Taga a kɔnɔkow lajɛ

Taga a kɔnɔnakow lajɛ

 SAPITIRI 49NAN

A ye waajuli kɛ Galile ani a ye fɔrɔmasɔn di a ka cidenw ma

A ye waajuli kɛ Galile ani a ye fɔrɔmasɔn di a ka cidenw ma

MATIYO 9:35–10:15 MARIKI 6:6-11 LUKA 9:1-5

  • YEZU BE WAAJULI KƐ GALILE MARA LA TUGUN

  • A Y’A KA CIDENW CI U KA TAGA WAAJULI KƐ

Yezu jijanin lo waajuli baara la, a saan fila ɲɔgɔn ye nin ye. Yala a bena a ɲini ka lafiɲɛ sisan wa? Ayi. A yɛrɛ ye dɔ fara a ka waajuli baara kan. A tora ka “taga dugubaba ni dugudenninw na ka mɔgɔw kalan zuwifuw ka kalansow kɔnɔ. A tun be sankolo masaya koo fɔ, ani ka banabagatɔ sifa bɛɛ kɛnɛya.” (Matiyo 9:35). A ye min ye, o y’a to a y’a faamu ko a ka ɲi ka dɔ fara waajuli baara kan. Nka, a bena o kɛ cogo di?

A tun mana taga duguw la, a b’a ye ko mɔgɔw mako be dɛmɛ ni dususalo la Alako ta fan fɛ. U be i ko sagaw, dɛndɛbaga tɛ minw na. U sɛgɛnnin lo ani mɔgɔ t’a janto u la. U hinɛ ye Yezu minɛ ani a y’a fɔ a ka kalandenw ye ko: “Suman tigɛta ka ca, nga baarakɛlaw man ca. Aw ka forotigi daali a ka baarakɛlaw ci ka ta’a ka suman tigɛ.”—Matiyo 9:37, 38.

Yezu b’a lɔn fɛɛn min bena mɔgɔw dɛmɛ. A y’a ka ciden 12 weele ani a y’u tilan fila fila k’u kɛ jɛnkulu wɔɔrɔ ye waajuli baara kama. O kɔ, a y’a fɔ u ye ka gwɛ ko: “Siya minw tɛ Yahutuw ye, aw kana taa olu fan fɛ, aw kana don Samarikaw ka duguw si kɔnɔ fana. A’ ye taa Israɛl mɔgɔw fan fɛ, olu minw kɛra i ko saga tununnenw. Aw taatɔ ka to ka waajuli kɛ ko sankolo masaya surunyara.”—Matiyo 10:5-7.

Yezu ye Ala ka Masaya min kofɔ a ka delili modɛli la, a ka kalandenw tun ka ɲi ka waajuli kɛ o masaya lo koo la. Yezu Krista lo tun bena kɛ o Masaya ka Masacɛ ye. Komi a be n’u ye, o  kama a y’a fɔ ko “Masaya surunyara.” Nka, mun lo bena a yira ko a ka kalandenw y’o Masaya ka lasigiden dɔw ye? Yezu ye see di u ma ka banabagatɔw kɛnɛya, ka suuw kunu ani a y’a fɔ u ye k’u kana wari minɛ mɔgɔw fɛ o kosɔn. Nka, a ka cidenw tun bena u makoɲɛfɛnw, i n’a fɔ u ka loon o loon dumuni sɔrɔ cogo di?

Yezu y’a fɔ a ka kalandenw ye k’u kana bololafɛn si labɛn ka sɔrɔ ka taga o waajuli baara la. A ko u kana taga ni sanu, warijɛ wala ni warimisɛn ye. U yɛrɛ mako tun t’a la ka dumuni marafɛn ni dereke filanan wala sanbara filanan ta. Mun na do? Yezu y’u hakili sigi ko: “Baarakɛla ka kan n’a ka dumuni ye.” (Matiyo 10:10). Mɔgɔ minw bena u mako don u ka kuma na, olu bena kalandenw makoya jɔnjɔnw wasa. Yezu ko: “N’aw sera dugu o dugu la, n’aw jigira mɔgɔ min fɛ, aw ka to o tigi fɛ fɔɔ aw ka bɔ o dugu nin la.”—Mariki 6:10.

Kalandenw ka ɲi ka Masaya kibaro fɔ mɔgɔw ye soow kɔnɔ cogo min na, Yezu ye cikanw di u ma o koo la fana. A ko: “N’aw bena don luu min kɔnɔ, aw k’a fɔ ko Ala ka hɛrɛ kɛ o luu kɔnɔ mɔgɔw ye. N’u sɔnna ko aw ka jigi u fɛ, aw ye duga min kɛ u ye, u bena o hɛrɛ sɔrɔ. Nga n’u banna ko aw te jigi u fɛ, aw tun ye duba min kɛ u ye, u tena o hɛrɛ sɔrɔ. Ni luu min mɔgɔw banna ka jigiyɔrɔ d’aw ma, walima ni dugu mɔgɔ minw banna k’aw lamɛn, aw bɔtɔ yen, aw k’aw sennabuguri furanfuran. O kɔ, aw ye bɔ yen.”—Matiyo 10:12-14.

Dugumɔgɔw bɛɛ yɛrɛ tun be se ka ban k’u lamɛn. N’o tun kɛra, mun lo tun bena o dugumɔgɔw sɔrɔ? Yezu y’a fɔ ko kiti fariman tun bena tigɛ u kan. A ko: “Tiɲɛ na, ne b’a fɔ aw ye ko kiti loon na, Sodɔmukaw ni Gɔmɔrikaw ka tɔɔrɔ bena nɔgɔya ka tɛmɛ o dugu mɔgɔ nunu ta kan.”—Matiyo 10:15.