Taga a kɔnɔkow lajɛ

Taga a kɔnɔnakow lajɛ

 SAPITIRI 38NAN

Zan b’a fɛ k’a lɔn ni Yezu lo ye masiya ye tiɲɛn na

Zan b’a fɛ k’a lɔn ni Yezu lo ye masiya ye tiɲɛn na

MATIYO 11:2-15 LUKA 7:18-30

  • YEZU CIRA KUUN MIN KAMA, ZAN BATIZELIKƐLA BE ƝININGALI KƐ O KOO LA

  • YEZU BE ZAN TANDO

A saan kelen ɲɔgɔn ye nin ye, Zan Batizelikɛla be kaso la. O bɛɛ n’a ta, Yezu be kabako minw kɛra a y’o mɛn. Zan Batizelikɛla ka kalandenw nana a fɔ a ye ko Yezu ye firiyamuso dɔ dencɛ suu kunu Nayin dugu la. Miiri k’a filɛ o koo ye min kɛ Zan na! Nka, Yezu be koo minw bɛɛ kɛra, Zan b’a fɛ Yezu yɛrɛ k’o kuun fɔ ale ye. O lo kama, a y’a ka kalanden fila weele k’u ci. A y’u ci ko u ka taga mun lo kɛ? A ko u ka taga Yezu ɲininga ko: “Ala ka Mɔgɔ wolomanin min ka kan ka na, ale lo wa? Walima an ka kan ka mɔgɔ wɛrɛ kɔnɔ?”—Luka 7:19.

O ɲiningali b’i kabakoya wa? Zan ye Ala sagokɛla kantigi ye. Tuma min na a tun be Yezu batizera a saan fila ɲɔgɔn ye nin ye, a ye Ala ka hakili senu jigitɔ ye Yezu kan ani a ye Ala yɛrɛ kumakan mɛn. Ala y’a yira o cogo la ko Yezu koo ka di ale ye. Joo t’an fɛ k’a miiri ko Zan ka limaniya barika be dɔgɔyara le. N’o tɛ, Yezu tun tɛna Zan tɔgɔ ɲuman fɔ i ko a y’a kɛ cogo min na. Nka, ni Zan tɛ sigasigara, mun na a y’o ɲiningali kɛ Yezu koo la?

N’a sɔrɔ Zan b’a fɛ ko Yezu yɛrɛ k’a fɔ n’ale lo ye Masiya ye. O tun bena Zan dɛmɛ k’a ka tɔɔrɔ muɲu kaso kɔnɔ. Zan ye ɲiningali min kɛ, a be komi kɔrɔ wɛrɛ b’o la. A tun b’a lɔn ko Bibulu ka kiraya kumaw b’a fɔ ko Masiya bena kɛ Masa ni Kisibaga ye. Yezu batizera a kalo caaman ye nin ye ani Zan bele be kaso la. O kama, Masiya ka kan ka na koo minw bɛɛ dafa, Zan b’a fɛ k’a lɔn ni mɔgɔ wɛrɛ bena na Yezu nɔɔ na walisa k’u tɔɔ dafa.

Yezu tun be se k’a fɔ Zan ka kalandenw ye ko: “Ɔnhɔn mɔgɔ min ka kan ka na, ne lo.” Nka,Yezu m’o fɔ. A ye daliluw di k’a yira ko Ala be n’ale ye sabu Ala ka dɛmɛ sababu la, a be sera ka banabagatɔ sifaw bɛɛ kɛnɛya. O kɔ, a y’a fɔ Zan ka kalandenw ye ko: “Aw be min mɛnna, n’aw be min yera, aw ye taga o lakali Zan ye, ko fiɲɛntɔw be yeli kɛra, murukuw be taamana, farisogobanatigiw be kɛnɛyara, tulogwerenw be mɛnni kɛra, suuw be kununna, kibaru diman be fɔra fantanw ye.”—Matiyo 11:4, 5.

Zan ye ɲiningali min kɛ, n’a sɔrɔ o kɔrɔ ko a jigi tun b’a la ko Yezu be koo minw kɛra, a tɛna dan o ma. N’a sɔrɔ a yɛrɛ bena ale bɔ kaso la. Nka, Yezu y’a fɔ Zan ye ko ale be kabako minw kɛra, ale tɛna koo wɛrɛw kɛ ka fara olu kan.

Zan ka kalandenw taganin kɔ, Yezu y’a fɔ jama ye ko Zan tɛ kira dɔrɔn ye. Zan ye “ciden” ye, Jehova ye min kofɔ Malasi 3:1 kɔnɔ. A fana ye kira Eli ye min kofɔra Malasi 3:23, 24 kɔnɔ. Yezu y’a ɲɛfɔ u ye ko: “Tiɲɛ na, ne b’a fɔ aw ye ko mɔgɔ si ma wolo diɲɛ na min kɛra mɔgɔbaba ye ka tɛmɛ Zan batizelikɛla kan. Nga sankolo masaya la, mɔgɔ min lɔyɔrɔ ka dɔgɔ n’u bɛɛ ye, o tigi ka bon ni Zan ye.”—Matiyo 11:11.

Yezu ko sankolo Masaya la, mɔgɔ min lɔyɔrɔ ka dɔgɔ n’u bɛɛ ye, o tigi ka bon ni Zan ye. Yezu y’o fɔ walisa k’a yira ko Zan tɛna kɛ sankolo Masaya la. Zan ye sira labɛn Yezu ye, nka a sara sanni Yezu ka sankolo Masaya sira dayɛlɛ (Eburuw 10:19, 20). Nka, Zan ye Ala ka kira kantigi ye ani a bena kɛ Ala ka Masaya mara kɔnɔ mɔgɔ dɔ ye dugukolo kan.