Taga a kɔnɔkow lajɛ

Taga a kɔnɔnakow lajɛ

 SAPITIRI 70NAN

Yezu be cɛɛ dɔ kɛnɛya min fiyentɔman wolola

Yezu be cɛɛ dɔ kɛnɛya min fiyentɔman wolola

ZAN 9:1-18

  • YEZU YE DARIKƐLA DƆ KƐNƐYA MIN YE FIYENTƆ YE KABI A WOLOTUMA

Yezu bele be Zeruzalɛmu, lafiɲɛlon na. Ale n’a ka kalandenw be tagamana dugu kɔnɔ. U ye darikɛla dɔ ye min ye fiyentɔ ye kabi a wolotuma. Kalandenw ye Yezu ɲininga ko: “Karamɔgɔ, mun na cɛɛ nin fiɲɛntɔman wolola? Ale yɛrɛ ka hakɛ kosɔn wa, walima a wolobagaw ta?”—Zan 9:2.

A ma kɛ komi kalandenw b’a miirila k’o cɛɛ ye jurumu kɛ a ka ɲɛnamaya tɛmɛnin dɔ la dɛ. Nka, n’a sɔrɔ u b’u yɛrɛ ɲiningara ni mɔgɔ be se ka jurumu kɛ k’a to a bamuso kɔnɔ na. Yezu y’u jaabi ko: “Ale ka koo tɛ, a somɔgɔw fana ka koo tɛ. Nga nin kɛra, waasa Ala ka sebagaya ka yira o sababu la.” (Zan 9:3). O kɔrɔ k’o cɛɛ wala a bangebagaw nɔɔ tɛ. U ma fili wala jurumu tigitigi dɔ kɛ min y’a to a fiyentɔman wolola. Adama ka jurumu kosɔn, a deenw bɛɛ be wolo ka kɛ mɔgɔ dafabaliw ye. O kosɔn, u be ni fiɲɛ dɔw ye, i n’a fɔ fiyentɔya. Nka, cɛɛ ka bana be sababu di Yezu ma ka Ala ka baara kɛ i ko a tun kɔnna ka dɔw kɛnɛya cogo min na.

Yezu y’a yira k’o baara ye kɔrɔtɔko lo ye. A y’a fɔ ko: “Tile be yen tuma min na, an ka kan ka n cibaga ka baara kɛ o waati la le. Yanni dɔɔni, ni suu kora, baara te se ka kɛ tugu. Ka ne to diɲɛ na, ne le ye diɲɛ ka yeelen ye.” (Zan 9:4, 5). Tiɲɛn na, yanni dɔɔni Yezu bena sa ani ka kɛ dibiba la kaburu kɔnɔ, yɔrɔ min na a tɛ se ka foyi kɛ tugun. Sanni o wagati ka se, a bele ye duniɲa ka yeelen ye.

Nka, yala Yezu bena o cɛɛ kɛnɛya wa? A bena o kɛ cogo di do? A y’a daji tu duguma ka bɔgɔ fitinin nɔɔni n’o ye k’a mɔ fiyentɔcɛ ɲɛɛ na ani a y’a fɔ a ye ko: “Taga ko Silowe jii la.” (Zan 9:7). Cɛɛ tagara ko yen ani a ɲɛɛ yɛlɛla! Miiri k’a filɛ a ninsɔn diyara cogo min na ka yeli kɛ sisan kabi a wolotuma!

A sigiɲɔgɔnw ani minw tun b’a lɔn ka kɔrɔ ko a ye fiyentɔ ye, olu kabakoyara. U ko: “Min tun be sigi yan ka daalili kɛ, ale tɛ wa?” Dɔw ko: “Ale yɛrɛ lo.” Nka, dɔw ma la a la, u ko: “Ale tɛ, . . . u bɔra ɲɔgɔn ma le.” Nka cɛɛ ko: “Ne yɛrɛ yɛrɛ lo.”—Zan 9:8, 9.

O kama, u y’a ɲininga ko: “Ɔnhɔn, i ɲaa do yɛlɛla cogo di?” A y’u jaabi ko: “U be cɛɛ min wele ko Yezu, ale lo ye bɔgɔ kɛ ka n ɲaa mɔ n’a ye ko n ka taga ko Silowe jii la. Ne tagara ko, ne ɲaa yɛlɛla.” U y’a ɲininga ko: “A be min?” Cɛɛ y’u jaabi ko “ale m’a lɔn.”—Zan 9:10-12.

U tagara ni cɛɛ ye Fariziɲɛw fɛ sabu olu fana tun b’a fɛ k’a lɔn a ɲɛɛw yɛlɛla cogo min na. Cɛɛ y’a fɔ u ye ko: “A ye bɔgɔ mɔ n ɲaa na, n ye n ɲaa ko, n be yeli kɛ sisan.” Fariziɲɛw ka ɲi ka ninsɔndiya n’o cɛɛ ye, tiɲɛn  tɛ? Nka, u dɔw ye Yezu jalaki ko: “Ale cɛtɔgɔ nin te lafiɲɛlon bato. O tuma na, a ma bɔ Ala fɛ.” Nka dɔw ko: “Hakɛkɛla be se ka kabako nin ɲɔgɔn kɛ wa?” (Zan 9:15, 16). O la, sɔsɔli wulila u ni ɲɔgɔn cɛ.

Komi u daa fɔnna ɲɔgɔn kɔ, u y’u ɲɛsin cɛɛ ma k’a ɲininga ko: “Cɛɛ min y’i ɲaa yɛlɛ nin, ele be mun le fɔ a ka koo la?” Cɛɛ ma sigasiga Yezu koo la hali dɔɔni. A y’u jaabi ko: “Cɛɛ nin ye kira le ye.”—Zan 9:17.

Fariziɲɛw ma sɔn ka la o la. U y’a miiri ko cɛɛ ni Yezu bɛnna kelen ma walisa ka jama lafili. Walisa ka se k’o sɔsɔliko ban, u y’a latigɛ ka cɛɛ ka bangebagaw ɲininga n’a tun ye fiyentɔ ye tiɲɛn tiɲɛn na.