Taga a kɔnɔkow lajɛ

Taga a kɔnɔnakow lajɛ

 SAPITIRI 138NAN

Yezu Krista be Ala kinibolo fɛ

Yezu Krista be Ala kinibolo fɛ

KƐWALIW 7:56

  • YEZU SIGIRA ALA KINIBOLO FƐ

  • SƆLI KƐRA YEZU KA KALANDEN DƆ YE

  • FƐƐN MIN KAMA AN KA ƝI KA ƝAGALI

Tile tan Yezu yɛlɛnin kɔ sankolo la, hakili senu jigira a ka kalandenw kan Pantekɔte loon na. O y’a yira ka gwɛ ko Yezu be sankolo la. Yezu ye dalilu wɛrɛ di k’o yira. Sanni u ka kalanden kantigi Etiyɛni bon k’a faga a ka seereya kosɔn, a y’a fɔ ko: “Ne ɲaa be sankolo dayɛlɛnin na, Mɔgɔ Dencɛ lɔnin be Ala kinibolo fɛ.”—Kɛwaliw 7:56.

Ka Yezu to n’a Faa ye sankolo la, a ye kɔnɔni kɛ a Faa ka cikan tigitigi dɔ di a ma min koo tun fɔra Ala ka Kuma kɔnɔ. Hakili senu tun ye Dawuda lasun k’a sɛbɛ ko: “Masa Ala y’a fɔ ne Matigi [Yezu] ye ko: ‘Sigi ne kinibolo fɛ fɔɔ ne k’i juguw cɔnkɔn i seen kɔrɔ.’” Yezu tun ka ɲi ka kɔnɔni kɛ wagati min na, n’o tun dafara, a tun bena a ka kuntigiya sigi a juguw kan (Zaburuw 110:1, 2). Nka sanni o wagati ka se, a tun bena mun lo kɛ sankolo la?

Saan 33 Pantekɔte loon na, kerecɛn kafo sigira sen kan. Yezu tun ye a ka kalanden minw mɔ ni hakili senu ye, a y’a daminɛ ka kuntigiya kɛ olu kun na k’a to sankolo la (Kɔlɔsikaw 1:13). A y’u ɲɛminɛ u ka waajuli baara la ani a y’u labɛn walisa u k’u ka kunkanbaara nataw dafa. O ye kunkanbaara jumanw lo ye? Minw tun bena kantigiya kɛ fɔɔ ka taga se saya ma, a tun bena na olu lakunu walisa u ka kuntigiya kɛ n’ale ye Ala ka Masaya kɔnɔ.

O kuntigiw dɔ ye Sɔli ye. Mɔgɔ caaman b’a weele a ka Ɔrɔmu tɔgɔ la ko Pol. A ka koo ye ɲɛyiraliba ye. A tun ye Yahutu ye ani a tun kisɛyanin lo kosɔbɛ Musa ka sariya koo la. Nka, Yahutuw ka diinan kuntigiw tun y’a lafili fɔɔ a sɔnna ko u ka Etiyɛni bon k’a faga. O kɔ, a “tun b’a la ka Matigi ka kalandenw bagabaga n’u ka fagako ye.” O kama, a tagara Damasi. Sarakalasebagaw kuntigiba Kayifu ye sira di a ma ko a ka Yezu ka kalandenw minɛ ka na n’u ye Zeruzalɛmu (Kɛwaliw 7:58; 9:1). Nka, ka Sɔli to sira kan, yeelenba dɔ bɔra sankolo la ka n’a lamini ani a bɔra ka ben.

A ye kumakan dɔ mɛn ko: “Sayuli, Sayuli, mun na i be ne tɔɔrɔla ten?” A yɛrɛ tun m’o kumakan bɔyɔrɔ lɔn. A y’a tigi jaabi ko: “E ye jɔn ye, Matigi?” Kumakan nin ko: “Ne Yezu lo i be min tɔɔrɔla.”—Kɛwaliw 9:4, 5.

