Taga a kɔnɔkow lajɛ

Taga a kɔnɔnakow lajɛ

 SAPITIRI 71NAN

Fariziɲɛw be cɛɛ dɔ ɲininga min tun ye fiyentɔ ye

Fariziɲɛw be cɛɛ dɔ ɲininga min tun ye fiyentɔ ye

ZAN 9:19-41

  • CƐƐ MIN TUN YE FIYENTƆ YE, FARIZIƝƐW B’A ƝININGA

  • DIINAN KUNTIGIW YE “FIƝƐNTƆW YE”

Fariziɲɛw t’a fɛ ka la a la ko Yezu ye cɛɛ dɔ ɲɛɛw yɛlɛ, min fiyentɔman wolola. O kama, u y’o cɛɛ bangebagaw weele. A bangebagaw b’a lɔn ko n’u faratira, u be se k’u “gɛn ka bɔ Alabatoso la.” (Zan 9:22, ABM). N’u gwɛnna ka bɔ Yahutu tɔɔw cɛma, o nɔfɛkow bena juguya u somɔgɔw ma, lɔyɔrɔ ani wariko ta fan fɛ.

Fariziɲɛw ye ɲiningali fila kɛ u ye ko: “Cɛɛ nin y’aw ka woloden ye wa? Aw ko a fiɲɛntɔman le wolola! A do kɛra di a be yeli kɛ sisan?” A bangebagaw y’u jaabi ko: “Anw kɔni y’a lɔn ko an deen lo, a fana fiɲɛntɔman le wolola. A ɲaa yɛlɛko, an te dɔ lɔn o la.” Hali n’u dencɛ y’a lakali u ye koow kɛra cogo min na, u b’u yɛrɛ kɔrɔsi u ka fɔtaw la. U ko: “Aw k’a yɛrɛ ɲininga o la, denmisɛn tɛ, a ka kan ka se k’o ɲafɔ aw ye.”—Zan 9:19-21.

O kama, Fariziɲɛw ye cɛɛ weele tugun ani u y’a bagabaga ko dalilu b’u fɛ ka Yezu jalaki. U ko: “Anw y’a lɔn ko i ɲaa yɛlɛbaga nin ye hakɛkɛla ye. Tiɲɛ fɔ an ye Ala kama.” Cɛɛ m’a janto u ka jalakili kumaw na. A ko: “Ne kɔni m’a lɔn ni hakɛkɛla lo dɛ! Ne be koo kelen dama lɔn, ne tun ye fiɲɛntɔ ye, nga sisan ne be yeli kɛ.”—Zan 9:24, 25.

Fariziɲɛw t’a fɛ ka dan o ma. U ko: “A ye mun le kɛ i la? A y’i ɲaa yɛlɛ cogo di?” Cɛɛ y’u jaabi ni jagwɛlɛya ye ko: “Ne tun kɔnna k’o ɲafɔ aw ye, aw m’aw tulo malɔ n fɛ. Mun na aw b’a fɛ k’o kuma kelen nin lamɛn tugu? Kɔni aw fana t’a fɛ ka kɛ a ka kalandenw ye dɛ!” Fariziɲɛw dimininba ye cɛɛ nɛni ko: “E le y’a ka kalanden ye. Anw kɔni ye Musa ka kalandenw ye. An y’a lɔn ko Ala kumana Musa fɛ. Nga nin do, an t’a bɔyɔrɔ lɔn.”—Zan 9:26-29.

Cɛɛ kabakoyara k’a fɔ ko: “Aa, nin le ye kabako nin ye. Aw m’a bɔyɔrɔ lɔn k’a sɔrɔ a ye ne ɲaa yɛlɛ.” O kɔ, cɛɛ ye hakilijagabɔ kɛ n’u ye cogo tilennin na k’a yira Ala be mɔgɔ sifa minw ka delili lamɛn ani a be sɔn minw ma. A ko: “An kɔni b’a lɔn ko Ala te hakɛkɛla ka daalili jaabi. Nga mɔgɔ min be siran Ala ɲa n’a b’a sago kɛ, a b’ale lo jaabi. An m’a mɛn ka ye fɔlɔ ko mɔgɔ min fiɲɛntɔman wolola, ko dɔ y’o ɲaa yɛlɛ.” A y’a ka kumaw kuncɛ ko: “Ni cɛɛ nin tun ma bɔ Ala fɛ, a tun tena se ka foyi kɛ.”—Zan 9:30-33.

Fariziɲɛw ma se ka cɛɛ ka kumaw sɔsɔ. U y’a nɛni ko: “Ele ye hakɛkɛla ye kabini e wolotuma, e be na lɔ yan ko i b’an kalan!” U y’a gwɛn ka bɔ kɛnɛma.—Zan 9:34.

Yezu y’a mɛn k’u ye cɛɛ gwɛn minkɛ, a nana a kunbɛn ani a y’a ɲininga ko: “I lara Mɔgɔ Dencɛ la wa?” Cɛɛ y’a jaabi ko: “Jɔn lo, waasa ne ka l’a la?” Yezu y’a fɔ a ye ko: “I y’a ye ka ban. Ale lo be kumana i fɛ ten jaati.”—Zan 9:35-37.

Cɛɛ y’a jaabi ko: “Ne lara e la Matigi.” Cɛɛ y’a kunbiri gwan Yezu ɲɛɛ kɔrɔ k’a yira ko a limaniyara Yezu la ani ko a b’a bonya. Yezu ye kuma dɔ fɔ min kɔrɔ ka bon. A ko: “Ne nana diɲɛ nin na kiti le kama. O la, minw ɲaa te yeli kɛ, olu ɲaa ka yɛlɛ. Minw be yeli kɛ, olu ka fiɲɛn.”—Zan 9:38, 39.

Fariziɲɛ minw tun be o yɔrɔ la, olu b’a lɔn k’u tɛ fiyentɔw ye. Nka, olu minw ko u ye ɲɛminɛbagaw ye Alako ta fan fɛ, an be mun fɔ o koo la? U ye joo di u yɛrɛ ma ka Yezu ɲininga ko: “Anw fana ye fiɲɛntɔw ye wa?” Yezu y’u jaabi ko: “N’aw tun fiɲɛnnin lo, hakɛ tun tena sɔrɔ aw kan. Nga aw b’a fɔ minkɛ ko aw be yeli kɛ, o kama, aw ka hakɛ b’aw kan.” (Zan 9:40, 41). N’u tun banna Masiya la k’a to u tun tɛ karamɔgɔw ye Israɛl, o tun be se ka faamu. Nka, u banna Yezu la hali k’a sɔrɔ u be sariya lɔn, u ye jurumuba lo kɛ ten.