Taga a kɔnɔkow lajɛ

Taga a kɔnɔnakow lajɛ

 SAPITIRI 123NAN

Yezu dusu kasininba be delili kɛra

Yezu dusu kasininba be delili kɛra

MATIYO 26:30, 36-46 MARIKI 14:26, 32-42 LUKA 22:39-46 ZAN 18:1

  • YEZU BE ZƐTISEMANE NANKƆ KƆNƆ

  • YEZU WASIJI KƐRA I N’A FƆ JOLI

Yezu tilatɔ ye nin ye delili la n’a ka ciden kantigiw ye. O kɔ, “u ye dɔnkiliw la Ala ye ka ban tuma min na, u bɔra ka taga Olivuyirikulu kan.” (Mariki 14:26). U y’u ɲɛsin kɔrɔn fan fɛ, Zɛtisemane nankɔ kɔnɔ. Yezu tun be to ka taga o yɔrɔ la.

Tuma min na u sera o yɔrɔ cɛɲumanba la, oliviyeyiri caaman be min kɔnɔ, Yezu y’a ka ciden seegi to kɔfɛ. N’a sɔrɔ a y’u to nankɔ donda la le sabu a y’a fɔ u ye ko: “Aw ye sigi yan, ne bena taga ɲafɛ ka Ala daali.” Yezu tagara ni ciden saba (Piyɛri, Zaki ani Zan) ye nankɔ kɔnɔ. Dusukasiba y’a minɛ ani a y’a fɔ o ciden saba nunu ye ko: ‘Dusukasi bena n faga. Aw ye to yan ni ne ye, aw kana sinɔgɔ.’—Matiyo 26:36-38.

Yezu tagara ɲafɛ dɔɔni “k’a kunbiri gwan ka Ala daali.” A be mun lo delila Ala fɛ o wagati gwɛlɛ nin na? A ko: “Ne Faa, i be se fɛɛn bɛɛ la. Ne kisi tɔɔrɔ nin ma. Nga ne sago kana kɛ, fɔɔ e sago.” (Mariki 14:35, 36). O kuma kɔrɔ ko di? Yala o kɔrɔ ko a t’a fɛ k’a niin di ka kɛ kunmabɔsara ye tugun wa? Ayi!

Kabi a tun be sankolo la, Yezu y’a ye ko Ɔrɔmukaw be mɔgɔ minw faga, u be tɔɔrɔ kosɔbɛ! Sisan, Yezu yɛrɛ kɛra adamaden cogo la: dimi be se ka digi a fari la ani siranya be se k’a minɛ. O kosɔn, a kɔrɔtɔnin tɛ o tɔɔrɔ ɲɔgɔn k’a sɔrɔ. Nka, min yɛrɛ b’a tɔɔrɔ ka tɛmɛ o kan, o ye ko n’a sara i ko kojugukɛla, o be se ka kɛ sababu ye k’a Faa tɔgɔ tiɲɛ. Ayiwa, yanni lɛri damanin, u bena baga a ma k’a gwengwe yiri kan ko a ye Ala tɔgɔ tiɲɛbaga ye.

Yezu ye delili kɛ wagatijan kɔnɔ. O kɔ, a tagara a ka ciden saba nunu fɛ k’u sɔrɔ sinɔgɔ la. A y’a fɔ Piyɛri ye ko: “Aw ma se ka to aw ɲɛ na ne fɛ hali ka lɛrɛ kelen kɛ wa? A’ ye to aw ɲɛ na ka Ala deli walisa aw ka tanga kɔrɔbɔli ma.” Yezu y’a faamu ko a ka cidenw fana niin degunnin lo ani suu janfara ka ban. A y’a fɔ u ye ko: “Mɔgɔ ni sɔnnen bɛ, nka a farisogo barika ka dɔgɔ.”—Matiyo 26:40, 41, ABM.

Yezu bɔra u kɔrɔ a siɲɛ filanan na ka taga Ala deli ko a k’ale “kisi o tɔɔrɔ nin ma.” A kɔsegira tugun ka na ciden saba nunu sɔrɔ u be sinɔgɔra k’a sɔrɔ u tun ka ɲi ka timinandiya delili la walisa u kana don kɔrɔbɔli la. Yezu kumana u fɛ, nka u “m’a lɔn u bena kuma min fɔ a ye.” (Mariki 14:40). O kɔ, Yezu y’a yɔrɔ janya u la tugun siɲɛ sabanan na k’a kunbiri gwan ka delili kɛ.

Yezu hakili ɲagaminin lo kosɔbɛ sabu a b’a lɔn ko n’a sara i ko kojugukɛla, o be se k’a Faa tɔgɔ tiɲɛ. Nka, Jehova y’a Dencɛ ka deliliw lamɛn ani a ye mɛlɛkɛ dɔ ci ka na a jaa gwɛlɛya. O bɛɛ n’a ta, Yezu ma delili dabila. Nka, “a ye dɔ fara Ala daali kan.” A dusu kasinin lo kosɔbɛ! Kunkanbaaraba lo b’a kun na: a yɛrɛ ka ɲɛnamaya banbali be farati la, ani mɔgɔ minw limaniyanin lo a la, olu fana ka ɲɛnamaya  banbali be farati la. O kosɔn, “a wasiji ɲaa kɛra i n’a fɔ joli n’o be tɔnitɔni duguma.”—Luka 22:44.

Yezu kɔsegira ka taga a ka ciden saba nunu fɛ a siɲɛ sabanan na tuma min na, a y’u sɔrɔ sinɔgɔ la tugun. A y’a fɔ u ye ko: “Aw be sinɔgɔra ka lafiɲɛ halibi wa? Ayiwa, waati surunyana. U bena Mɔgɔ Dencɛ don hakɛkɛlaw bolo. Aw ye wili an ka taga. Min be ne donna u bolo, ale natɔ filɛ.”—Matiyo 26:45, 46.