Taga a kɔnɔkow lajɛ

Taga a kɔnɔnakow lajɛ

 SAPITIRI 115NAN

Yezu ka Tɛmɛnkan seli laban surunyana

Yezu ka Tɛmɛnkan seli laban surunyana

MATIYO 26:1-5, 14-19 MARIKI 14:1, 2, 10-16 LUKA 22:1-13

  • U YE WARI DI ZUDA ISIKARIYƆTI MA WALISA A KA YEZU JANFA

  • CIDEN FILA YE LABƐNW KƐ TƐMƐNKAN SELI KAMA

Yezu y’a ka ciden naani kalan ka ban oliviyeyirikulu kan. A y’u ka ɲiningaliw jaabi ka ban fana a nali koo la a ka Masaya la ani duniɲa laban koo la.

A bolo tun degunnin lo kosɔbɛ Nisankalo tile 11nan na! Sisan, a n’a ka cidenw kɔsegira Betani dugu la walisa ka taga si yen. N’a sɔrɔ o wagati la le a y’a fɔ u ye ko: “Aw b’a lɔn ko yanni tile fila, [Tɛmɛnkan seli] bena se, u bena Mɔgɔ Dencɛ don mɔgɔjuguw bolo, waasa u k’a gwengwen lɔgɔ kan.”—Matiyo 26:2.

O loon dugusagwɛ tun ye arabalon lo ye. N’a sɔrɔ Yezu y’o loon kɛ n’a ka cidenw ye u dan na. Taratalon, a tun ye diinan kuntigiw kɔrɔfɔ ani k’u ka filankafoya bɔ kɛnɛ kan. O kama, u b’a ɲinina walisa k’a faga. Nka, a m’a yɛrɛ yira jama na Nisan tile 12nan na. A t’a fɛ foyi k’a bali ka Tɛmɛnkan seli kɛ n’a ka cidenw ye o dugusagwɛ tile bennin kɔ, o kɔrɔ Nisankalo tile 14nan na.

Nka, sarakalasebagaw kuntigiw ni Yahutuw ka cɛkɔrɔbaw, olu ma to yɔrɔ kelen sanni Tɛmɛnkan seli ka se. U dimininba lo sabu Yezu y’u ka filankafoya bɔ kɛnɛ kan. O kama, u ye ɲɔgɔnye kɛ sarakalasebagaw kuntigiba Kayifu ka soo ani u ye labɛn kɛ walisa ka “Yezu minɛ dogo la k’a faga.” U bena o kɛ cogo di ani tuma juman na? U y’a fɔ “k’u man kan k’a minɛ ɲanagwɛ [Tɛmɛkan seli] tuma na, ko n’o tɛ, mɔgɔw bena muruti.” (Matiyo 26:4, 5). U be siranna sabu u b’a lɔn ko Yezu koo ka di mɔgɔ caaman ye.

Wagati dɔ la, mɔgɔ dɔ nana bɔ diinan kuntigiw ye. U kabakoyara k’a ye ko Yezu ka ciden dɔ lo: Zuda Isikariyɔti. Sutana ye miiriya  dɔ don a kɔnɔ ko a k’a Matigi janfa! Zuda y’u ɲininga ko: “Aw bena mun le di ne ma, ni ne y’aw dɛmɛ ka Yezu minɛ?” (Matiyo 26:15). O diyara u ye kosɔbɛ. “U bɛnn’a la k’u bena wari hakɛ dɔ d’a ma.” (Luka 22:5). Wari daa juman? Warigwɛ 30. N’a sɔrɔ o ye warigwɛ kuru bisaba lo ye, o min be bɛn jɔɔn sɔngɔ ma (Ɛkizɔdi 21:32). Diinan kuntigiw y’a yira o cogo la k’u be Yezu mafiɲɛya ani ko nafa bɛrɛ t’a la. Sisan, Zuda y’a daminɛ “ka cogoɲuman ɲini waasa k’a don u bolo ni jama ma bɔ a kala ma.”—Luka 22:6.

Nisan tile 13nan daminɛna tileben tuma na, arabalon na. Yezu bena a ka suu laban lo kɛ Betani dugu la. O loon dugusagwɛ, Yezu ka kalandenw bena labɛn tɔɔw kɛ Tɛmɛnkan seli kama. U tun bena dumuni kɛ min? U mako tun be sagaden min na Tɛmɛnkan seli kama, jɔn lo tun bena o faga ani k’a jɛni sanni Nisankalo tile 14nan ka daminɛ? Yezu m’o si fɔ. O kama, Zuda tun tɛ se k’o kunnafoniw di sarakalasebagaw kuntigiba ma.

N’a sɔrɔ lamisalon tilefɛ lo, Yezu ye Piyɛri ni Zan ci ka bɔ Betani “k’u ka taga [Tɛmɛnkan seli] dumuni labɛn u ye.” U y’a ɲininga ko: “I b’a fɛ an k’o labɛn yɔrɔ jumɛn?” Yezu y’u jaabi ko: “Aw dontɔ dugu kɔnɔ, aw ni cɛɛ dɔ bena ɲɔgɔn kunbɛn, duun fanin be jii la a kunna. Aw ka tugu o cɛɛ nin kɔ. N’a donna luu min kɔnɔ, aw ye don yen, k’a fɔ o lutigi ye ko karamɔgɔ ko a n’a ka kalandenw bena Hɔrɔnya ɲanagwɛ dumuni kɛ boon min kɔnɔ, k’o be min. A bena bonba dɔ yira aw la sangaso la. An mako bena se fɛɛn minw ma, o bɛɛ b’a kɔnɔ. Aw ka ɲanagwɛ dumuni nin labɛn o yɔrɔ la.”—Luka 22:8-12.

Siga t’a la, o lutigi ye Yezu ka kalanden dɔ lo ye. N’a sɔrɔ a tun kɔnna k’a miiri ko Yezu bena a ɲini ka Tɛmɛnkan seli kɛ ale ka boon kɔnɔ. Cidenw senin kɔ Zeruzalɛmu, koow kɛra i ko Yezu tun y’a fɔ cogo min na. U ye sagaden faga k’a jɛni ani u y’a filɛ ni labɛn tɔɔw kɛra walisa Yezu n’olu mɔgɔ 12 ka se ka Tɛmɛnkan seli dumuni kɛ.