Taga a kɔnɔkow lajɛ

Taga a kɔnɔnakow lajɛ

 SAPITIRI 40NAN

A ye kalan dɔ di yafali koo la

A ye kalan dɔ di yafali koo la

LUKA 7:36-50

  • MUSO HAKƐKƐLA DƆ BE TULU MƆ YEZU SEEN NA

  • YEZU BE ƝƐYIRALI DƆ DI YAFALI KOO LA

Yezu ye min fɔ ani a ye min kɛ, mɔgɔw be sɔn wala u be ban o la ka kɛɲɛ n’u dusukun cogoya ye. O lo yirala ka gwɛ Galile tuma min na Fariziɲɛcɛ Simɔn ye Yezu weele ka na dumuni kɛ a ka soo. Komi Yezu be kabakow kɛ, n’a sɔrɔ a y’a weele walisa k’a lɔn ka ɲɛ. Yezu sɔnna Simɔn ka weeleli ma i ko a tun sɔnna ka taga dumuni kɛ lanpominɛlaw ni jurumukɛla dɔw fɛ cogo min na. N’a sɔrɔ a y’a jati ko a bena sababu sɔrɔ ka mɔgɔw waaju o yɔrɔ la.

Nka, mɔgɔw tun ka teli ka lonanw bisimila cogo min na, Fariziɲɛcɛ Simɔn ma Yezu bisimila ten. Mɔgɔ mana samara don ka tagama sira kan Palastine jamana na, gwangwan b’a seenw nɔgɔ ani u be gwan. O kama, mɔgɔw tun ka teli ka lonanw seenw ko ni jii suma ye. Nka, u ma Yezu seen ko ani u m’a daa susu i ko u be deli ka lonanw bisimila cogo min na. Mɔgɔw tun be deli ka tulu dɔ mɔ lonanw kunsigi la fana walisa k’u bisimila. U m’o fana kɛ Yezu ye. O kama, yala Yezu nako diyara u ye tiɲɛn na wa?

Mɔgɔw sigira ani u ye dumuni daminɛ. K’u to dumuni na, muso dɔ donna nɛmɛnɛmɛ boon kɔnɔ. Dugumɔgɔw bɛɛ b’a lɔn k’o muso ye “hakɛkɛla” ye (Luka 7:37). Adamadenw bɛɛ ye jurumukɛlaw ye sabu u ye mɔgɔ dafabaliw ye. Nka, a be komi o muso be kakalaya lo kɛ. N’a sɔrɔ jatɔmuso lo. N’a sɔrɔ a ye Yezu ka kalanw koo mɛn. A y’a mɛn ko sɛgɛn be minw kan, Yezu ko u ka na ale fɛ, ale ‘bena lafiya di u ma.’ (Matiyo 11:28, 29). A be komi Yezu ka kumaw n’a ka kɛtaw y’o muso dusukun sɔrɔ. O kama, a be Yezu yɔrɔ ɲinina.

A sera minkɛ, a birila Yezu seenw kɔrɔ ka kasi fɔɔ a ɲɛji ye Yezu seenw ɲigi. O kɔ, a y’a kunsigi kɛ k’u jɔsi, k’u saalo ani ka tulu kasadiman bɔn u kan. A yɛrɛ lo tun nana n’o tulu ye. Simɔn m’o koo filɛ ni ɲɛɛ ɲuman ye. A y’a fɔ a yɛrɛ kɔnɔ ko: “Ni cɛɛ nin tun ye kirasɔbɛ ye, a tun ben’a lɔn ko muso min be magar’a la, ko hakɛkɛla lo.”—Luka 7:39.

Simɔn be min miirila, Yezu y’o lɔn. A ko: “Simɔn, kuma be n fɛ k’a fɔ i ye.” Simɔn y’a jaabi ko: “Karamɔgɔ, a fɔ.” Yezu ko: “Cɛɛ dɔ ka juru tun be mɔgɔ fila dɔ la. Kelen ka juru tun ye warigwɛ deen kɛmɛ duuru ye, tɔ kelen ta tun ye warigwɛ deen bi duuru. U fila si tun te sera k’u ka juru sara minkɛ do, cɛɛ y’u wele k’a fɔ u ye ko: ‘Ne yafara aw ma juru nunu la.’” O kɔ, Yezu ye Simɔn ɲininga ko: “O cɛɛ koo bena diya jurumantigi fila nunu jumɛn ye ka tɛmɛ”? N’a sɔrɔ Simɔn y’a miiri k’o koo ma ɲɛsin ale ma ani a ye Yezu jaabi ko: “Ne ka miiri la, min ka juru tun ka ca.”—Luka 7:40-43.

Yezu ko Simɔn ye tiɲɛn fɔ. O kɔ, Yezu yɛlɛmana ka muso filɛ ani k’a fɔ Simɔn ye ko: “I ɲaa be muso nin na kɛ, ne nana i ka soo, i ma senkoji di ne ma. Nga ale ye ne seen ko n’a ɲaji ye k’a jɔsi n’a kunsigi ye. I ma ne fo ka n fari saalo, nga ale, kabini ne nana i fɛ, a ma ne seen saalo dabila. I ma tulu bɔn ne kuun na, nga ale ye tulu kasadiman le bɔn ne seen kan.” Tiɲɛn na, Yezu y’a faamu k’o muso nimisanin lo sɔbɛ la a ka kakalayakow kosɔn. O kama, a y’a ka kuma kuncɛ ko: “Ne b’a fɔ i ye k’o kosɔn, a ka hakɛw bɛɛ yafara a ma. U ma mɔgɔ min ka hakɛw bɛɛ yafa, kanuyasɔbɛ tena kɛ o dusu la.”—Luka 7:44-47.

Yezu t’a yirala ko kakalayako tɛ koo jugu ye dɛ! Nka, a b’a yirala ko minw nimisara u ka jurumubaw la ani u be lafiya ɲinina ale fɛ, a b’o mɔgɔw faamu ani a be makari u la. Miiri k’a filɛ o muso dusu lafiyara cogo min na tuma min na Yezu ko: “Ne y’i ka hakɛw yafa. . . . I kisira i ka lanaya kosɔn, taga hɛrɛ la.”—Luka 7:48, 50.