Taga a kɔnɔkow lajɛ

Taga a kɔnɔnakow lajɛ

 SAPITIRI 79NAN

Mun na Yahutu dannabaliw bena halakili

Mun na Yahutu dannabaliw bena halakili

LUKA 13:1-21

  • YAHUTUW BE KALAN SƆRƆ KA BƆ YEZU FƐ BALAWO FILA KOO LA

  • YEZU BE MUSO KƆƆ KURUNIN DƆ KƐNƐYA LAFIƝƐLON NA

Yezu y’a ɲini cogo caaman na ka jama jija u ka miiri u ka jɛnɲɔgɔnya koo la ni Ala ye. A ye mɔgɔw kalan Fariziɲɛcɛ dɔ ka soda la. O kɔ, a ye sababu wɛrɛ sɔrɔ tugun k’u jija.

U dɔw ye balawo dɔ kofɔ Yezu ye. U ko Ɔrɔmu ka gofɛrɛnɛrɛ Pɔnsi Pilati ye Galileka dɔw faga k’u to saraka bɔ la ani k’u joli ɲagami n’u ka saraka bɛgɛnw joli ye (Luka 13:1, ABM). Mun na u b’o lakalila Yezu ye?

Pilati tun ye Alabatoso wari ta ka jii sira dɔ lɔ walisa ka na ni jii ye Zeruzalɛmu dugu kɔnɔ. N’a sɔrɔ Alabatoso kuntigiw sababu la le Pilati y’o wari sɔrɔ. Yahutu waa caaman tun murutira o kosɔn. Pilati ye Galileka minw faga, n’a sɔrɔ o mɔgɔ murutinin dɔw lo. Minw b’o koo lakalila Yezu ye, n’a sɔrɔ u b’a miiri k’o koo ye Galilekaw nunu sɔrɔ u ka kɛwale juguw kosɔn. Nka u ka miiriya ma bɛn Yezu ma.

A y’u ɲininga ko: “Aw be miiri k’o Galileka nunu sara ten bari u tun be hakɛ kɛ ka tɛmɛ Galileka tɔw bɛɛ kan wa?” A y’u jaabi ko tiɲɛn tɛ. Nka, a tɛmɛna o koo fɛ ka Yahutuw lasɔmi ko: “Ni aw ma nimisa ka faran aw ka kojuguw la, aw bɛɛ bena halaki fana.” (Luka 13:2, 3). O kɔ, Yezu ye balawo wɛrɛ kofɔ u ye. N’a sɔrɔ o kɛra a ma mɛɛn ani n’a sɔrɔ o jii sira lɔli lo nana n’o balawo ye.

Yezu y’u ɲininga ko: “Silowe ciin sangaso benna mɔgɔ tan ni seegi minw kan k’u faga, aw be miiri k’olu tun ye kojugukɛlaw ye ka tɛmɛ Zeruzalɛmuka tɔw bɛɛ kan wa?” (Luka 13:4). N’a sɔrɔ jama b’a miiri k’o mɔgɔw sara u yɛrɛw ka kojuguw kosɔn. O miiriya ma bɛn Yezu ma tugun. A b’a lɔn ko ‘barinako be se ka bɛɛ sɔrɔ’ ani ko n’a sɔrɔ o lo y’o mɔgɔw sɔrɔ fana (Waajulikɛla 9:11). O koo ka ɲi ka jama lasun ka miiri. Yezu ko: “Ni aw ma nimisa ka faran aw ka kojuguw la, aw bɛɛ bena halaki fana.” (Luka 13:5). Nka, mun na a b’o kuma fɔra ka gwɛlɛya u ma ten?

O ye ko a ka cidenya baara laban surunyana. A ye ntalen nin la ko: “Torosun tun be cɛɛ dɔ fɛ a ka foro la. Loon dɔ, a tagara toro ɲini a kan, nga a ma foyi sɔrɔ. O loon nin na, a y’a fɔ a ka baaraden ye ko: ‘Ne saan saba filɛ nin ye, ne be na toro ɲini torosun nin na, ne te foyi sɔrɔ a la. A tigɛ. Kuun t’a la a ka to foro kɔnɔ gwansan.’ Nga baaraden y’a jaabi ko: ‘A to ɲinan tugu. Ne bena dingɛ sogi k’a lamini ka nɔgɔ kɛ a kɔrɔ. Ni o kɛra, n’a sɔrɔ a bena deen kɛ saan wɛrɛ. N’a ma deen kɛ, i ben’a tigɛ.’”—Luka 13:6-9.

A saan saba ni kɔ lo ye nin ye Yezu b’a ɲinina ka Yahutuw dɛmɛ u ka limaniya ale la. Nka a ka baara tɔnɔ ma caya: mɔgɔ damanin dɔrɔn lo sɔnna ka kɛ a ka kalandenw ye. Sisan, a b’a ka cidenya baara saan naaninan lo la. O kama, a be dɔ farala a ka jijali kan. Yezu kɛtɔ ka waajuli kɛ ani ka mɔgɔw kalan Zude ani Pere, a be komi a be dingɛ le sogira ka torosun (o min ye Yahutuw ye) lamini ani ka nɔgɔ kɛ a kɔrɔ. Mun lo sɔrɔla o la? Yahutu damanin dɔrɔn lo sɔnna ka nimisa. Nka, u ka jamana mɔgɔw fanba banna ka nimisa. O kama, u ta bena kɛ halakili lo ye.

 Lafiɲɛlon dɔ la, o mɔgɔw y’a yira tugun k’u banna ka nimisa. K’a to Yezu be kalan dira batoso dɔ kɔnɔ, a ye muso dɔ ye, jina dɔ ye min kɔɔ kuru kabi saan 18. O muso hinɛ donna Yezu la. A y’a fɔ a ye ko: “Muso, i kɛnɛyatɔ filɛ nin ye.” (Luka 13:12). Yezu y’a bolow bila muso kan: muso latilenna yɔrɔnin kelen ani a y’a daminɛ ka nɔɔrɔ la Ala kan.

Batoso kuntigi dimina o koo kosɔn. A ko: “An ka kan ka baara kɛ tile wɔɔrɔ kɔnɔ. Aw ka na o loonw na, a k’aw kɛnɛya. Aw kana na lafiɲɛlon na.” (Luka 13:14). O cɛɛ ma sɔsɔli kɛ ko see be Yezu ye ka mɔgɔw kɛnɛya. Nka, a be mɔgɔw kɔrɔfɔra sabu u nana lafiɲɛlon na walisa Yezu k’u kɛnɛya. Yezu ka jaabili gwɛnnin lo. A ko: “Aw ye filakanfɔlaw le ye! Lafiɲɛlon na, aw kelen kelen bɛɛ te aw ka misi, walima aw ka fali foni ka taga u sɔn jii la wa? Muso nin min buruju bɔra Ibrayima na, ni Sutana tun y’a siri ni bana ye kabini saan tan ni seegi, a tun ma daga k’o muso kɛnɛya lafiɲɛlon na wa?”—Luka 13:15, 16.

Yezu kɛlɛbagaw maloyara, nka jama ninsɔndiyara kosɔbɛ a ka kabakow kosɔn. Yezu tun ye ntalen fila la Masaya koo la k’a to kurun dɔ kɔnɔ Galile baji la. A segira k’u la tugun Zude yan.—Matiyo 13:31-33; Luka 13:18-21.