Taga a kɔnɔkow lajɛ

Taga a kɔnɔnakow lajɛ

 SAPITIRI 96NAN

Yezu be kuntigi nafolotigi dɔ jaabi

Yezu be kuntigi nafolotigi dɔ jaabi

MATIYO 19:16-30 MARIKI 10:17-31 LUKA 18:18-30

  • NAFOLOTIGI DƆ BE YEZU ƝININGA ƝƐNAMAYA BANBALI KOO LA

Yezu bele be Pere mara cɛtigɛra ka taga Zeruzalɛmu. Kanbele nafolotigi dɔ bolila ka na a kunbiri gwan a kɔrɔ. O kanbele ye Yahutuw ka “kuntigi dɔ ye.” N’a sɔrɔ a ye batoso kuntigi dɔ ye wala a ye Yahutuw ka kititigɛlaw jɛnkulu mɔgɔ dɔ ye. A ye Yezu weele ko “Karamɔgɔɲuman” ani a y’a ɲininga ko: “Ne ka kan ka mun kɛ ka nii [ɲɛnamaya] banbali sɔrɔ?”—Luka 8:41; 18:18; 24:20.

Yezu y’a jaabi ko: “Mun na i be ne wele karamɔgɔɲuman? Mɔgɔɲuman si te yen ni Ala kelen tɛ.” N’a sɔrɔ o kanbele ye Yezu weele “karamɔgɔɲuman” sabu mɔgɔw tun be Yahutuw ka karamɔgɔw weele o cogo le la. Hali ni Yezu ye karamɔgɔ ɲuman ye tiɲɛn na, a y’a yira o kanbele la ko Ala dɔrɔn lo ka kan n’o tɔgɔ ye.

Yezu y’a fɔ a ye ko: “N’i b’a fɛ ka nii banbali sɔrɔ, i ka Ala ka sariyaw bato.” O kama, o cɛɛ ye Yezu ɲininga ko: “O ye sariya jumɛn ye?” Yezu ye Musa ka sariya duuru kofɔ minw ɲɛsinna mɔgɔfaga, kakalaya, sonyali, ngalon seereya ani bangebagaw bonyali koo ma. O kɔ, a ye sariya dɔ kofɔ min kɔrɔtanin lo ka tɛmɛ u bɛɛ kan. A ko: “I mɔgɔɲɔgɔn kanu i n’a fɔ i yɛrɛ.”—Matiyo 19:17-19.

Cɛɛ ye Yezu jaabi ko “ale sera k’o bɛɛ bato, ko mun b’ale jɛn tugu”? (Matiyo 19:20). N’a sɔrɔ a b’a miiri ko ale ka ɲi ka kooba dɔ lo kɛ walisa ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ. Yezu y’a ye k’o cɛɛ be ni ŋaniya ɲuman ye minkɛ, a “koo diyara a ye.” (Mariki 10:21). Nka, gwɛlɛya dɔ tun b’o cɛɛ sen kɔrɔ.

A ka nafolo koo ka di a ye kojugu. O kama, Yezu y’a fɔ a ye ko: “Fɛɛn kelen b’i jɛn. Taga i bololafɛnw feere k’o wari tilan fantanw cɛ, o la, i bena nafolo sɔrɔ sankolo la. O kɔ, na tugu ne kɔ.” Tiɲɛn na, o cɛɛ tun be se k’a ka wari bɛɛ tilan fantanw ye gwansan, ani ka kɛ Yezu ka kalanden ye. Nka, Yezu ka kumaw ye cɛɛ ɲɛɛ sisi.  O kama, a wulila ka taga. N’a sɔrɔ, o ye Yezu dusu tiɲɛ. O cɛɛ ka “nafoloba” koo tun ka di a ye kojugu. O kosɔn, a bɔnɛna nafolo sɔbɛ la (Mariki 10:21, 22). Yezu y’a fɔ ko: “A ka gwɛlɛ nafolotigi ma ka don Ala ka masaya la.”—Luka 18:24.

