Taga a kɔnɔkow lajɛ

Taga a kɔnɔnakow lajɛ

 SAPITIRI 91NAN

Lazari suu kununa

Lazari suu kununa

ZAN 11:38-54

  • LAZARI SUU KUNUNI

  • KITITIGƐLAW BE YEZU FAGAKO ƝAƝINI

Yezu dontɔ Betani, Marita tagara a kunbɛn. Kɔfɛ, Mariyamu fana tagara. U tagara ɲɔgɔn fɛ Lazari ka kaburu la. Kuluwo dɔ tun lo ani u ye kabakuru kɛ k’a datugu. Yezu y’a fɔ ko u ka “kabakuru bɔ kaburuda la.” Marita m’a faamu Yezu b’a fɛ ka min kɛ. A ko: “Matigi, a kasa ka kan ka bɔ sisan, bari a suu donna bii y’a tile naani ye.” Nka Yezu y’a fɔ a ye ko: “Ne tun m’a fɔ i ye ko ni lanaya b’i la, ko i bena Ala ka sebagaya ye wa?”—Zan 11:39, 40.

U ye kabakuru bɔ kaburuda la. Yezu y’a ɲɛɛ kɔrɔta sanfɛ ani a ye delili kɛ ko: “N Faa, ne be barika la i ye bari i ye ne jaabi. Ne y’a lɔn ko i be ne jaabi tuma bɛɛ, nga ne b’o fɔra janko  mɔgɔ minw be ne lamini na, olu ka l’a la ko ele le ye ne ci.” Yezu ye delili min kɛ, o y’a yira jama na ko a be nana koo min kɛ, o setigiya be bɔ Ala lo fɛ. O kɔ, a pɛrɛnna ko: “Lazari, wili ka bɔ.” Lazari wulila ka bɔ. Fani melekenin b’a bolo n’a seenw na, ani dɔ kɛra k’a ɲɛɛ siri. Yezu ko: “Aw k’a foni k’a to a ka taga.”—Zan 11:41-44.

Yahutu caaman minw tun nana Mariyamu ni Marita dusu saalo, olu y’o kabako ye ani u limaniyara Yezu la. Nka dɔ wɛrɛw tagara o lakali Fariziɲɛw ye. Olu ni sarakalasebagaw kuntigiw ye Yahutuw ka kititigɛ jɛnkulu mɔgɔw lajɛn. Sarakalasebagaw kuntigiba Kayifu ye u dɔ ye. U dɔw ko: “An bena mun le kɛ? Bari cɛɛ nin be kabako caaman kɛ. N’an y’a to n’a tagara ɲa, mɔgɔ bɛɛ bena l’a la, o seen fɛ, Ɔrɔmukaw bena na k’an ka yɔrɔ senuman n’an ka siya halaki.” (Zan 11:47, 48). Ala ye see di Yezu ma ka kabako caaman kɛ. Diinan kuntigiw y’o koo mɛn seere caaman daa la, nka u t’a fɛ ka ninsɔndiya o kosɔn. U ka jɔrɔnankow bɛɛ ye k’u ka kuntigiya mara dɔrɔn.

Lazari suu kununi kɛra maloya ye Saduseɲɛw fɛ sabu u lanin tɛ sukununi koo la. Kayifu ye u dɔ ye. A ye kuma ta k’a fɔ ko: “Aw te foyi faamu. Aw fana m’a lɔn ko mɔgɔ kelen ka sa jama kosɔn janko an ka siya bɛɛ kana halaki, k’o ka fisa wa?”—Zan 11:49, 50; Kɛwaliw 5:17; 23:8.

Kayifu ye kuma min fɔ, o “ma bɔ a yɛrɛ la” dɛ! Ala lo y’a lasun k’o fɔ sabu Kayifu lo ye sarakalasebagaw kuntigiba ye. Kayifu fɛ, Yezu ka ɲi ka faga walisa Yahutu diinan ɲɛmɔgɔw be kuntigiya min kɛra jama kun na, o kana nagasi. Nka a ka kiraya kuma b’a yira ko Yezu bena sa walisa ka Yahutuw kunmabɔ ani “Ala deenw minw jɛnsɛnnin be.”—Zan 11:51, 52.

Kayifu sera ka kititigɛlaw lasun u ka labɛn kɛ walisa ka Yezu faga. Nikodɛmu y’o kititigɛla dɔ ye ani Yezu koo ka di a ye. Kɔni ale lo ma taga o labɛn kofɔ Yezu ye? An kɔni be min lɔn, o ye ko Yezu tagara joona ka bɔ Zeruzalɛmu walisa u kana a faga k’a sɔrɔ Ala ka wagati latigɛnin ma se fɔlɔ.