Taga a kɔnɔkow lajɛ

Taga a kɔnɔnakow lajɛ

 SAPITIRI 114NAN

Masacɛ Yezu Krista be kiti tigɛ sagaw ni baaw kan

Masacɛ Yezu Krista be kiti tigɛ sagaw ni baaw kan

MATIYO 25:31-46

  • YEZU BE NTALEN LA SAGAW NI BAAW KOO LA

A ma mɛɛn, oliviyeyirikulu kan, Yezu ye ntalenw la npogotigi tan ani wari talan koo la. A ka cidenw tun y’a ɲininga ko tagamasiɲɛ juman lo bena a yira ko a be Masaya la ani ko duniɲa laban surunyana? A y’a ka jaabili kuncɛ cogo di? A ye ntalen laban la sagaw ni baaw koo la.

A y’a daminɛ k’a ɲɛfɔ o ntalen kumaw bena dafa tuma min na. A ko: “Tuma min na Mɔgɔ Dencɛ bena na a ka nɔɔrɔ la ni mɛlɛkɛw ye, a bena sigi a ka masasigilan kan.” (Matiyo 25:31). A y’a yira ka gwɛ ko o ntalen ɲɛsinna ale yɛrɛ lo ma fɔlɔ. Siɲɛ caaman na, a y’a yɛrɛ weele ko “Mɔgɔ Dencɛ.”—Matiyo 8:20; 9:6; 20:18, 28.

O ntalen kumaw bena dafa tuma juman? A bena dafa tuma min na Yezu bena na “a ka nɔɔrɔ la” ni mɛlɛkɛw ye ani ka sigi “a ka masasigilan kan.” A tun kɔnna k’a fɔ ko mɔgɔw bena “Mɔgɔ Dencɛ natɔ ye sankaba kan ni sebagaya ni nɔɔrɔ ye” ani a ka mɛlɛkɛw bena kɛ n’a ye. O bena kɛ tuma juman? O bena kɛ ni ‘tɔɔrɔba tɛmɛna dɔrɔn.’ (Matiyo 24:29-31; Mariki 13:26, 27; Luka 21:27). O cogo la, o ntalen kuma bena dafa tuma min na Yezu bena na a ka nɔɔrɔ la. A bena mun lo kɛ do?

Yezu y’a ɲɛfɔ ko: ‘Tuma min na Mɔgɔ Dencɛ bena na, . . . siyaw bɛɛ bena lajɛn a ɲafɛ, a bena mɔgɔw faran k’u bɔ ɲɔgɔn na i n’a fɔ sagadɛndɛbaga be sagaw faran ka bɔ baaw la cogo min na. A bena mɔgɔtilenninw bila a kinibolo la, ka mɔgɔjuguw bila a numanbolo la.’—Matiyo 25:31-33.

Mun lo bena sagaw sɔrɔ? Yezu y’a fɔ ko: “O kɔ, [Masacɛ] ben’a fɔ a kinibolo la taw ye ko: ‘aw ye na ne Faa ka dubadenw, ka don a ka masaya la min tun labɛnna aw ye kabini diɲɛ dantuma.’” (Matiyo 25:34). Mun na o mɔgɔw koo diyara Masacɛ ye?

 Masacɛ y’a fɔ ko: “Bari kɔngɔ tun be ne la, aw ye dumuni di ne ma, minnɔgɔ tun be ne la, aw ye jii di ne ma. Ne tun ye lonan ye, aw ye jigiyɔrɔ di ne ma. Fani tun te ne fɛ, aw ye fani di ne ma. Ne tun bananin lo, aw y’aw janto ne la. Ne tun be kaso la, aw nana ne filɛ yen.” O sagaw, o kɔrɔ “mɔgɔtilenninw,” y’a ɲininga ko u ye o koow kɛ cogo di? A y’u jaabi ko: “Tiɲɛ na, ne b’a fɔ aw ye, ko aw y’o koo nunu kɛ ne balima o balima ye, aw y’o kɛ ne le ye.” (Matiyo 25:35, 36, 40, 46). U m’o koo ɲuman nunu kɛ sankolo la sabu banabagatɔw ni kɔngɔtɔw tɛ yen sankolo la. O b’a yira k’u y’o koo ɲuman kɛ Yezu balimaw ye dugukolo kan le.

Baaw do, minw bilara numanbolo fɛ? Yezu y’a fɔ olu koo la ko: “O kɔ, [Masacɛ] ben’a fɔ a numanbolo la mɔgɔw ye ko: ‘Aw ye taga ka bɔ ne kɔrɔ, mɔgɔjuguw. Aw ye taga jahanama na, min labɛnna Sutana n’a kɔmɔgɔw ye, bari kɔngɔ tun be ne la, aw ma dumuni di ne ma. Minnɔgɔ tun be ne la, aw ma jii di ne ma. Ne tun ye lonan ye, aw ma jigiyɔrɔ di ne ma. Ne fari lakolon tun lo, aw ma fani di ne ma. Ne bananin tun lo ani ne tun be kaso la, aw ma na bɔ ne ye ka ne mako ɲa.’” (Matiyo 25:41-43). U ka kan n’o kiti ye sabu u ma Yezu balimaw minɛ ka ɲɛ dugukolo kan i ko u tun ka kan k’a kɛ cogo min na.

Yezu ka cidenw y’a faamu ko kiti min bena tigɛ o wagati la, o nɔfɛkow bena mɛɛn fɔɔ abada. Yezu y’a fɔ u ye ko minw bilara numanbolo fɛ, “[Masacɛ] bena u jaabi ko: ‘Tiɲɛ na, ne b’a fɔ aw ye, ko aw banna k’o koo nunu kɛ mɔgɔw la dɔgɔmani dɔ ye minkɛ, aw banna k’o kɛ ne yɛrɛ le ye.’” O mɔgɔjuguw bena halaki pewu. Nka, “mɔgɔtilenninw bena don Ala ka hɛrɛ [ɲɛnamaya] banbali yɔrɔ la.”—Matiyo 25:45, 46.

Yezu ye jaabili min di a ka cidenw ma, a ka kalandenw bɛɛ be se ka miiri o la. O bena u dɛmɛ k’u ka miiriyaw n’u ka kɛwalew sɛgɛsɛgɛ k’a filɛ.