Taga a kɔnɔkow lajɛ

Taga a kɔnɔnakow lajɛ

 SAPITIRI 133NAN

U ye Yezu suu don

U ye Yezu suu don

MATIYO 27:57–28:2 MARIKI 15:42–16:4 LUKA 23:50–24:3 ZAN 19:31–20:1

  • U YE YEZU SUU TA KA BƆ GWENGWENYIRI KAN

  • U YE YEZU SUU LABƐN SUTARALI KAMA

  • MUSOW YE KABURU LAKOLON SƆRƆ

An be Nisankalo tile 14nan na, jumalon lo ani tile be ɲini ka ban. Nisankalo tile 15nan bena daminɛ tileben tuma na. Yezu sara ka ban, nka soon fila minw b’a gɛrɛfɛ, olu bele be niin na. Ka kɛɲɛ ni Musa ka sariya ye, suu “man kan ka si [gwengwenyiri kan].” Nka, u ka kan k’o suu don “o loon kelen bɛɛ.”—Deteronɔmu 21:22, 23.

Ka fara o kan, jumalon be weele ko labɛnlon sabu o loon na, mɔgɔw be dumuniw tobi lafiɲɛlon kama. Baara fɛɛn o fɛɛn tɛ se ka to yen fɔɔ ka taga se lafiɲɛlon dugusagwɛ ma, u b’o baaraw laban. Tileben tuma na, lafiɲɛlonba dɔ bena daminɛ (Zan 19:31). Mun na o ye lafiɲɛlonba ye? Nisankalo tile 15nan na, buru funubali ɲɛnagwɛ bena daminɛ, o min be mɛɛn tile wolonfila. O ɲɛnagwɛ loon fɔlɔ ye lafiɲɛlon lo ye tuma bɛɛ (Levitiki 23:5, 6). Nin sen fɛ, Nisankalo tile 15nan be bɛn samedilon ma, o min ye lafiɲɛlon ye fana lɔgɔkun o lɔgɔkun. Komi lafiɲɛlon fila be bɛn loon kelen ma, o kama o loon be weele ko lafiɲɛlonba.

O kama, Yahutuw y’a ɲini Pilati fɛ a k’a kɛ Yezu ni soon fila minw be Yezu gɛrɛfɛ, u ka sa joona. Cogo di do? U k’u seenw karikari. O la, u tɛna se k’u yɛrɛ kɔrɔta walisa ka nɛnɛkiri. Sɔrɔdasiw ye o soon fila seenw karikari. Nka, komi a tun be komi  Yezu sara ka ban, u m’ale seenw karikari. O ye Zaburuw 34:21 ka kiraya kumaw dafa. A fɔra yen ko: “Masa y’a kolow bɛɛ tanga, u si ma kari.”

Walisa ka la a la ko Yezu sara tiɲɛn na, sɔrɔdasi dɔ ye Yezu gɛrɛn sɔgɔ ni taman ye, a donna a dusukun yɔrɔ la. O yɔrɔnin bɛɛ, “joli ni jii bɔrɔ ka woyo.” (Zan 19:34). O ye Bibulu ka kiraya kuma wɛrɛ dafa fana. A fɔra ko: “U ye mɔgɔ min sɔgɔ, u bena ale filɛ.”—Zakari 12:10.

Yusufu min be bɔ Arimate, ale fana tun be yen Yezu fagatuma na. “Nafolotigi” lo ani kititigɛ jɛnkulu mɔgɔba dɔ lo (Matiyo 27:57). A fɔra a koo la ko ‘mɔgɔɲuman lo, a te sɔn ka mɔgɔ tɔɲɔ’ ani ko a be “Ala ka masaya waati kɔnɔna.” A tun ye “Yezu ka kalanden ye dogo la, bari a tun be siran zuwifuw ɲa.” O kama, kititigɛlaw tun ye kiti min tigɛ Yezu kan, a ma sɔn o ma (Luka 23:50; Mariki 15:43; Zan 19:38). Yusufu y’a jaa gwɛlɛya ka Yezu suu deli Pilati fɛ. Yezu fagako tun donna sɔrɔdasiw kuntigi min bolo, Pilati y’ale weele. O sɔrɔdasi y’a fɔ ko Yezu sara tiɲɛn na. O kɔ, Pilati ye sira di Yusufu ma a ka Yezu suu ta.

Yusufu ye lenfu fani kura san, o kɔ, a tagara Yezu suu jigi ka bɔ gwengwenyiri kan. A ye Yezu suu meleke o lenfu fani kɔnɔ k’a labɛn sutarali kama. Nikodɛmu “min tun tagara Yezu fɛ loon dɔ sufɛ,” ale fana ye dɛmɛni kɛ walisa ka Yezu suu labɛn (Zan 19:39). A nana ni tulu kasadiman sɔngɔ gwɛlɛ ye, min tun be se kilo bi saba ni saba ma. U fila bɛɛ ye Yesu suu meleke fani kɔnɔ k’o tulu kasadiman kɛ a la ka kɛɲɛ ni Yahutuw ka sudon cogo ye.

O yɔrɔ gɛrɛfɛ, kaburu kura dɔ tun be Yusufu fɛ, u ye min sɔgɔ farakurun kɔnɔ. U ye Yezu suu don yen. O kɔ, u ye kabakuruba dɔ kɛ k’a datugu. U y’o kɛ joona joona sanni lafiɲɛlon ka daminɛ. N’a sɔrɔ Magadala Mariyamu, ale ni Zaki bamuso Mariyamu ye dɛmɛni kɛ ka Yezu suu labɛn. O kɔ, u teliyara ka taga soo ka “wusulan ni tulu kasadiman labɛn” walisa lafiɲɛlon bannin kɔ, u ka se ka Yezu suu labɛn ka ɲɛ.—Luka 23:56.

O loon dugusagwɛ, lafiɲɛlon na, Fariziɲɛw ani sarakalasebagaw kuntigiw tagara Pilati fɛ k’a fɔ a ye ko: “An hakili jigira a la ko galontigɛla nin tun y’a fɔ ko n’ale sara, ko ale bena kunun a tile sabanan loon. O la, an b’a fɛ i ka sira di kaburu daa ka kɔlɔsi fɔɔ ka taga se tile saba, bari an be siran, a ka kalandenw kana taga a suu bɔ, ka tila k’a fɔ jama ye ko a kununna. O galon bena juguya ka tɛmɛ fɔlɔta kan.” Pilati y’u jaabi ko: “Kɔlɔsilikɛbaga be aw fɛ fana. Aw ye taga ka kaburu daa kɔlɔsi ka kɛɲɛ n’aw seko ye.”—Matiyo 27:63-65.

Dimansilon sɔgɔmada joona, Magadala Mariyamu, Zaki bamuso Mariyamu ani muso wɛrɛw tagara ni wusulan ni tulu kasadiman ye Yezu ka kaburu la walisa k’a suu labɛn tugun. U tun be ɲɔgɔn ɲiningara ko: “Jɔn le bena kabakuru nin kolonkolon ka bɔ kaburu daa la an ye?” (Mariki 16:3). Nka, dugukoloyɛrɛyɛrɛ dɔ kɛra. Ala ka mɛlɛkɛ dɔ ye kabakuru bɔ yen, sɔrɔdasiw tagara ani a be komi kaburu lakolon lo!