O kumaw ani Yezu ka kuma nunu y’a ka kalandenw kabakoya: “Ɲɔgɔmɛ donko ka nɔgɔ miseli woo fɛ ka tɛmɛ nafolotigi donko kan Ala ka masaya la.” O ye Yezu ka kalandenw lasun ka ɲiningali kɛ ko: “O tuma na, jɔn le be se ka kisi?” Yala o kɔrɔ ko adamaden si tɛ se ka kisili sɔrɔ wa? Yezu y’a ka kalandenw filɛ k’a fɔ u ye ko: “Adamaden te se ka min kɛ, Ala be se k’o kɛ.”—Luka 18:25-27.

Piyɛri y’a yira k’olu ye min latigɛ, o tɛ kelen ye ni cɛɛ nafolotigi ta ye. A ko: “A filɛ, an ye fɛɛn bɛɛ to yen ka tugu e kɔ. An ta bena kɛ cogo di?” Yezu y’a fɔ u ye u ka sara bena kɛ min ye. A ko: “Tiɲɛ na, ne b’a fɔ aw ye ko ni diɲɛ nana kɛ diɲɛkura ye tuma min na, Mɔgɔ Dencɛ bena sigi a ka masasigilan kan. Aw minw tugura a kɔ, aw fana bena sigi masasigilan tan ni fila kan, ka Isirayɛli ka deen tan ni fila kɔmɔgɔw kiti.”—Matiyo 19:27, 28.

Siga t’a la, Yezu kaan be loon nataw lo ma, tuma min na duniɲa bena lakuraya ka kɛ i ko a tun be cogo min na Edɛn nankɔ kɔnɔ. Piyɛri ni kalanden tɔɔw bena dugaba sɔrɔ. U bena kuntigiya kɛ ni Yezu ye dugukolo kun na, o min bena kɛ alijɛnɛ ye. U ye fɛɛn minw bɛɛ saraka, o duga nafa ka bon ka tɛmɛ o bɛɛ kan!

Yezu ka kalandenw be duga dɔw sɔrɔla kabi sisan yɛrɛ. Yezu y’a fɔ u ye ko: “Ne b’a fɔ aw ye ko ni mɔgɔ o mɔgɔ y’a ka soo to, walima a muso, n’a balimaw, n’a wolobagaw, an’a deenw, Ala ka masaya kosɔn, o tigi bena olu ɲɔgɔn caaman sɔrɔ diɲɛ nin na. A bena nii banbali fana sɔrɔ sini.”—Luka 18:29, 30.

Tiɲɛn na, Yezu ka kalandenw mana taga yɔrɔ o yɔrɔ, u be se ka Ala sagokɛlaw ka balimaya diyabɔ. O balimaya nafa ka bon ka tɛmɛ an be balimaya min kɛ n’an somɔgɔw ye. A fɔ man di, nka, a be komi o kanbele nafolotigi tɛna se k’o balimaya diyabɔ. A tɛna se fana ka kuntigiya kɛ sankolo la ni Yezu ye.

Yezu y’a fɔ tugun ko: “Nga ɲamɔgɔ caaman bena kɛ kɔmɔgɔw ye, kɔmɔgɔ caaman bena kɛ ɲamɔgɔw ye.” (Matiyo 19:30). O kumaw kɔrɔ ko di?

O kuntigi nafolotigi ye “ɲamɔgɔ” ye sabu a ye Yahutuw ka kuntigi dɔ ye. Komi a be Ala ka sariyaw sira tagama, a tun ka ɲi ka siniɲasigi ɲuman sɔrɔ Alako ta fan fɛ. Nka, a y’a latigɛ k’a ka nafolofɛnw lo kɛ a ɲɛnako fɔlɔ ye. Mɔgɔ dɔgɔmanninw do b’a jati ko Yezu ka kalanw ye tiɲɛn ye ani k’olu lo b’a to mɔgɔ be ɲɛnamaya banbali sɔrɔ. O mɔgɔ dɔgɔmanninw lo tun be jati “kɔmɔgɔw” ye, nka sisan, u be kɛra “ɲamɔgɔw” ye. U be se k’u jigi la a kan k’olu ni Yezu bena sigi masaya la sankolo la walisa ka dugukolo mara k’a kɛ alijɛnɛ ye.