Taga a kɔnɔkow lajɛ

Taga a kɔnɔnakow lajɛ

 SAPITIRI 53NAN

Masacɛ min be se fɔɲɔ ni baji kɔrɔ

Masacɛ min be se fɔɲɔ ni baji kɔrɔ

MATIYO 14:22-36 MARIKI 6:45-56 ZAN 6:14-25

  • MƆGƆW B’A FƐ KA YEZU KƐ MASA YE

  • YEZU TAGAMANA JII KAN ANI A Y’A KƐ FƆƝƆBA LƆRA

Yezu ye kabako kɛ ka mɔgɔ waa caaman balo minkɛ, o ye nɔɔba to mɔgɔw kan. Mɔgɔw lara a la ko Yezu ye ‘kiraba ye min tun ka kan ka na diɲɛ na.’ U lara a la fana ko ale lo ye Masiya ye ani ko a bena kɛ kuntigi ɲuman ye (Zan 6:14; Deteronɔmu 18:18). O kama, u y’a ɲini ka Yezu minɛ k’a kɛ masacɛ ye.

Nka, Yezu y’a faamu k’u b’a fɛ k’ale kɛ masacɛ ye. O kama, a ye sira di jama ma. O kɔ, a y’a fɔ a ka kalandenw ye k’u ka don kurun kɔnɔ ka taga. Ka taga min do? U ka ɲi ka taga Bɛtisayida, ani o kɔ Kapɛrnaum. Nka o loon sufɛ, Yezu yɛlɛla kulu kan a kelen walisa ka Ala deli.

Dugu tun be ɲini ka gwɛ tuma min na, kalo yeelen tun be yen ani Yezu ye kurun ye yɔrɔjan na. Fɔɲɔba dɔ ye jikuruw lawuli ani kalandenw ‘tɔɔrɔnin tun lo kurun boli fɛ, bari fɔɲɔ tun b’u kunbɛnna.’ (Mariki 6:48). Yezu jigira ka bɔ kulu kan ani a y’a daminɛ ka tagama jii kan ka taga kalandenw nɔfɛ. O y’a sɔrɔ u “tun ye kilo duuru, walima wɔɔrɔ ɲɔgɔn taama ka ban ni kurun ye.” (Zan 6:19). U y’a ye ko Yezu be ɲini ka tɛmɛ u la minkɛ, u siranna ani u kulera ko: “Yelifɛn dɔ lo!”—Mariki 6:49, NW.

Yezu y’u hakili sigi ko: “Aw k’aw jaa gwɛlɛya, ne lo, aw kana siran.” Nka, Piyɛri ko: “Matigi, ni ele lo tiɲɛ na, a fɔ ko ne ka na e fɛ yen jii kan.” Yezu y’a jaabi ko: “Na.” Piyɛri bɔra kurun kɔnɔ ka tagama jii kan ka taga Yezu fɛ. Nka, Piyɛri y’a ye ko fɔɲɔ fanga ka bon minkɛ, siranya y’a minɛ. A y’a daminɛ ka jigi jii jukɔrɔ. O kama, a kulera ko: “Matigi, n dɛmɛ.” Yezu ye Piyɛri bolo minɛ ani k’a fɔ a ye ko: “I ma la ne la wa? Mun na i sigasigara?”—Matiyo 14:27-31.

Piyɛri ni Yezu donna kurun kɔnɔ ani fɔɲɔba lɔra. O ye kalandenw kabakoya. Nka, yala u tun ka ɲi ka kabakoya wa? A lɛri damanin ye nin ye, Yezu tun ye ‘kabako kɛ ni buru ye’ ka mɔgɔ waa caaman balo. N’u tun y’o koo kɔrɔ faamu, u tun tɛna kabakoya k’a ye ko Yezu tagamana jii kan ani a y’a kɛ fɔɲɔba lɔra. U y’u kunbiri gwan a kɔrɔ ani u y’a fɔ a ye ko: “Tiɲɛ na, i ye Ala Deen ye.”—Mariki 6:52; Matiyo 14:33.

Dɔɔni o kɔ, u sera Kapɛrnaum worodugu fan fɛ, Zenezarɛti mara la. O yɔrɔ tun cɛ ka ɲi kosɔbɛ ani suman tun be ɲɛ yen! U ye kurun lalɔ ani u jigira. Mɔgɔw ye Yezu lɔn. U bɔra ni banabagatɔw ye dugu kɔnɔ ani gɛrɛfɛ duguw la ka na n’u ye Yezu fɛ. Banabagatɔw tun mana maga Yezu ka fani dakun dɔrɔn na, u tun be kɛnɛya pewu.

O wagati kelen na, Yezu tun ye kabako kɛ ka mɔgɔ waa caaman minw balo, u y’a ye ko Yezu tagara. O kama, tuma min na kurun dennin dɔw bɔra Tiberiyadi ka na, u donna u kɔnɔ ka taga Yezu yɔrɔ ɲini Kapɛrnaum. U y’a ye tuma min na, u y’a ɲininga ko: “Karamɔgɔ, i sera yan tuma jumɛn?” (Zan 6:25). Yezu y’u kɔrɔfɔ ani joo tun b’a fɛ k’o kɛ. An bena o lo lajɛ barokun nata la.