Taga a kɔnɔkow lajɛ

Taga a kɔnɔnakow lajɛ

 SAPITIRI 51NAN

U ye mɔgɔ faga wololon sanyɛlɛma fɛti dɔ la

U ye mɔgɔ faga wololon sanyɛlɛma fɛti dɔ la

MATIYO 14:1-12 MARIKI 6:14-29 LUKA 9:7-9

  • ERƆDI Y’A TO U YE ZAN BATIZELIKƐLA KUUN TIGƐ

Yezu ka kalandenw be waajuli kɛra Galile mara la. O y’a sɔrɔ Zan Batizelikɛla min ye Yezu nali kofɔ, u y’ale minɛ ka don kaso la a saan fila ni kɔ ye nin ye.

Zan y’a fɔ ka gwɛ ko a daganin tɛ Erɔdi Antipasi k’a dɔgɔcɛ Filipu ka muso Erodiyadi furu. Erɔdi tun y’a muso fɔlɔ furu sa ani ka Erodiyadi furu. Erɔdi ko ale be Musa ka Sariya labato. Nka, ka kɛɲɛ n’o sariya ye, Erɔdi ka furu ye ɲamɔgɔya lo ye ani a daganin tɛ. Zan tora ka Erɔdi jalaki o koo la minkɛ, Erɔdi y’a minɛ k’a don kaso la. N’a sɔrɔ Erodiyadi lo y’a lasun k’o kɛ.

Erɔdi m’a lɔn a bena Zan kɛ cogo min na sabu mɔgɔw be “Zan jati kira ye.” (Matiyo 14:5). Erodiyadi kɔni b’a fɛ ka min kɛ Zan na, a b’o lɔn. A diminin lo “Zan kɔrɔ kosɔbɛ” ani a be sababu ɲinina k’a faga (Mariki 6:19). Loon dɔ a ye sababu sɔrɔ.

Wagati dɔɔni ka kɔn saan 32 ka Tɛmɛnkan seli ɲɛ, Erɔdi ye fɛtiba dɔ labɛn walisa k’a wololon sanyɛlɛma seli kɛ. A y’a kɔfɛmɔgɔw ni sɔrɔdasi kuntigiw ani Galile mara mɔgɔbabaw weele ka na dumuniba kɛ. K’u to dumuni na, u ye Erodiyadi denmuso Salome weele ko a ka na dɔɔn kɛ. A ka dɔɔn diyara Erɔdi n’a ka mɔgɔw ye. Salome tun ye Erodiyadi denmuso ye, a ye min sɔrɔ n’a cɛɛ fɔlɔ Filipu ye.

Salome ka dɔɔn diyara Erɔdi ye fɔɔ a y’a fɔ a ye ko: “I be fɛɛn min fɛ, o fɔ ne ye, ne bena o d’i ma.” A yɛrɛ kalila a ye ko: “I mana fɛɛn o fɛɛn daali ne fɛ, ne bena o d’i ma, hali ne ka jamana tilancɛ.” Salome bɔra ka taga a bamuso ɲininga fɔlɔ ko: “I b’a fɛ ne ka mun daali?”—Mariki 6:22-24.

Erodiyadi be sababu min ɲinina, o lo ye nin ye! A sinna k’a fɔ ko: “Zan batizelikɛla kuun.” O yɔrɔnin bɛɛ, Salome teliyara ka kɔsegi ka taga Erɔdi fɛ k’a fɔ a ye ko: “N b’a fɛ i ka Zan batizelikɛla kuun di n ma minan dɔ kɔnɔ sisan sisan.”—Mariki 6:24, 25.

O koo ye Erɔdi hakili ɲagami kosɔbɛ! Nka a kalila minkɛ mɔgɔw ɲɛɛ na, ale fɛ a tun tɛ se ka ban, hali n’a ka ɲi ka mɔgɔ jalakibali dɔ lo faga. O yɔrɔnin bɛɛ, a ye sɔrɔdasi dɔ ci ko a ka taga Zan kuun tigɛ ka na n’a ye. Dɔɔni o kɔ, sɔrɔdasi kɔsegira ni Zan Batizelikɛla kungolo ye tasa dɔ kɔnɔ. A y’o di Salome ma ani ale tagara a di a bamuso ma.

Zan ka kalandenw y’o koo mɛn tuma min na, u nana Zan ta kaso boon kɔnɔ ka taga a suu don. O kɔ, u tagara o koo lakali Yezu ye.

Kɔfɛ, tuma min na Erɔdi y’a mɛn ko Yezu be mɔgɔw kɛnɛyara ani ka jinaw gwɛn, a hakili ɲagamina. A tun b’a yɛrɛ ɲiningara ko, kɔni Zan Batizelikɛla lo ma kunu ka bɔ suuw cɛma ka to k’o kabakow kɛ (Luka 9:7). O kama, Erɔdi Antipasi tun kɔrɔtɔnin lo ka Yezu ye. O kɔrɔ tɛ ko a tun b’a fɛ k’a lamɛn dɛ! A tun b’a fɛ ka Yezu ye walisa k’a lɔn ni Zan lo wala ni Zan tɛ.