Taga a kɔnɔkow lajɛ

Taga a kɔnɔnakow lajɛ

 SAPITIRI 59NAN

Mɔgɔ Dencɛ ye jɔn lo ye?

Mɔgɔ Dencɛ ye jɔn lo ye?

MATIYO 16:13-27 MARIKI 8:22-38 LUKA 9:18-26

  • YEZU BE FIYENTƆ DƆ KƐNƐYA

  • YEZU BE MASAYA KONNƐGƐW DI PIYƐRI MA

  • YEZU KƆNNA K’A KA SAYA N’A SUKUNUNI KOFƆ

Yezu n’a ka kalandenw sera Bɛtisayida. Mɔgɔw nana ni fiyentɔcɛ dɔ ye ani u ye Yezu deli a ka maga a la walisa k’a kɛnɛya.

Yezu y’o cɛɛ bolo minɛ ka taga n’a ye dugu kɔfɛ. O kɔ, a y’a daji mɔ fiyentɔcɛ ɲɛɛw na ani a y’a ɲininga ko: “I ɲaa be fɛɛn dɔ la wa?” Fiyentɔcɛ y’a jaabi ko: “Ne ɲaa be mɔgɔw la, u be i n’a fɔ yiriw nga u be taamana.” (Mariki 8:23, 24). Yezu magara cɛɛ ɲɛɛw na ani a ɲɛɛw yɛlɛla. O kɔ, Yezu y’a fɔ a ye ko a ka taga soo, nka, a kana don dugu kɔnɔ.

Kɔfɛ, Yezu n’a ka kalandenw tagara Sezare Filipi mara la, saheli fan fɛ. O dugu be kulu dɔ kan. I be panti dɔ yɛlɛ kilomɛtɛrɛ 40 ɲɔgɔn ka sɔrɔ ka se yen. N’i b’o yɔrɔ la, i ɲɛɛ be Ɛrɛmɔn kulujan na ani nɛji fanin b’a sanfɛ. N’a sɔrɔ Yezu n’a ka kalandenw ka tagama mɛɛnna tile fila ɲɔgɔn.

Sira kan, Yezu y’u to yen ka taga delili kɛ a kelen. Kalo kɔnɔntɔn wala tan lo tora sanni Yezu ka sa ani a be miirila a ka kalandenw koo la. U caaman tun bɔra a kɔ ani a be komi u tɔɔw hakili ɲagaminin lo wala u jigi tigɛnin lo. N’a sɔrɔ u b’u yɛrɛ ɲiningara ko mun na Yezu ma sɔn mɔgɔw k’a kɛ masacɛ ye, wala mun na a ma sɔn ka kabako dɔ kɛ k’a yira ka gwɛ a ye mɔgɔ min ye.

Yezu tun be delili kɛra yɔrɔ min na, a ka kalandenw tagara yen ani a y’u ɲininga ko: “Mɔgɔw b’a fɔra ko Mɔgɔ Dencɛ ye jɔn ye?” U y’a jaabi ko: “Dɔw ko Zan batizelikɛla lo, dɔw ko Eli, dɔ wɛrɛw ko Zeremi, walima kira dɔ wɛrɛ.” Mɔgɔw b’a miiri tiɲɛn na ko Yezu y’o cɛɛ dɔ lo ye min kununa ka bɔ suuw cɛma. Walisa k’a ka kalandenw ka miiriya lɔn, Yezu y’u ɲininga ko: “Aw do, aw b’a miiri ko ne ye jɔn ye?” Piyɛri sinna k’a jaabi ko: “I ye Ala ka Mɔgɔ wolomanin nin [Krista] ye, Ala Dencɛ.”—Matiyo 16:13-16.

Yezu y’a fɔ ko Piyɛri ka ɲi ka ɲagali sabu Ala lo y’o koo yira a la. A y’a fɔ a ye tugun ko: “I ye Piyɛri ye, o kɔrɔ ko fara, ne bena n ka jama senu sigi min kan, saya tena se ka foyi kɛ a la.” Yezu tun b’a fɛ k’a fɔ le ko ale yɛrɛ bena kafo juu sigi ani ko n’a ka kalandenw ye kantigiya kɛ ale ye, hali n’u sara, foyi tɛ se k’u bali ka kunu. A y’a daa di Piyɛri ma ko: “Ne bena sankolo masaya konnigɛ d’i ma.”—Matiyo 16:18, 19.

