Taga a kɔnɔkow lajɛ

Taga a kɔnɔnakow lajɛ

 SAPITIRI 83NAN

Mɔgɔw weelela dumuni dɔ la

Mɔgɔw weelela dumuni dɔ la

LUKA 14:7-24

  • YEZU BE MƆGƆW KALAN MAJIGILENYA KOO LA

  • U BANNA KA NA K’A SƆRƆ KUUN T’O LA

Yezu bele be Fariziɲɛcɛ ka soo, yɔrɔ min na a ye cɛɛ dɔ kɛnɛya fununbana tun be min na. Minw weelela ka na Fariziɲɛcɛ ka soo, Yezu b’u filɛra u be sigiyɔrɔ ɲuman ɲinina u yɛrɛw ye. Yezu tɛmɛna o sababu fɛ ka mɔgɔw kalan majigilenya koo la.

Yezu y’a fɔ ko: “Ni mɔgɔ dɔ y’i wele kɔɲɔdumuni na, kana taga sigi sigiyɔrɔɲuman na. E b’a sɔrɔ tuma dɔ ko mɔgɔ wɛrɛ welela min ka fisa i ye. Mɔgɔ min y’aw fila bɛɛ wele, ni ale nana k’a fɔ i ye ko i ka wili ka sigiyɔrɔ nin d’a ma, o tuma na, i bena wili ni maloya ye, ka taga sigi mɔgɔ bɛɛ kɔfɛ.”—Luka 14:8, 9.

O kɔ, Yezu y’a fɔ tugun ko: “Nga n’i welela o ɲɔgɔn na, taga sigi kɔfɛ waasa n’i welebaga nana tuma min na, a k’a fɔ i ye ko: ‘N teri, na sigi ɲafɛ.’ O cogo la, i bena kunkɔrɔta sɔrɔ i dumunikɛɲɔgɔnw ɲana.” Yezu tɛ kumana ɲɔgɔnbonya dama koo le la. A y’a ɲɛfɔ ko: “Mɔgɔ o mɔgɔ b’a yɛrɛ boɲa, o tigi bena majigi. Mɔgɔ o mɔgɔ b’a yɛrɛ majigi, o tigi bena boɲa sɔrɔ.” (Luka 14:10, 11). A gwɛnnin lo ko Yezu b’a lamɛnbagaw jijara le u ka kɛ ni yɛrɛmajigilenya ye.

O kɔ, Fariziɲɛcɛ min ye Yezu weele dumuni na, Yezu y’a dɛmɛ k’a faamu a ka ɲi ka min kɛ walisa Ala k’a duga n’a be mɔgɔ weele dumuni na. A ko: “N’i ye dumuniba labɛn mɔgɔw ye, kana i teriw wele, walima i badenw, n’i balimaw, an’i sigiɲɔgɔn nafolotigiw. Bari u fana be se k’i wele dumuni na k’i ka juru sara. Nga, n’i bena dumuniba di mɔgɔw ma, i ka fantanw ni senkelenninw ni namaraw ani fiɲɛntɔw wele. N’i y’o kɛ, i bena duba sɔrɔ, bari olu te se k’i ka juru sara.”—Luka 14:12-14.

Yezu ka kumaw kɔrɔ tɛ ko koo jugu lo k’i teriw, i badenw, i balimaw, wala i sigiɲɔgɔnw weele dumuni na. Nka a b’a yirala le ko n’i ye dumuni labɛn dɛsɛbagatɔw ye, i n’a fɔ fantanw, senkelenninw, namaraw ani fiyentɔw, o duga ka bon. Yezu y’a ɲɛfɔ a jatigicɛ ye ko: “Ala bena i sara sini [sukununi loon na].” Minw weelela ka na dumuni na Fariziɲɛcɛ fɛ, u la dɔ ko: “Mɔgɔ minw bena dumuni kɛ Ala ka masaya la, olu nisɔn bena diya dɛ!” (Luka 14:15). O cɛɛ y’a faamu k’o ye nɛɛmaba ye. Nka bɛɛ lo t’a jati o cogo la. O kama, Yezu ye ntalen dɔ la ko:

“Cɛɛ dɔ tun ye dumuniba labɛn ka mɔgɔ caaman wele. Dumunikɛwaati sera tuma min na, a y’a ka baaraden ci ka taga fɔ mɔgɔweleninw ye ko: ‘Aw ka na bari dumuni bɛɛ labɛnna ka ban.’ Nga u bɛɛ ye yafa daali a fɛ kelen kelen. U fɔlɔ y’a fɔ baaraden ye ko: ‘Ne ye foro dɔ san, ne ka kan ka taga o filɛ. Ne b’i daali, taga fɔ a ye ko a ka yafa ne ma.’ Mɔgɔ wɛrɛ y’a fɔ a ye ko: ‘Ne ye sɛnɛkɛmisi tan san, ne be tagara baara kɛ n’u ye k’a filɛ. Ne b’i daali, taga fɔ a ye ko a ka yafa ne ma.’ Dɔ wɛrɛ fana y’a fɔ a ye ko: ‘Ne ye muso furu sisan sisan, o le y’a to ne te se ka taga.’”—Luka 14:16-20.

O mɔgɔw banna fɛɛn min kama, kuun t’o la. Sanni i ka foro wala sɛnɛkɛmisi san, i be kɔn ka taga u lajɛ. U sanni kɔ, kuun t’a la ka kɔrɔtɔ tugun. Cɛɛ sabanan do? A ma kɛ komi a b’a ka furu labɛnna le dɛ, a furula ka ban. O kama, joo t’a fɛ ka ban ka taga o weeleliba ɲɔgɔn na. Kuntigi y’o kumaw mɛn minkɛ, a dimina ani a y’a fɔ a ka baaraden ye ko:

“Teliya ka taga dugu forobayɔrɔw la, ani siradaw la, ka fantanw ni namaraw ni fiɲɛntɔw ani senkelenninw wele ka na n’u ye yan.” Baaraden y’o kɛ, nka boon bele ma fa. Kuntigi y’a fɔ a ye tugun ko: “Bɔ ka taga dugu dafɛ nankɔw la, i mana mɔgɔ minw sɔrɔ yen, i ka koo bɛɛ kɛ u ka na, waasa ne ka soo ka fa. Ne b’a fɔ  aw ye ko mɔgɔ minw tun welela, olu si tena ne ka dumuni nin nɛnɛ tugu.”—Luka 14:21-24.

O ntalen b’a yira cogo min na Jehova ye Yezu Krista ci ka na mɔgɔw weele walisa ka sababu di u ma u ka sankolo Masaya sɔrɔ. Weeleli fɔlɔ lasera Yahutuw lo ma, ani a tun ɲɛsinna u ka diinan kuntigiw lo ma fɔlɔ. Nka u fanba banna o weeleli la sabu u ma sɔn Yezu ka waajuli la. O weeleli tun tɛna dan olu dɔrɔn lo ma. Yezu ka kumaw b’a yira ko wagati dɔ tun bena se, weeleli filanan tun bena lase Yahutu mɔgɔ gwansanw ma ani minw tuubira ka don Yahutu diinan na. Siya wɛrɛ mɔgɔw do? Weeleli sabanan tun bena lase olu lo ma hali ni Yahutuw b’a jati k’u man kan ni Ala ka nɛɛma ye. O lo tun bena kɛ weeleli laban ye.—Kɛwaliw 10:28-48.

Cɛɛ dɔ tun ko: “Mɔgɔ minw bena dumuni kɛ Ala ka masaya la, olu nisɔn bena diya dɛ!” Yezu ye min fɔ, o b’a yira k’o cɛɛ ka kumaw ye tiɲɛn ye.