova y’a ye ko jurumukɛla dɔ nimisara, a ninsɔn be diya cogo min na, yala u y’o faamu wa? Walisa k’o miiriya bɔ kɛnɛ kan tugun, Yezu ye ntalen wɛrɛ la min be mɔgɔ dusukun lamaga.

Faa dɔ n’a dencɛ fila lo kofɔra o ntalen na, nka dencɛ fitininman lo kofɔra siɲɛ caaman. Yezu ye min fɔ o dencɛ koo la, Fariziɲɛw ni sariya karamɔgɔw ani mɔgɔ tɔɔ minw be Yezu lamɛnna, olu bɛɛ ka ɲi k’o kɔrɔ faamu. Nka Yezu ye min fɔ facɛman ni dencɛkɔrɔba koo la, o fana kɔrɔtanin lo sabu mɔgɔ be se ka hakili sɔrɔ u ka koow la. Yezu ka ntalen lajɛtɔ, an ka miiri o mɔgɔ saba nunu koo la.

Yezu y’a daminɛ ko: “Dencɛ fila tun be cɛɛ dɔ fɛ. Dɔgɔman y’a fɔ a facɛ ye ko: ‘N Faa, ne bena min sɔrɔ i cɛɛn na, o di ne ma.’ O tuma na, facɛman y’a ka nafolo tilan u cɛ.” (Luka 15:11, 12). A kɔrɔsi ko dencɛ fitininman tɛ a ka cɛɛn ninyɔrɔ ɲinina sabu u faa sara le dɛ! Ayi, faa bele be niin na. Nka a b’a ninyɔrɔ fɛ sisan yɛrɛ le. O la, a bena se k’a sago kɛ n’o ye. A ye mun lo kɛ?

Yezu y’a ɲɛfɔ ko: “Tile damani tɛmɛnin kɔ, dɔgɔman nin ye fɛɛn minw sɔrɔ cɛɛn na, a y’u feere ka taga n’a wari ye jamanajan dɔ la, k’o bɛɛ cɛn kakalaya la.” (Luka 15:13). Deen tun lafiyanin lo a faso la. A faa b’a janto a la ani a b’a mako wasa. Sanni a ka to n’a faa ye, a tagara jamana wɛrɛ la. A ye min sɔrɔ cɛɛn ye, a y’o tiɲɛ kakalayakow la. O kɔ, gwɛlɛya y’a sɔrɔ.

“A ka wari bɛɛ banna tuma min na, kɔngɔba donna o jamana na, a ka dumuni dɛsɛra. A  tagara don baara la dugulen dɔ fɛ, ale y’a bila ka taga lɛɛw dɛndɛ a ka forow la. A tun b’a fɛ ka lɛɛw ka dumuni dumu kɔngɔ kosɔn, nga mɔgɔ si tun t’o d’a ma.”—Luka 15:14-16.

Ala ka sariya tun b’a fɔ ko lɛɛw saniyanin tɛ. Nka dencɛman nin tun y’o bɛgɛnw lo dɛndɛbaga ye. Kɔngɔ tun be ɲini k’a faga fɔɔ a ɲɛɛ bɔra lɛɛw ka dumuni fɛ. A gwanna a kun tuma min na, “a ye hakili sɔrɔ.” A ye mun lo kɛ do? A ko: “Baaraden caman bɛ ne fa ka so, u bɛ dumuni kɛ fo k’a tɔ to, ne kɔni bɛ sa kɔngo bolo yan. Ne na wuli ka taa ne fa ka so, k’a fɔ a ye ko: Ne fa, ne ye Ala hakɛ ta, ne ye e fana hakɛ ta. Ne man kan ka wele i denkɛ tun. I ka ne minɛ i ko i ka baaraden dɔ.” O kɔ, a wulila ka taga a faa fɛ.—Luka 15:17-20, ABM.

A faa bena a minɛ cogo di? Yala a bena dimi a kɔrɔ ani ka sɔngɔ a kan ko a ye hakilintanya kɛ ka soo bila wa? Yala a bena a mako bɔ a dencɛ la ani ka ban k’a bisimila wa? Ni ele tun lo, i tun bena mun lo kɛ? N’i deen dɔ lo tun y’o ɲɔgɔn kɛ do?

DENCƐ MIN TUN TUNUNA, A YERA

Facɛman ye min kɛ, Yezu y’o ɲɛfɔ ko: Ka dencɛman “to yɔrɔjan, a faa y’a ye, a hinɛ donna a la. A bolila ka taga bolo meleke a  dencɛ kaan na.” (Luka 15:20). Faa y’a dencɛ bisimila a ka soo hali k’a sɔrɔ a y’a mɛn ko a dencɛ tun be kakalayakow lo kɛra. Yahutu diinan kuntigiw ko u be Jehova lɔn ani ko u b’ale lo batora. Nka facɛman nin y’a dencɛ minɛ cogo min na, yala o bena u dɛmɛ k’a faamu an sankolola Faa be min miiri n’a y’a ye ko jurumukɛla dɔ nimisara wa? Yala u bena a faamu k’o miiriya kelen lo be Yezu kɔnɔ wa?

