Taga a kɔnɔkow lajɛ

Taga a kɔnɔnakow lajɛ

 SAPITIRI 93NAN

Mɔgɔ Dencɛ natuma

Mɔgɔ Dencɛ natuma

LUKA 17:20-37

  • ALA KA MASAYA B’U CƐMA

  • MUN LO BENA KƐ YEZU NATUMA NA?

Yezu bele be Samari wala Galile mara la. Fariziɲɛw y’a ɲininga ko Ala ka Masaya bena na tuma juman. Olu b’a miiri ko o bena kɛ fɛtiba lo ye. Nka, Yezu y’a fɔ u ye ko: “Ala ka masaya tɛna na ka kɛɲɛ ni mɔgɔw ka kɔlɔsili ye. U tɛna fɔ fana ko: ‘A filɛ yan,’ wala ‘A filɛ yen fɛ,’ katuguni Ala ka masaya bɛ aw cɛma.”—Luka 17:20, 21, ABM.

Dɔw b’a miiri ko Yezu b’a fɔra le ko Ala ka Masaya be Ala sagokɛlaw dusukun na. Nka, o tɛ se ka kɛ sabu Yezu be kumana ni Fariziɲɛ minw ye, Ala ka Masaya tɛ olu dusukun na. Nka, Ala ka Masaya b’u cɛma. O kɔrɔ, Ala ye mɔgɔ min sugandi ka kɛ o Masaya ka Masacɛ ye, ale b’u cɛma. O Masacɛ ye Yezu lo ye.—Matiyo 21:5.

N’a sɔrɔ Fariziɲɛw taganin kɔ le, Yezu ye kunnafoni wɛrɛw di a ka kalandenw ma Ala ka Masaya nali koo la. A tun bena kɛ Masaya la tuma min na, a kumana o koo la ko: “Loon dɔ bena se, a bena diya aw ye ka Mɔgɔ Dencɛ ye, nga aw ten’a ye.” (Luka 17:22). Yezu tun b’a yirala le ko mɔgɔ Dencɛ tɛna kɛ masacɛ ye sisan, nka, sinima. Sanni o wagati ka se, a ka kalanden dɔw bena kɔrɔtɔ k’o loon lɔn. Nka, u ka ɲi ka kɔnɔni kɛ fɔɔ Ala ka wagati latigɛnin ka se.

Yezu y’a fɔ tugun ko: “Mɔgɔw ben’a fɔ aw ye ko: ‘A be yan,’ walima: ‘A be yen fɛ.’ Aw kana tugu u kɔ dɛ! Saan be manamana ka kɛnɛ bɔ sankolo faan kelen na ka ye a faan dɔ la cogo min na, Mɔgɔ Dencɛ fana bena kɛ ten a nalon na.” (Luka 17:23, 24). Mɔgɔ minw be ngalon tigɛ k’olu ye Masiya ye, Yezu ka kalandenw bena se k’u yɛrɛ tanga olu ma cogo di? Yezu y’a ɲɛfɔ ko mɔgɔ min ye Masiya ye tiɲɛn tiɲɛn na, ale nali bena kɛ i n’a fɔ saan be manamana ka yeelen bɔ cogo min na kabi yɔrɔjan. O kɔrɔ ko n’a nana sigi masaya la, mɔgɔ minw be kɔrɔsili kɛ koɲuman, olu bɛɛ bena o faamu.

O kɔ, Yezu ye koo dɔw suma ɲɔgɔn na walisa k’a yira mɔgɔw ka kɛwalew bena kɛ min ye o wagati la. A ko: “Koo min tun kɛra Nuhun ka tile la, o ɲɔgɔn bena kɛ fana Mɔgɔ Dencɛ natuma na . . . A bena kɛ o cogo kelen na i n’a fɔ Lɔti ka waati la. Mɔgɔw tun be dumunibabaw kɛ, ka minni kɛ, ka sanni ni feereli kɛ, ka sɛnɛ kɛ, ka soow lɔ. Nga Lɔti bɔra Sodɔmu dugu kɔnɔ loon min na, Ala y’u bɛɛ halaki ni tasuma ni kiribi ye ka bɔ sankolo la. Mɔgɔ Dencɛ bena segi loon min na, a bena kɛ ten fana.”—Luka 17:26-30.

Yezu t’a fɔra ko Nuhun ni Lɔti ka wagati la, mɔgɔw halakira sabu u tun be to ka dumuni ni minni kɛ, ka sanni ni feereli kɛ, ka danni kɛ ani ka boonw lɔ. O koow tun daganin lo. Nuhun, Lɔti ani u ka denbayaw y’o koo ɲɔgɔn dɔw kɛ. Nka, mɔgɔ tɔɔw tun b’o koow kɛ ani u tun tɛ u janto Ala sago la. U ma sɔn a ma fana ko yanni  dɔɔni, Ala bena mɔgɔ juguw halaki. O kosɔn, Yezu b’a ka kalandenw jijara u k’u janto Ala sago la ani u k’a ɲini ka Ala sago kɛ bɛrɛbɛrɛ. O cogo la, a b’a yirala u la u be se ka kisi cogo min na ni Ala nana mɔgɔ juguw halaki.

Yezu ka kalandenw man kan k’a to duniɲa ka koow k’u bali ka Ala sago kɛ. Yezu y’a fɔ ko: “O loon na, n’o kɛra ka mɔgɔ min sɔrɔ a ka boon kunna, n’a ka minanw be soo kɔnɔ, a kana jigi k’u ta. N’o y’a sɔrɔ ni min be foro la, o tigi kana kɔsegi tugu. Koo min kɛra Lɔti ka muso la, aw k’aw hakili jigi o la.” (Luka 17:31, 32). A yɛlɛmana ka kɛ kɔgɔ kabakurulaman ye.

Koo minw tun bena kɛ ni mɔgɔ Dencɛ kɛra Masacɛ ye, Yezu tora ka kuma u koo la. A y’a fɔ a ka kalandenw ye ko: “O loon sufɛ, ni mɔgɔ fila be dilan kelen kan, u bena kelen ta ka kelen to yen.” (Luka 17:34). O kɔrɔ ko dɔw bena kisi, nka, dɔw bena halaki.

Yezu ka kalandenw y’a ɲininga ko: “O bena kɛ yɔrɔ jumɛn, Matigi?” Yezu y’u jaabi ko: “Ni fɛnsu be yɔrɔ min na, dugaw be lajɛn o yɔrɔ le la.” (Luka 17:37). Tiɲɛn na, o kalanden dɔw bena kɛ i n’a fɔ duga minw be yeli kɛ yɔrɔjan. Mɔgɔ min ye Krista ye tiɲɛn tiɲɛn na, kalandenw bena lajɛn ka sɔn ale ma, ale min ye mɔgɔ Dencɛ ye. O wagati la, Yezu bena a ka kalanden kantigiw kalan tiɲɛn koo la, o min be ɲɛnamaya di mɔgɔ ma.