Taga a kɔnɔkow lajɛ

Taga a kɔnɔnakow lajɛ

 SAPITIRI 122NAN

Yezu ka delili laban sangaso kɔnɔ

Yezu ka delili laban sangaso kɔnɔ

ZAN 17:1-26

  • NAFA MIN B’A LA KA ALA N’A DENCƐ LƆN

  • KELENYA MIN BE JEHOVA, YEZU ANI KALANDENW CƐ

Yezu b’a ka cidenw kanu kosɔbɛ! Komi a bena taga sankolo la yanni dɔɔni, a y’u labɛn o kama. Sisan, a y’a ɲɛɛw kɔrɔta ani k’a Faa deli ko: “Boɲa la i Deen kan, janko ne fana ka boɲa la e kan, bari i ye kuntigiya di ne ma adamaden bɛɛ kan, ka nii [wala ɲɛnamaya] banbali di ne ka mɔgɔw bɛɛ ma i ye minw di ne ma.”—Zan 17:1, 2.

Tiɲɛn na, Yezu b’a lɔn ko ka bonya la Ala kan, o lo kɔrɔtanin lo ka tɛmɛ fɛɛn bɛɛ kan. Nka, Yezu kumana ɲɛnamaya “banbali” jigiya koo la fana. O be mɔgɔ dusu saalo yɛrɛ le! A ye “kuntigiya” sɔrɔ “adamaden bɛɛ kan” minkɛ, Yezu be se ka kunmabɔ saraka nafa lase adamadenw bɛɛ ma. Nka, bɛɛ tɛna o nafa sɔrɔ. Mun na do? Sabu mɔgɔ min b’a fɛ k’o nafa sɔrɔ, fɔɔ a ka Yezu ka kuma nunu sira tagama: “Nii banbali sɔrɔko be bɔ ele lɔnko la, e min ye Ala kelenpe ye, ani ka ne Yezu Krista lɔn, e ye ne min ci.”—Zan 17:3.

Faa ni Dencɛ ka jogow ɲɔgɔn tɛ yen. Mɔgɔ min b’a fɛ ka kunmabɔsara nafa sɔrɔ, fɔɔ a k’a ɲini ka Faa ni Dencɛ lɔn ka ɲɛ ani ka jɛnɲɔgɔnya teriman kɛ n’u ye. A tigi ka ɲi ka koow jati i ko olu b’a jati cogo min na. A ka ɲi k’a jija k’u ka jogow ladegi ani ka mɔgɔw minɛ i ko olu b’a kɛ cogo min na. A ka ɲi fana k’a faamu ko ka bonya la Ala kan, o kɔrɔtanin lo ka tɛmɛ ɲɛnamaya banbali sɔrɔli kan. Yezu segira o koo kan tugun ko:

“Ne y’i boɲa ka ban dugukolo kan, i tun ye baara minw di ne ma, ne y’olu bɛɛ kɛ ka ban. Sisan n Faa, boɲa min tun be ne kan i gɛrɛfɛ fɔlɔfɔlɔ sanni diɲɛ ka dan, i k’o ɲɔgɔn la ne kan ne ka to i gɛrɛfɛ tugu.” (Zan 17:4, 5). Nɔɔrɔ min tun be Yezu kan sankolo la, a b’a ɲini Ala fɛ a k’ale lakunu ka bɔ saya la ani k’o nɔɔrɔ ɲɔgɔn la ale kan tugun.

Nka, Yezu ye min kɛ a ka cidenya baara kuru bɛɛ la, a ma ɲinɛ o kɔ. A ye delili kɛ ko: “I ye mɔgɔ minnu di ne ma ka bɔ diɲɛ la, ne ye i tɔgɔ jira olu la, walisa u ka i dɔn. E taw tun don, i ye u di ne ma, u ye i ka kuma mara.” (Zan 17:6, ABM). Yezu ka cidenya baara la, a ma dan ka Jehova Ala tɔgɔ fɔ mɔgɔw ye. Nka, a y’a ka cidenw dɛmɛ u k’a faamu o tɔgɔ ɲɛsinna min ma: Ala jogow ani a be adamadenw minɛ cogo min na.

Cidenw sera ka Jehova lɔn, k’a Dencɛ lɔyɔrɔ lɔn ani k’a ka kalanw faamu. Yezu y’a majigi k’a fɔ ko: “Ne ye kuma min bɛɛ fɔ u ye, u lara o la ko ele le y’o fɔ ne ye, u sɔnna o ma, u fana y’a faamu sɔbɛ la ko ne bɔra e fɛ, u lar’a la ko ele le ye ne ci.”—Zan 17:8.