Komi facɛman ye hakilitigi ye, n’a sɔrɔ a y’a dencɛ ɲɛda cogo filɛ k’a lɔn ko a nimisara. A wulila k’a dencɛ kunbɛn ni kanuya ye. O ye dencɛman lasun ka sɔn a ka jurumuw ma. Yezu y’o lakali ten ko: “Deen y’a fɔ a faa ye ko: ‘N faa, ne ye Ala hakɛ ta k’i fana hakɛ ta. Ne man kan ka wele ko i deen tugu.’”—Luka 15:21.

Nka faa y’a fɔ a ka baaradenw ye ko: “Aw ka teliya ka na ni foroca ye, min ka ɲi tɔw bɛɛ ye, a b’o don. Aw ka bololanigɛ don a bolo la ka sanbara d’a ma, a b’o don. Aw ka na ni misiden tulɔnin ye k’a faga ka dumuni tobi. An b’o dumu ka ɲanagwɛ, bari ne deen min filɛ nin ye, a tun tununa, a yera. A kɛra i n’a fɔ a sara ka kunun.” O kɔ, “u ye ɲanagwɛ daminɛ.”—Luka 15:22-24.

O tuma na, dencɛkɔrɔba be foro la. Yezu y’a fɔ a koo la ko: “Ale segitɔ, a surunyana soo la tuma min na, a ye fɔlifɛnw ni dɔnsen mankan mɛn. A ye baaradenw kelen wele k’a ɲininga ko mun le kɛra soo. Baaraden nin y’a jaabi ko: ‘I dɔgɔcɛ segira ka na, i faa ye misiden tulɔnin faga, bari a segira kɛnɛya la.’ O la, dencɛ fɔlɔ dimina, a tun t’a fɛ ka don soo. A faa bɔra ka taga daali ko a ka don. O tuma na, a y’a fɔ a faa ye ko: ‘A filɛ, ne saan caaman ye nin ye, ne be baara kɛra i ye. Ne ma ban i ta ma tuma si. O n’a ta bɛɛ, i ma deli ka hali baden yɛrɛ di ne ma waasa ne ni n teriw ka ɲanagwɛ ɲɔgɔn  fɛ. Nga i deen min filɛ nin ye, a y’i ka nafolo bɛɛ cɛn ni sunguru ye. A segira ka na tuma min na, i ye misiden tulɔnin faga a ye.’”—Luka 15:25-30.

Mɔgɔ jumanw lo be i n’a fɔ o dencɛkɔrɔba, n’u be Yezu jalaki sabu a be hinɛ mɔgɔ gwansanw ni jurumukɛlaw la ani a b’u dɛmɛ? Fariziɲɛw ni sariya karamɔgɔw lo. U ka hinɛbaliya lo y’a to Yezu y’o ntalen la. Mɔgɔ o mɔgɔ be Ala jalaki sabu a be hinɛ kojugukɛlaw la, o tigi ka kan ka hakili sɔrɔ o ntalen na.

Facɛman ye min fɔ a dencɛkɔrɔba ye, Yezu y’o lakali k’a ka ntalen kuncɛ. A ko: “N deen, i be ne fɛ tuma bɛɛ, fɛɛn minw bɛɛ be ne fɛ, o bɛɛ ye i ta ye. Nga an ka kan ka nisɔndiya ka ɲanagwɛ, bari i dɔgɔnin min filɛ nin ye, a kɛra i n’a fɔ a sara ka kunun, a tun tununa, nga a yera.”—Luka 15:31, 32.

Dencɛkɔrɔba ye min kɛ faa kumanin kɔ, Yezu m’o fɔ. Nka Yezu sanin n’a suu kununin kɔ, “sarakalasebaga caaman sɔnna ka la [a] la.” (Kɛwaliw 6:7). N’a sɔrɔ u dɔw tun be yen tuma min na Yezu be ntalen barikaman nin lara. Siga t’a la, olu yɛrɛ fana sera ka hakili sɔrɔ, ka nimisa, ani ka kɔsegi Ala ma.

Yezu ye miiriya jɔnjɔn minw bɔ kɛnɛ kan o ntalen fɛ, k’a ta o loon ma, a ka kalandenw man kan ka ɲinɛ u kɔ. O miiriya fɔlɔ ye ko sanni an ka tugu an negelakow kɔ ani ka tunu “jamanajan” dɔ la, a ka fisa an ka to Ala ka jɛnkulu kɔnɔ, yɔrɔ min na an sankolola Faa b’an tanga, k’an mako wasa ani k’an kanu.

O ntalen ka miiriya jɔnjɔn filanan ye ko n’an ye jurumu kɛ, an k’an majigi ka segi an Faa ma walisa an koo ka diya a ye tugun.

Miiriya jɔnjɔn wɛrɛ ye ko facɛman sɔnna ka yafa ani k’a dencɛ bisimila. Nka, dencɛkɔrɔba y’a yira ko ale be dimiya mara ani a tɛ sɔn ka ninsɔndiya ni jurumukɛla nimisara ani a kɔsegira ka na. N’an balima dɔ ye jurumu kɛ, n’a nimisara tiɲɛn tiɲɛn na ani n’a kɔsegira a ‘Faa ka soo,’ an ka ɲi ka yafa a ma ani k’a bisimila. An ka ɲi ka ninsɔndiya sabu “a kɛra i n’a fɔ [a tigi] sara ka kunun, a tun tununa, nga a yera.”