Taga a kɔnɔkow lajɛ

Taga a kɔnɔnakow lajɛ

 SAPITIRI 108NAN

U b’a ɲini ka Yezu minɛ u ka jaan na

U b’a ɲini ka Yezu minɛ u ka jaan na

MATIYO 22:15-40 MARIKI 12:13-34 LUKA 20:20-40

  • MASACƐ KA FƐƐNW DI MASACƐ MA

  • SUU MINW BENA KUNU, U BENA FURU WA?

  • CIKANW BƐƐ LA BELEBELEBAW

Yezu kɛlɛbagaw diminin lo sabu a ye ntalen minw la, u ye u ka juguya bɔ kɛnɛ kan. Fariziɲɛw ye fɛɛrɛ ɲini ka Yezu minɛ u ka jaan na. U b’a fɛ k’a lasun a ka kuma dɔ fɔ min bena kɛ sababu ye u b’a don Ɔrɔmukaw ka gofɛrɛnɛrɛ bolo. O kama, u y’u ka kalanden dɔw sara walisa u k’a kɔrɔbɔ.—Luka 6:7.

O kalandenw tagara a fɔ Yezu ye ko: “Karamɔgɔ, an y’a lɔn ko i ka kuma n’i ka kalan tilennin be, i te mɔgɔ bɔ mɔgɔ la, Alasira ka kan ka taama cogo min na, i be mɔgɔw kalan o la tiɲɛ na. A daganin be an ka lɛnpo sara Ɔrɔmu masacɛ ma wa, walima a daganin tɛ?” (Luka 20:21, 22). Yezu b’u ka filankafoya n’u ka nanbarako kala ma minkɛ, a m’a to u k’a sɔrɔ n’u ka kuma diimanw ye. N’a ko ‘ɔn-ɔn, a daganin tɛ aw k’o lanpo sara,’ u be se k’a jalaki ko a be murutiliko le lawulila Ɔrɔmukaw kama. Nka n’a ko ‘ɔnhɔn, a daganin lo,’ n’a sɔrɔ jama tɛna o faamu ka ɲɛ ani u bena wuli a kama sabu a man di u ye ka kɛ Ɔrɔmukaw ka kuntigiya kɔrɔ. O la do, a bena u jaabi cogo di?

Yezu y’u jaabi ko: “Namaramɔgɔw, mun na aw be ne dakɔrɔbɔ? Aw be lɛnpo sara ni wari min ye, aw k’o dɔ yira ne la.” U ye warigwɛ deen kelen yira a la. A y’u ɲininga ko: “Jɔn jaa n’a bulonɔn ye nin ye a kan?” U y’a jaabi ko: “Masacɛ ta lo.” O kɔ, Yezu y’a yira u la u ka ɲi ka min kɛ. A ko: “Fɛɛn min ye masacɛ ta ye, aw k’o di masacɛ ma, ka Ala ta di Ala ma.”—Matiyo 22:18-21.

 Yezu ka kumaw y’o cɛɛw kabakoya. A y’u jaabi cogo ɲuman na fɔɔ u ma dɔ sɔrɔ k’a fɔ tugun. O kama, u tagara. Nka tile ma ban fɔlɔ ani a juguw bele jijanin lo k’a minɛ u ka jaan kɔnɔ. Fariziɲɛw ka kalandenw taganin kɔ, diinan kuntigi wɛrɛw gwɛrɛla Yezu la.