 Yezu y’a fɔ Sɔli ye ko a ka don Damasi dugu la ani ko a ka kɔnɔni kɛ, cikan wɛrɛw bena di a ma. Nka komi a ɲɛɛ tun fiyenna, mɔgɔ dɔw y’a minɛ ka don n’a ye Damasi. Yezu y’a yɛrɛ yira a ka kalanden Ananiyasi la fana, o min tun siginin be Damasi. Yezu ye yɔrɔ dɔ yira Ananiyasi la ani a ko a bena Sɔli sɔrɔ yen. Ananiyasi tun be siranna ka taga, nka, Yezu y’a hakili sigi ko: “Ne ye cɛɛ nin woloma waasa a ka ne tɔgɔ fɔ siya wɛrɛw n’u ka masaw, ani Isirayɛlidenw ye, u ka ne lɔn.” Sɔli ɲɛɛw yɛlɛla ani Damasi dugu la, a “y’a daminɛ ka mɔgɔw kalan kalansow kɔnɔ ko Yezu ye Ala Deen ye.”—Kɛwaliw 9:15, 20.

Yezu tun ye waajuli baara min daminɛ, a ka dɛmɛ sababu fɛ, Pol ni waajulikɛla wɛrɛw tora k’o baara kɛ. Ala y’u duga ani u ye sanga sɔrɔ o baara la. An hakili b’a la ko Yezu y’a yɛrɛ yira Pol la Damasi sira kan. Saan 25 ɲɔgɔn o kɔ, Pol y’a sɛbɛ ko kibaro diiman “fɔra danfɛnw bɛɛ ye diɲɛ kɔnɔ.”—Kɔlɔsikaw 1:23.

Saan damanin o kɔ, Yezu ye yelifɛn dɔw yira a ka ciden kanulen Zan na. O yelifɛnw be sɔrɔ Yirali ka kitabu kɔnɔ. O yelifɛnw sababu fɛ, a kɛra komi Zan tun ye ɲɛnamaya kɛ fɔɔ tuma min na Yezu nana sigi Masaya la (Zan 21:22). “Nii Senuman barika la,” Zan y’a yɛrɛ sɔrɔ “Matigi ka loon” na (Yirali 1:10). O kɛra wagati juman na?

Bibulu ka kiraya kumaw b’a yira ko “Matigi ka loon” daminɛna saan 1914 la. O saan na le, duniɲa ka kɛlɛba fɔlɔ daminɛna. Kabi o tuma, dɔ farala kɛlɛw, banaw, kɔngɔ ani dugukoloyɛrɛyɛrɛ hakɛ kan duniɲa kɔnɔ. O koow ani koo wɛrɛw b’a yira ko Yezu tun ye ‘tagamasiɲɛ’ min di a ka cidenw ma, o dafara a ɲɛɛ ma. O b’a yira ko Yezu be Masaya la ani duniɲa “laban” surunyana (Matiyo 24:3, 7, 8, 14). Bi, Masaya kibaro diiman tɛ fɔra Ɔrɔmu mara dɔrɔn na, nka, a be fɔra duniɲa kuru bɛɛ kɔnɔ.

Hakili senu ye ciden Zan lasun k’a fɔ o koow kɔrɔ ye min ye. A ko: “K’a ta bii ma, an ka Ala ka kisili n’a ka sebagaya n’a ka masaya waati sera. [Krista] ka setigiya waati lo.” (Yirali 12:10). Tiɲɛn na, Yezu ye Ala ka Masaya min weleweleda ni kisɛya ye, o Masaya ye tiɲɛnko lo ye!

O ye kibaro diiman ye Yezu ka kalanden kantigiw bɛɛ fɛ. U be se ka Zan ka kuma nunu ta sɔbɛ la. A ko: “O kama, sigiyɔrɔ b’aw minw fɛ [sankolo la], aw ka nisɔndiya. Nga bɔnɛ ye aw diɲɛ mɔgɔw ni kɔgɔji kɔnɔ fɛɛnw ta ye, bari Sutana dimininba jigira aw fɛ. A b’a lɔn ko a halakilon tɔɔ man jan tugu.”—Yirali 12:12.

Yezu siginin tɛ tugun a Faa kinibolo fɛ n’a be kɔnɔni kɛra. Nka, a ye Masacɛ lo ye ani a be kuntigiya kɛra. Yanni dɔɔni, a bena a juguw bɛɛ halaki (Eburuw 10:12, 13). O la, an bena duga jumanw lo sɔrɔ?