Yezu tun t’a fɛ k’a fɔ ko Piyɛri lɔyɔrɔ ka bon ni kalanden tɔɔw ta ye. A ma Piyɛri kɛ kafo jusigilan ye fana. Yezu yɛrɛ lo ye fara ye, kafo juu tun bena sigi min kan (1 Korɛntikaw 3:11; Efɛzikaw 2:20). Nka, a tun bena konnɛgɛ saba di Piyɛri ma. Nɛɛma tun bena di ale lo ma ka sira yɛlɛ mɔgɔ sifa dɔw ye walisa u ka se ka don sankolo Masaya la.

Yahutuw ani mɔgɔ minw tuubira ka don Yahutu diinan na, u dɔw nimisara u ka jurumuw  na. Saan 33 Pantekɔte loon na, Piyɛri ye baara kɛ ni konnɛgɛ fɔlɔ ye k’a yira u la u ka ɲi ka min kɛ walisa ka kisi. Samarika minw limaniyara Yezu la, Piyɛri ye konnɛgɛ 2nan kɛ ka sira yɛlɛ olu ye walisa u ka se ka don Ala ka Masaya la. O kɔ, saan 36 la, Piyɛri ye konnɛgɛ 3nan kɛ ka sira yɛlɛ siya wɛrɛ mɔgɔw ye minw ma kɛnɛkɛnɛ: Kɔrinɛyi ni mɔgɔ wɛrɛw.—Kɛwaliw 2:37, 38; 8:14-17; 10:44-48.

Yezu y’a fɔ fana ko yanni dɔɔni, ale bena tɔɔrɔ ani ka sa Zeruzalɛmu. O kumaw y’a ka cidenw hakili ɲagami. Piyɛri m’a faamu ko Yezu bena kunu ka bɔ suuw cɛma ka taga sankolo la. A tagara ni Yezu ye gɛrɛn na k’a fɔ a ye ko: “Matigi, Ala k’i kisi o koow ma. O tena i sɔrɔ.” Nka, Yezu y’a kɔɔ di a ma k’a jaabi ko: “E Sutana nin, taga ka bɔ n kɔrɔ. E be ne ka koow cɛnyɔrɔ le ɲinina. I ka miiriya ni Ala ta te kelen ye, i be miiri i n’a fɔ adamaden tɔw.”—Matiyo 16:22, 23.

Yezu ye mɔgɔ wɛrɛw weele ka fara a ka cidenw kan ani a y’a fɔ u ye ko a tɛna kɛ koo nɔgɔman ye u fɛ ka kɛ ale ka kalandenw ye. A ko: “Ni mɔgɔ min b’a fɛ ka tugu ne kɔ, o tigi kana miiri a yɛrɛ ka nafa koo la. A k’a ka gwengwenlɔgɔ ɲun ka tugu ne kɔ. Mɔgɔ o mɔgɔ b’a fɛ k’a nii kisi, o tigi bena bɔnɔ a la. Nga ni mɔgɔ min bɔnɔna a nii na ne ni kibaru diman kosɔn, o tigi ben’a nii kisi.”—Mariki 8:34, 35.

Ni Yezu ka kalandenw b’a fɛ u koo ka diya a ye, u ka ɲi ka kɛ ni jagwɛlɛya ni yɛrɛsaraka miiriya ye. Yezu ko: “Ni mɔgɔ min maloyara olu ɲana ka ne koo fɔ, ne bena na n Faa ka sebagaya la tuma min na ni mɛlɛkɛ senumanw ye, Mɔgɔ Dencɛ fana bena maloya k’a fɔ k’o tigi ye a ka kalanden ye.” (Mariki 8:38). Ni Yezu nana, “a bena mɔgɔ kelen kelen bɛɛ sara ka kɛɲɛ n’u ka kɛwaliw ye.”—Matiyo 16:27.