O kɔ, a y’a yira ko faranfasi be ale ka kalandenw ni mɔgɔ tɔɔw cɛ. A ko: “Ne tɛ i deli diɲɛ ye, nka i ye minnu di ne ma, ne bɛ i deli olu ye, katuguni olu ye i taw ye. . . . Ne Fa senuma, i ye tɔgɔ min di ne ma, ne ye u mara o barika la, walisa u ka kɛ kelen ye, i ko e ni ne ye kelen ye cogo min na. . . . Ne ye u mara, u si ma halaki, fɔ halakiden,” o min ye Zuda Isikariyɔti ye, min tun be labɛn kɛra walisa ka Yezu janfa.—Zan 17:9-12, ABM.

Yezu tagara ɲɛ n’a ka delili ye ko: “Diɲɛ mɔgɔw be u kɔniya, bari u te diɲɛ mɔgɔw ye, i n’a fɔ ne fana te diɲɛ mɔgɔ ye cogo min na. Ne te i daali ko i k’u ta ka bɔ diɲɛ na, nga i k’u tanga juguman ma. U tɛ diɲɛ mɔgɔw ye i n’a fɔ ne fana te diɲɛ mɔgɔ ye cogo min na.” (Zan 17:14-16). Cidenw ni Yezu ka kalanden wɛrɛw be duniɲa na, Sutana be min marala. Nka, u ka ɲi k’u mabɔ duniɲa na ani k’u yɛrɛ tanga a ka kɛwale juguw ma. Cogo di do?

U ka ɲi k’u yɛrɛ saniya ani ka to dan na ka Ala bato. Cogo di do? Tiɲɛn kalan minw be  sɔrɔ Heburu sɛbɛninw kɔnɔ ani Yezu y’u kalan min na, u ka ɲi k’o sira tagama. Yezu y’a fara a kan ko: ‘I k’u saniya i ka tiɲɛn barika la. I ka kuma le ye tiɲɛn ye.’ (Zan 17:17). O kɔ, Ala bena ciden dɔw lasun k’a ka kuma dɔw sɛbɛ. Olu fana ye ‘tiɲɛn’ ye min be mɔgɔ dɛmɛ ka kɛ mɔgɔ senuman ye.

Mɔgɔ wɛrɛw bena na sɔn ‘tiɲɛn’ ma. O kosɔn Yezu ye delili kɛ ko: “Ne t’i daali olu dama ye dɛ, nga minw bena la ne la u ka kuma barika la, ne b’i daali olu fana ye.” Yezu ye mun lo deli u bɛɛ ye? A ko: “U bɛɛ ka kɛ kelen ye, n Faa, i n’a fɔ ne ni e ye kelen ye cogo min na. Olu fana ka kɛ kelen ye ten n’an ye.” (Zan 17:20, 21). Yezu n’a Faa tɛ mɔgɔ kelen ye yɛrɛ yɛrɛ la. Nka, Yezu ka kuma kɔrɔ ko ale n’a Faa kaan bɛnnin lo koo bɛɛ la. Yezu be delili kɛ walisa a ka kalandenw fana ka ninsɔndiya sɔrɔ ka kɛ kelen ye o cogo la.

Yezu tun kɔnna k’a fɔ Piyɛri ni ciden tɔɔw ye ko a be tagara yɔrɔ labɛn u ye. O kɔrɔ, ka yɔrɔ labɛn u ye sankolo la (Zan 14:2, 3). Yezu be segi o kuma kan a ka delili la ko: “N Faa, e ye minw woloma k’o di ne ma, ne b’a fɛ ne be yɔrɔ min na, olu fana ka kɛ o yɔrɔ la, i ye boɲa min la ne kan, u ka se k’o ye, bari e ye ne kanu kabini fɔlɔfɔlɔ sanni diɲɛ ka dan.” (Zan 17:24). O sen fɛ, a y’a yira ko wagatijan sanni Adama ni Awa ka deenw sɔrɔ, Ala tun b’a Dencɛ kelenpe bangelen kanu. O Dencɛ lo nana kɛ Yezu Krista ye.

Walisa k’a ka delili kuncɛ, Yezu kumana ka sinsin a Faa tɔgɔ kan ani a y’a yira ko Ala b’ale ka cidenw kanu. A y’a yira fana ko minw bɛɛ bena sɔn “tiɲɛ” ma, Ala b’u kanu. A ko: “Ne ye i tɔgɔ jira u la, walisa u ka i dɔn. Ne n’a jira u la tun, walisa i ye ne kanu kanuya min na, o ka kɛ u la, ani ne fana ka kɛ u la.”—Zan 17:26, ABM.