Taga a kɔnɔkow lajɛ

Taga a kɔnɔnakow lajɛ

 SAPITIRI 129NAN

Pilati ko: “cɛɛ filɛ nin ye”!

Pilati ko: “cɛɛ filɛ nin ye”!

MATIYO 27:15-17, 20-30 MARIKI 15:6-19 LUKA 23:18-25 ZAN 18:39–19:5

  • PILATI B’A ƝININA KA YEZU LABILA

  • YAHUTUW KO A KA BARABASI LO LABILA

  • U YE YEZU LƆGƆBƆ ANI K’A TƆƆRƆ

Jama b’a fɛ Yezu ka faga. Pilati y’a fɔ u ye ko: “Aw ye koo minw fɔ k’olu y’a jalakikun ye, ne y’a ye ko jalakita tɛ. Erɔdi fana m’a jalakikun ye.” (Luka 23:14, 15). Sisan, Pilati ye fɛɛrɛ wɛrɛ kɛ walisa k’a ɲini ka Yezu labila. A y’a fɔ jama ye ko: “A do kɛra delinako ye aw fɛ ne be to ka mɔgɔ kelen labila aw ye Hɔrɔnya ɲanagwɛ [Tɛmɛnkan seli] la, aw b’a fɛ ne ka zuwifuw ka masacɛ le labila wa?”—Zan 18:39.

Pilati b’a kala ma ko Barabasi dɔ be kaso la. O cɛɛ tun donna kaso la murutili ni mɔgɔfaga kosɔn, ani soon tun lo. O kama, Pilati ye jama ɲininga ko: “Aw b’a fɛ ne ka Barabasi labila wa, walima Yezu, u ko Ala ye min woloma?” Sarakalasebagaw kuntigiw ye jama kɔnɔnasu, u y’a ɲini Pilati fɛ a ka Barabasi labila ka Yezu faga. Pilati y’u ɲininga tugun ko: “U mɔgɔ fila la, aw b’a fɛ ne ka jɔn le labila?” U y’a jaabi ko: “Barabasi”!—Matiyo 27:17, 21.

Pilati dusu tiɲɛna, a y’u ɲininga ko: “Ne ka mun kɛ Yezu la u be min wele [Krista]?” Jama pɛrɛnna kosɔbɛ ko: “A ka kan ka gwengwen lɔgɔ kan.” (Matiyo 27:22). Nin ye maloyako ye dɛ: u b’a ɲinina ko cɛɛ jalakibali ka faga! Pilati kumana u fɛ tugun ko: “A ye kojugu jumɛn kɛ? A ye koo min kɛ n’o b’a fagakun bɔ, ne m’o ye. O la, ne ben’a to u b’a bugɔ ni golokami ye. O kɔ, ne ben’a to a be taga.”—Luka 23:22.

Pilati ka jijali bɛɛ n’a ta, jama murutira ka to ka pɛrɛn ni kaan kelen ye ko: “A ka kan ka gwɛngwen lɔgɔ kan.” (Matiyo 27:23). Diinan kuntigiw ye jama kɔnɔnasu fɔɔ u b’a fɛ mɔgɔ dɔ joli ka bon! Nka, mɔgɔfagala wala kojugukɛla joli tɛ dɛ, fɔɔ cɛɛ jalakibali! A tile duuru ye nin ye u tun be kulera k’a bisimila Zeruzalɛmu i ko Masacɛ. Ni Yezu ka kalandenw be yen, u jenin tora ani u m’a to mɔgɔw k’u lɔn.

Pilati y’a ye ko a ka jijaliw tɛ foyi ɲɛna. Jama be murutira ka taga minkɛ, a ye jii ɲini k’a tɛgɛ ko jama ɲɛɛ na ani k’a fɔ u ye ko: “Ne seen te mɔgɔtilennin nin ka fagako la, o y’aw yɛrɛ ka koo ye.” O bɛɛ n’a ta, jama ka miiriya ma yɛlɛma. U ko: “An kɔni n’an deenw be lɔ n’a ka saya kunko ye.”—Matiyo 27:24, 25.

Gofɛrɛnɛrɛ Pilati b’a lɔn min tilennin lo. Nka, sanni a k’o kɛ, a b’a fɛ ka jama sago lo kɛ. O kama, a ye Barabasi labila. A ye sira di ko u ka Yezu ka faniw bɔ a kaan na ani u k’a bugɔ ni golokami ye.

Yezu bugɔnin kɔ, sɔlidasiw tagara n’a ye gofɛrɛnɛrɛ ka luu kɔnɔ. U ye sɔrɔdasi tɔɔw weele k’u lajɛn ani u tora ka Yezu tɔɔrɔ. U ye ŋɔni  tigɛ k’o meleke k’o kɛ i n’a fɔ masafugulan, k’a digi k’a don a kuun na. U y’o kɛ walisa ka Yezu lɔgɔbɔ. U ye bere dɔ don a kinibolo la ani u ye fani wulenman dɔ don a kaan na fana. O fani tun be komi masa fani. O kɔ, u tora k’a lɔgɔbɔ ko: “I dansɛ, zuwifuw ka masacɛ”! (Matiyo 27:28, 29). Ka fara o kan, u ye daji tu Yezu kan ani ka to k’a tulo fata. Bere min be Yezu bolo, u y’o minɛ a bolo k’a bugɔ u kuun na. U ye “masafugulan” min dan ni ŋɔniw ye k’a don Yezu kuun na, o bere b’o ŋɔniw gwengwe k’u don Yezu kuun na.

Yezu tun senin b’a yɛrɛ kɔrɔ ani a hakili tun siginin lo cogo min na, o ye Pilati kabakoya fɔɔ a y’a ɲini tugun k’a niin bɔ Yezu kitiko la. A ko “ale bena bɔ n’a ye kɛnɛma janko u k’a faamu ko ale ma jalakiyɔrɔ ye cɛɛ nin na.” N’a sɔrɔ Pilati b’a miirila ko n’ale bɔra ni Yezu ye, jama bena a ka miiriya yɛlɛma sabu u bena a ye ko Yezu tɔɔrɔnin lo ani a yɔrɔ bɛɛ ye joli ye. Nka, hinɛ foyi tɛ o jama dusu la. Ka Yezu lɔnin to jama ɲɛfɛ, Pilati ko: “Cɛɛ filɛ nin ye”!—Zan 19:4, 5.

U ye Yezu bugɔ k’a fari bɛɛ tigɛ tigɛ. O n’a ta bɛɛ, a senin b’a yɛrɛ kɔrɔ ani a hakili siginin lo. Siga t’a la, o ye Pilati kabakoya sabu a ka kumaw b’a yira ko a be bonya la Yezu kan ani a makari b’a la.