Taga a kɔnɔkow lajɛ

Taga a kɔnɔnakow lajɛ

 SAPITIRI 74NAN

Yezu be mɔgɔw kalan lonan ladonko ani delili koo la

Yezu be mɔgɔw kalan lonan ladonko ani delili koo la

LUKA 10:38–11:13

  • YEZU BE TAGA BƆ MARITA NI MARIYAMU YE

  • KA TIMINANDIYA DELILI LA, O NAFA KA BON

Dugu dɔ tun be oliviyeyiriw kuludennin kɔrɔn fan fɛ. A tɔgɔ ko Betani. Kilomɛtɛrɛ 3 ɲɔgɔn le b’o dugu ni Zeruzalɛmu cɛ (Zan 11:18). Yezu tagara o yɔrɔ la ani a donna balimamuso fila ka soo kɔnɔ. U tɔgɔ ko Marita ani Mariyamu. Olu n’u balimacɛ Lazari ye Yezu teriw ye. U ye Yezu bisimila koɲuman.

Ka Masiya bisimila i ka soo, o ye nɛɛma ye dɛ! Marita kɔrɔtɔnin lo ka Yezu ladon koɲuman. O kama, a y’a daminɛ ka dumuniba dɔ labɛn. Ka Marita to baara la, a dɔgɔmuso Mariyamu sigira Yezu gɛrɛfɛ ka to k’a ka kalan lamɛn. Marita nana a fɔ Yezu ye ko: “Matigi, n dɔgɔmuso be sigi ka ne kelen to baara la, o ka ɲi wa? I t’a fɔ a ye ko a ka wili ka na n dɛmɛ wa?”—Luka 10:40.

Sanni Yezu ka Mariyamu kɔrɔfɔ, a ye Marita lo ladi ko a b’a hakili ɲagamina kojugu dumuniko kama. A ko: “Marita, Marita, i be boliboli k’i hakili ɲagami koo caaman na gwansan, k’a sɔrɔ mɔgɔ mako be fɛɛn kelen dama le la. Mariyamu y’o le ta, mɔgɔ si tena se ka min bɔsi a la.” (Luka 10:41, 42). Yezu y’a yira o cogo la ko kuun t’a la Marita ka wagati caaman ta ka dumuni caaman tobi. Dumunifɛn kelen dama be bɔri kɛ.

Marita be ni ŋaniya ɲuman ye. A b’a fɛ k’a yira ko ale ye jatigimuso ɲuman ye. Nka, komi a b’a hakili ɲagamina kojugu dumuniko kama, a be fɔnna Ala Dencɛ ka kalan nafamanba la! Yezu y’a fɔ ko Mariyamu kɔni ye sugandili kɛ ni hakilitigiya ye, o min bena a nafa kudayi. A ka koo ye ɲɛyirali ɲuman ye an ka kan k’an hakili to min na.

Wagati wɛrɛ la, Yezu ye mɔgɔw kalan koo kɔrɔtanin wɛrɛ la. Kalanden dɔ y’a deli ko: “Matigi, an dege Aladali la i n’a fɔ Zan y’a taw dege cogo min na.” (Luka 11:1). A saan kelen ni tilan ɲɔgɔn ye nin ye Yezu tun ye mɔgɔw kalan o la kulu kan (Matiyo 6:9-13). Nka a be komi o kalanden tun tɛ yen. O kama, Yezu segira miiriya jɔnjɔnw kan. O kɔ, a ye ɲɛyirali dɔ ta walisa k’a yira k’u ka ɲi ka timinandiya delili la.

“Ni aw dɔ tagar’a tericɛ fɛ dugutilama k’a fɔ a ye ko: ‘N teri, ɲa ne ma ni burukun saba ye, bari ne tericɛ dɔ bɔra dugu la ka na n fɛ, dumunifɛn foyi te n fɛ k’a d’a ma,’ n’a teri nin tora soo kɔnɔ k’a jaabi ko: ‘Kana n tɔɔrɔ, daa sɔgɔra ka ban, ne ni n deenw lara fana, ne te se ka wili ka buru d’i ma,’ ne b’a fɔ aw ye ko n’a ma wili k’a d’a ma teriya kosɔn, a bena wili k’a makoyafɛn bɛɛ d’a ma, bari a tericɛ b’a sigɛnna.”—Luka 11:5-8.

Yezu t’a fɛ k’a fɔ ko a man di Jehova ye ka deliliw jaabi dɛ! Ɔn- ɔn, Jehova tɛ i ko o teri min kofɔra. Nka a b’a fɔra le ko ni o teri sɔnna k’a tɔɲɔgɔn mako wasa sabu a b’a ɲɛgwanna, an sankolola Faa min b’an kanu, ale tɛna a sagokɛla kantigimanw ka deliliw jaabi, u be min kɛ n’u dusu bɛɛ ye wa? Siga t’o la. Yezu y’a fɔ tugun ko: “A’ ye to ka delili kɛ, aw bena sɔrɔli kɛ. A’ ye to ka ɲinini kɛ, aw bena yeli kɛ. A’ ye to ka daa kɔkɔ, daa bena yɛlɛ aw ye. Mɔgɔ o mɔgɔ be delili kɛ, o tigi be sɔrɔli kɛ. Min be ɲinini kɛ, o be yeli kɛ. Min be daa kɔkɔ, daa bena yɛlɛ o tigi ye.”—Luka 11:9, 10, NW.

Walisa k’a ka kumaw gwɛya, Yezu y’o koo suman ni denfaw ta ye. A y’a fɔ ko: “Denfa jumɛn be sɔn ka saa di a deen ma, k’a sɔrɔ a ye jigɛ daali a fɛ? Walima denfa jumɛn be sɔn ka bunteni di a deen ma, k’a sɔrɔ deen ye sisɛfan le daali a fɛ? Aw minw ka jugu, n’aw be sɔn ka fɛnɲumanw di aw deenw ma, aw Faa min be sankolo la, ale tena Nii Senuman di a daalibagaw ma ka tɛmɛ aw ka fɛɛn ditaw kan wa?” (Luka 11:11-13). O b’a yira ko a ka di an Faa ye k’an ka deliliw lamɛn ani k’an mako wasa. O be mɔgɔ jigi sigi dɛ!