Saduseɲɛw lanin tɛ sukununi koo la. U ye ɲiningali dɔ kɛ Yezu ye, min ɲɛsinnin be sukununi ni lamɔgɔyafuru koo ma. U ko: “Karamɔgɔ, Musa y’a fɔ ko ni cɛɛ dɔ sara k’a sɔrɔ a ma deen sɔrɔ, ko a dɔgɔcɛ ka kan ka firiyamuso nin ta janko ka deen sɔrɔ a kɔrɔcɛ ye. Nga an fɛ, dencɛ wolonwula tun be cɛɛ dɔ fɛ. Kɔrɔcɛman ye muso furu, a sara k’a muso to yen, a ma deen sɔrɔ n’a ye. A kɛra ten, dɔgɔcɛ fɔlɔ ye muso nin ta, o kɔ, filanan fana y’a ta, ani sabanan. Olu si ma deen sɔrɔ ni muso nin ye, fɔɔ u mɔgɔ wolonwula bɛɛ ta kɛra ten. Olu bɛɛ sanin kɔ, muso nin fana sara. Ayiwa, suuw bena kunun loon min na, o muso nin bena kɛ jɔn ta ye mɔgɔ wolonwula nunu cɛma? Bari u bɛɛ y’a furu ka ye.”—Matiyo 22:24-28.

Komi Saduseɲɛw lanin lo Musa ka kumaw na, Yezu basigira o kumaw kan k’u jaabi ko: “Aw ka filili sababu tɛ nin ye wa, ko aw ma Kitabu kuma faamu, aw ma Ala ka sebaaya fana dɔn. Suw mana kunun, cɛw tɛna musow furu, musow tɛna di cɛw ma, nka u na kɛ i ko sankolola mɛlɛkɛw. Su kununni ko ta fan fɛ, aw ma a kalan Musa ka Kitabu la jirinin ko la wa, ko Ala y’a fɔ Musa ye ko: ‘Ne ye Ibrahima ka Ala ye, ani Isaka ka Ala ani Yakuba ka Ala.’ Ala tɛ suw ka Ala ye, ɲɛnamaw ta don. Aw fililen bɛ kosɛbɛ.” (Mariki 12:24-27, ABM; Ɛkizɔdi 3:1-6). O jaabili ye jama kabakoya.

Yezu ye kuma ban Fariziɲɛw ni Saduseɲɛw daa la. O kama u jɛnna k’a kɔrɔbɔ tugun. Sariya karamɔgɔ dɔ y’a ɲininga ko: “Karamɔgɔ, sariya kɔnɔ, cii jumɛn le koo ka gwɛlɛ?”—Matiyo 22:36.

Yezu y’a jaabi ko: “Sariya min koo ka gwɛlɛ Ala ma ka tɛmɛ tɔw bɛɛ kan, o filɛ nin ye: ‘Isirayɛlidenw, aw ka mɛnni kɛ. Matigi, an ka Ala ye Matigi kelenpe le ye. I ka Matigi i ka Ala kanu n’i dusu bɛɛ ye, an’i kɔnɔ bɛɛ ye, n’i hakili bɛɛ ye, an’i barika bɛɛ ye.’ Min be tugu o la, o filɛ nin ye: ‘I k’i mɔgɔɲɔgɔn kanu i n’a fɔ i yɛrɛ.’ Sariya wɛrɛ si koo man gwɛlɛ Ala ma k’olu fila bɔ.”—Mariki 12:29-31.

O sariya karamɔgɔ y’o mɛn minkɛ, a ko: “Cɔ! Karamɔgɔ, i ye tiɲɛ fɔ. Ala kelenpe le be yen, dɔ wɛrɛ si te yen n’ale tɛ. Ka Ala kanu i dusu la, i hakili la n’i barika bɛɛ ye, ani k’i mɔgɔɲɔgɔn kanu i n’a fɔ i b’i yɛrɛ kanu cogo min na, o ka fisa ni saraka sifa bɛɛ ye, saraka jɛnitaw fara jɛnibaliw kan.” Yezu y’a ye ko a kumana ni hakilitigiya ye minkɛ, a y’a fɔ a ye ko: “Fɛɛn bɛrɛ t’i jɛn ka don Ala ka masaya la.”—Mariki 12:32-34.

Yezu ye Nisankalo tile 9, 10 ani 11nan kɛ n’a be mɔgɔw kalan Alabatoso kɔnɔ. A ka di mɔgɔ dɔw ye k’a lamɛn, i n’a fɔ o sariya karamɔgɔ. Nka a ka kalan man di diinan kuntigiw ye. U si m’u “jaa gwɛlɛya ka Yezu ɲininga foyi la tugu.”