Taga a kɔnɔkow lajɛ

Taga a kɔnɔnakow lajɛ

 SAPITIRI 101NAN

Yezu be dumuni kɛra Simɔn ka soo Betani dugu la

Yezu be dumuni kɛra Simɔn ka soo Betani dugu la

MATIYO 26:6-13 MARIKI 14:3-9 ZAN 11:55–12:11

  • YEZU BE KƆSEGI BETANI, ZERUZALƐMU GƐRƐFƐ

  • MARIYAMU BE TULU KASADIMAN BƆN YEZU KUUN NA

Yezu bɔra Zeriko, a be tagara Betani dugu la. A ka ɲi ka kilomɛtɛrɛ 20 kɛ tagama na kuluyɔrɔw la. Lazari n’a balimamuso fila be Betani dugudennin lo la. O dugu be sɔrɔ oliviyeyirikulu tilebɔ fan fɛ. Kilomɛtɛrɛ saba lo b’o yɔrɔ ni Zeruzalɛmu cɛ.

Yahutu caaman sera Zeruzalɛmu ka ban Tɛmɛnkan seli kama. U nana joona walisa “k’u yɛrɛ saniya ka kɛɲɛ n’u ka landa ye.” U b’o kɛ n’a y’a sɔrɔ u magara suu dɔ la wala u ye koo dɔ kɛ min y’a to u saniyanin tɛ (Zan 11:55; Nɔnburuw 9:6-10). U dɔw ye ɲɔgɔn lajɛn Alabatosoba kɔnɔ. U be ɲɔgɔn ɲiningara ni Yezu bena na wala n’a tɛna na Tɛmɛnkan seli kɛ.—Zan 11:56.

U tora ka ɲɔgɔn sɔsɔ Yezu koo la. Diinan kuntigi dɔw tun b’a fɛ ka Yezu minɛ k’a faga. U ko mɔgɔ o mɔgɔ b’a lɔn Yezu be yɔrɔ min na, a k’o fɔ olu ye walisa u ka ‘taga a minɛ.’ (Zan 11:57). Tuma min na Yezu ye Lazari suu lakunu, diinan kuntigiw tun b’a fɛ k’a faga (Zan 11:49-53). O kama dɔw lanin t’a la ko Yezu bena na jamayɔrɔ la.

Yezu sera Betani “tile wɔɔrɔ” sanni Tɛmɛnkan seli ka se (Zan 12:1). O bɛnna jumalon ma. O loon dugusagwɛ (Nisankalo tile 8nan) tun ye lafiɲɛlon ye, min be daminɛ tileben tuma na. Nka Yezu sera Betani ka kɔn o wagati ɲɛ sabu a tun tɛ se k’o tagama kɛ lafiɲɛlon na (jumalon tileben tuma ani samedilon tileben tuma cɛ). O tun daganin tɛ Yahutuw ka sariya sira fɛ. N’a sɔrɔ Yezu tagara Lazari ka soo i ko a tun be deli k’a kɛ cogo min na.

Simɔn fana be Betani dugu la. A ye Yezu n’a tagamaɲɔgɔnw ani Lazari weele ka na dumuni kɛ samedilon sufɛ a ka soo. U tun be Simɔn weele ko ‘kunatɔcɛ.’ N’a sɔrɔ kunatɔ bana tun b’a la ani Yezu y’a kɛnɛya. Komi Marita tɛ sɛgɛn baara la, ale lo tun be dumuni dira u ma. Mariyamu tun b’a mako don Yezu la kosɔbɛ. Nka, nin sen fɛ, a ye koo dɔ kɛ min ye sɔsɔli lawuli.

Mariyamu ye daganin dɔ dayɛlɛ, ani “tulu kasadiman ɲanaman” tun fanin b’a kɔnɔ (Zan 12:3). O tulu sɔngɔ tun ka ca kosɔbɛ: a tun be warigwɛ deen kɛmɛ saba bɔ. O tun ye saan kelen ɲɔgɔn sara ye! Mariyamu y’o tulu bɔn Yezu kuun na. O kɔ, a ye dɔ bɔn Yezu seenw kan ka tila k’a kunsigi kɛ k’a seenw jɔsi. Boon bɛɛ fara o tulu kasa la.

Yezu ka kalandenw dimina ani u y’a fɔ ɲɔgɔn ye ko: “Mun na a ye tulu kasadiman nin cɛn ten?” (Mariki 14:4). Zuda Isikariyɔti ko: “Mun na u ma tulu kasadiman nin feere warigwɛ deen kɛmɛ saba la, janko k’o wari di fantanw ma”? (Zan 12: 5). Tiɲɛn na, a ma kɛ ko fantanw  makari le tun b’a la dɛ. Nka, kalandenw tun ye warikɛsu min kalifa a ma, a tun be to ka wari soɲɛ o kɔnɔ.

Yezu ye Mariyamu lafasa ko: “Mun na aw b’a dusu kasi? A ye koɲuman le kɛ ne ye ten. Aw bena to ni fantanw ye tuma bɛɛ. Nga ne tena to n’aw ye tuma bɛɛ. Muso nin ye tulu nin bɔn ne fari kan, waasa ka ne fari labɛn ne suu donlon kama. Tiɲɛ na, ne b’a fɔ aw ye ko kibaru diman nin mana fɔ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ, muso nin ye min kɛ ne ye, a tɔgɔ bena fɔ, mɔgɔw hakili be to a la.”—Matiyo 26:10-13.

A tile kelen ni kɔ ye nin ye Yezu be Betani ani mɔgɔw b’a nali kofɔra yɔrɔ bɛɛ. Yahutu caaman nana Simɔn ka soo walisa ka Yezu ye. Nka, o dɔrɔn tɛ. U tun b’a fɛ ka Lazari fana ye, Yezu “tun ye min kunun” ka bɔ saya la (Zan 12:9). Sarakalasebagaw kuntigiw y’a latigɛ ka Yezu ni Lazari faga. U tun b’a miiri ko komi Yezu ye Lazari suu kunu, o lo y’a to mɔgɔ caaman lara Yezu la. O diinan kuntigiw tun ye mɔgɔ juguw yɛrɛ lo ye!