Taga a kɔnɔkow lajɛ

Taga a kɔnɔnakow lajɛ

 SAPITIRI 85NAN

Ni jurumukɛla dɔ nimisara, o be kɛ ninsɔndiya ye sankolo la

Ni jurumukɛla dɔ nimisara, o be kɛ ninsɔndiya ye sankolo la

LUKA 15:1-10

  • YEZU BE NTALEN LA SAGADEN ANI WARIGWƐ TUNUNIN KOO LA

  • MƐLƐKƐW BE NINSƆNDIYA

Yezu ka cidenya baara la, a y’a yira tuma caaman na ko majigilenya kɔrɔtanin lo (Luka 14:8-11). Cɛɛ ni muso minw be sɔn k’u majigi ka baara kɛ Ala ye, a tun b’olu ɲɔgɔnna mɔgɔw lo ɲinina n’a dusu bɛɛ ye. N’a sɔrɔ u dɔw bele lɔnnin lo kojugukɛ la.

Fariziɲɛw ni sariya karamɔgɔw b’o mɔgɔ ɲɔgɔnw mafiɲɛya. U y’a kɔrɔsi ko a ka di o mɔgɔw ye k’u magwɛrɛ Yezu la ani k’a ka kumaw lamɛn. O kama, u tora ka ŋunuŋunu k’a fɔ ko: “Cɛɛ nin be hakɛkɛlaw minɛ ka ɲa ka dumuni yɛrɛ kɛ n’u ye.” (Luka 15:2). Fariziɲɛw ni sariya karamɔgɔw b’u yɛrɛ bonya ani u be mɔgɔ tɔɔw jati i n’a fɔ gwangwan min be u seenw jukɔrɔ. U b’o mɔgɔw weele Eburukan na ko ‛am-ha ‘arèts, o kɔrɔ ko “duguma mɔgɔw.”

Nka Yezu kɔni be danbe la bɛɛ kan. A be bɛɛ minɛ ni ɲumanya ani makari ye. Mɔgɔ gwansanw ni mɔgɔ minw lɔnnin lo kojugukɛ la, a ka di olu caaman ye ka Yezu lamɛn. Mɔgɔw tun be Yezu kɔrɔfɔ sabu a b’o mɔgɔw dɛmɛna. A ye mun lo kɛ?

A ye ntalen barikaman dɔ la min bɔnin be ntalen dɔ ma a tun ye min la Kapɛrnaum (Matiyo 18:12-14). O ntalen na, a yirala ko Fariziɲɛw be i n’a fɔ mɔgɔ minw tilennin lo ani u latanganin lo Ala ka sagakulu kɔnɔ. Nka, mɔgɔ majigininw be i n’a fɔ sagaden tununinw.

Yezu ko: “Ni saga kɛmɛ be aw dɔ fɛ, ni kelen tununa, a ten’a tɔɔ bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn nunu to kongo kɔnɔ ka taga kelen nin yaala fɔɔ k’a ye wa? N’a y’a ye tuma min na, a b’a ta k’a bila a kaan na ni nisɔndiya ye. N’a kɔsegira ka se soo tuma min na, a b’a teriw n’a sigiɲɔgɔnw wele k’a fɔ u ye k’u ka nisɔndiya ɲɔgɔn fɛ, bari ko ale y’a ka sagatununin ye.”—Luka 15:4-6.

Yezu y’o ntalen kɔrɔ ɲɛfɔ ko: “Ne b’a fɔ aw ye ko ni hakɛkɛla kelen nimisara ka faran a ka kojuguw la, mɛlɛkɛw bena nisɔndiya sankolo la o tigi kosɔn, o cogo la fana. Mɔgɔtilennin bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn minw mako te nimisali la, nisɔndiya min be kɛ olu kosɔn, o te se mɔgɔ kelen nin ta ma.”—Luka 15:7.

Yezu ye nimisali min kofɔ, o ye Fariziɲɛw kɔnɔ gwan. U b’u yɛrɛ jati mɔgɔ tilenninw ye ani a be u ɲɛɛ na k’u mako t’a la ka nimisa. Saan damanin ka kɔn o ɲɛ, u dɔw tun ye Yezu kɔrɔfɔ ko a be dumuni kɛra ni lanpominɛlaw ani jurumukɛlaw ye. Yezu y’u jaabi ko: “Ne ma na mɔgɔtilenninw wele, nga ne nana hakɛkɛlaw le wele.” (Mariki 2:15-17). Fariziɲɛw t’a yera k’u  ka kan ka nimisa. O kama, u ma kɛ ninsɔndiya sababu ye sankolo la. Nka ni jurumukɛlaw nimisara, ninsɔndiya be kɛ sankolo la.

Yezu ye ntalen dɔ wɛrɛ la k’a yira ka gwɛ ko ni jurumukɛla dɔ nimisara, ninsɔndiyaba be kɛ sankolo la. A ko: “Ni warigwɛ deen tan be muso dɔ fɛ, ni kelen tununa, a tena fitinɛ mana ka soo furan k’a yaala ka ɲa fɔɔ k’a ye wa? N’a y’a ye tuma min na, a b’a teriw n’a sigiɲɔgɔnw wele k’a fɔ u ye k’u ka nisɔndiya ɲɔgɔn fɛ, bari ko ale ka warigwɛ deen kelen min tun tununa, ko a y’a ye.”—Luka 15:8, 9.

Yezu ye ɲɛfɔli min kɛ, a bɔnin be sagaden tununin ka ntalen koo ma. A ko: “Ne b’a fɔ aw ye ko ni hakɛkɛla kelen nimisara ka faran a ka kojuguw la, nisɔndiya be kɛ Ala ka mɛlɛkɛw fɛ o tigi kosɔn o cogo la.”—Luka 15:10.

Miiri k’a filɛ: Jurumukɛla minw be nimisa ka segi Ala ma, mɛlɛkɛw b’u mako don kosɔbɛ o mɔgɔw la! Jurumukɛla minw be nimisa ani ka Ala ka Masaya sɔrɔ sankolo la, u lɔyɔrɔ bena bonya ni mɛlɛkɛw yɛrɛ ta ye. O ye kabako ye dɛ! (1 Korɛntikaw 6:2, 3). K’a sɔrɔ mɛlɛkɛw tɛ ɲangoya kɛ. Ayiwa, ni jurumukɛla dɔ nimisara sɔbɛ la ani a segira Ala ma, an ka ɲi k’o koo ta cogo di?