Taga a kɔnɔkow lajɛ

Taga a kɔnɔnakow lajɛ

 SAPITIRI 117NAN

Matigi ka surafana

Matigi ka surafana

MATIYO 26:21-29 MARIKI 14:18-25 LUKA 22:19-23 ZAN 13:18-30

  • U BƆRA ZUDA KA JANFANCIYA KALA MA

  • YEZU YE DUMUNIKO DƆ SIGI SEN KAN WALISA MƆGƆW K’U HAKILI JIGI ALE KOO LA

Yezu y’a ka cidenw seenw koo walisa k’u dɛmɛ k’a faamu k’u ka ɲi k’u majigi. A y’o kɛ, o y’a sɔrɔ suu tun ma ko kojugu. Sisan, a segira Dawuda ka kiraya kuma dɔ kan ko: “Ne terisɔbɛ tigitigi lo, n jigi tun be min kan, ale min tun be dumuni kɛ ni ne ye, o yɛrɛ le wilila ne kama.” O kɔ, Yezu y’a ɲɛfɔ ko: “Aw dɔ bena ne don mɔgɔjuguw bolo.” (Zaburuw 41:10; Zan 13:18, 21). N’a sɔrɔ a y’o kumaw bɛɛ fɔ Tɛmɛnkan seli dumuni kɛnin kɔ.

Cidenw ye ɲɔgɔn filɛ ani u kelen kelen bɛɛ ye Yezu ɲininga ko: “Ne lo wa, Matigi?” Zuda Isikariyɔti yɛrɛ fana y’o ɲiningali kɛ. Zan tun be Yezu gɛrɛfɛ dumuni kɛyɔrɔ la. Piyɛri ye ale lasun ka Yezu ɲininga ko jɔn lo. O kama, Zan y’a yɛrɛ jɛngɛ Yezu fan fɛ k’a ɲininga ko: “Matigi, jɔn lo?”—Matiyo 26:22; Zan 13:25.

Yezu y’a jaabi ko: “Ne bena lɔgɔma nin sun k’a di mɔgɔ min ma, ale lo.” A ye buru sun minan dɔ kɔnɔ k’a di Zuda ma ani k’a fɔ a ye ko: “Mɔgɔ Dencɛ bena sa i ko a fɔra Ala ka kuma na a ka koo la cogo min na. Nga min bena Mɔgɔ Dencɛ don mɔgɔjuguw bolo, bɔnɛ bena o tigi sɔrɔ. N’a tigi yɛrɛ tun ma wolo, o tun ka fisa a ma.” (Zan 13:26; Matiyo 26:24). O kɔ, Sutana donna Zuda dusu la. Zuda tun ye nanbaramɔgɔ ye ka ban. Sisan, a y’a yɛrɛ di Sutana ma k’a sago kɛ. O cogo la, Zuda y’a yɛrɛ kɛ “halakiden” ye.—Zan 6:64, 70; 12:4; 17:12, ABM.

Yezu y’a fɔ Zuda ye ko: “E b’a fɛ ka fɛɛn min kɛ, i ka banba [wala teliya, NW] k’o kɛ.” Komi Zuda lo tun b’u ka wari mara, o kama cidenw y’a miiri ko Yezu b’a fɔra a ye le ko “a k’u ka makoyafɛn dɔ san ɲanagwɛ kama, walima ko a ka taga fɛɛn dɔ di fantanw ma.” (Zan 13:27-30). Nka o tɛ, Zuda tun be tagara Yezu janfayɔrɔ le.

O suu kelen nin na, Tɛmɛnkan seli dumuni kɛra suu min na, Yezu ye koo kura dɔ sigi sen kan. Yezu ye buru ta ka barika la Ala ye. A y’a  tilantilan k’a di a ka cidenw ma k’a fɔ ko: “Nin ye ne fari [tagamasiɲɛ] ye min bena kɛ saraka ye aw ka nafa kosɔn. Aw ye to ka nin kɛ k’aw hakili to ne la.” (Luka 22:19). Cidenw y’o buru di di ɲɔgɔn ma ani u y’a dumu.

Sisan, Yezu ye diwɛn fana ta ka barika la Ala ye. A y’a di u ma, u kelen kelen bɛɛ ye dɔ min. Yezu y’a fɔ o diwɛn koo la ko: “Nin jifilen ye Ala ka layidu kura ye, o layidu tara ne joli la, o bɔnna aw kosɔn.”—Luka 22:20, ABM.

O cogo lo la, Yezu y’a ka saya hakilijigiko sigi sen kan. A ka kalandenw tun ka ɲi ka to k’o kɛ saan o saan, Nisankalo tile 14nan loon. Yezu n’a Faa ye min kɛ walisa ka mɔgɔ limaniyaninw kisi jurumu ni saya ma, o koo bena to ka mɔgɔw hakili jigi o la. O koo kura kɔrɔtanin lo ka tɛmɛ Yahutuw ka Tɛmɛnkan seli kan. Mun na do? Sabu a be mɔgɔw hakili jigi Yezu ka saya lo koo la, o min be mɔgɔ limaniyaninw hɔɔrɔnya pewu.

Yezu ko ale joli “bena bɔn mɔgɔ [caaman] ka hakɛw yafa kosɔn.” Mɔgɔ caaman minw ka hakɛw bena yafa, u dɔw ye Yezu ka ciden kantigimanw ye ani mɔgɔ limaniyanin wɛrɛw. Olu bena kɛ ni Yezu ye a Faa ka Masaya la.—Matiyo 26:28, 29.