Taga a kɔnɔkow lajɛ

Taga a kɔnɔnakow lajɛ

 SAPITIRI 44NAN

Yezu be fɔɲɔba mala

Yezu be fɔɲɔba mala

MATIYO 8:18, 23-27 MARIKI 4:35-41 LUKA 8:22-25

  • YEZU BE FƆƝƆBA MALA GALILE BAJI KAN

Yezu sɛgɛnninba lo sabu a ye baara caaman kɛ. Tile bennin kɔ, a y’a fɔ a ka kalandenw ye ko: “An ka taga baa kɔ.” O kɔrɔ, baa faan min ɲɛsinnin be Kapɛrnaum mara ma.—Mariki 4:35.

Yɔrɔ min Galile be bajida tilebɔ fan fɛ, o mara be weele ko Gadare. U b’o weele fana ko Dekapoli. Hali ni Yahutu caaman siginin b’o yɔrɔ la, Grɛkiw ka landakow lo ka teli ka kɛ yen.

Yezu bɔra Kapɛrnaum tuma min na, mɔgɔw bɔra o kala ma. Dɔw donna kurunw kɔnɔ ka tugu ale n’a ka kalandenw kɔ (Mariki 4:36). Yɔrɔ man jan ten. Galile baji be i n’a fɔ dalan belebeleba min janya sera kilomɛtɛrɛ 21 ɲɔgɔn ma ani a bonya sera kilomɛtɛrɛ 12 ɲɔgɔn ma. Nka, a ka dun.

Hali ni Yezu ye mɔgɔ dafanin ye, a sɛgɛnnin lo. An b’a faamu sabu a ye baaraba kɛ waajuli la. O kama, kurun y’a daminɛ ka taga tuma min na, Yezu tagara la kurun kɔfɛla la k’a kuun la kuun bilanan kan ka sinɔgɔ.

Yezu ka ciden caaman be se kurun boli la koɲuman. Nka nin sen fɛ, a tɛna kɛ koo nɔgɔman ye dɛ! Kuluw kɛra ka Galile baji lamini. Tuma caaman na, fɔɲɔ gwannin lo baji kan. Tuma dɔw la, fɔɲɔ sumanin be bɔ kuluyɔrɔw la ka na ɲagami fɔɲɔ gwanniman na baji kan. O b’a to fɔɲɔba be bari ka wuli. O lo kɛra sisan. Jikuruw ye kurun gosi fɔɔ a “be ɲini ka fa jii la” ka Yezu ka kalandenw niin bila “farati la.” (Luka 8:23). O bɛɛ n’a ta, Yezu bele be sinɔgɔra!

Yezu ka kalandenw ye kurun bolila ŋanaw ye. U y’u seko bɛɛ kɛ walisa kurun kana jigi jii jukɔrɔ. Nka, nin sen fɛ, koow tɛmɛna u barika kan. Komi u be siranna u kana sa, o kama u ye Yezu kunu k’a fɔ a ye ko: “Matigi, an kisi! An satɔ filɛ!” (Matiyo 8:25). Kalandenw be siranna kosɔbɛ u kana jigi jii jukɔrɔ!

Yezu kununa tuma min na, a y’a fɔ a ka cidenw ye ko: “Mun na aw be siran ten? Jigitan nunu!” (Matiyo 8:26). O kɔ, Yezu kumana fɔɲɔba fɛ ani a y’a fɔ baji ye ko: “Mankan dabila.” (Mariki 4:39). Fɔɲɔba lɔra ani baji malara. (Mariki ni Luka ka Evanziliw kɔnɔ, u kɔnna k’a fɔ ko Yezu ye kabako kɛ ka fɔɲɔba mala. O kɔ le, a y’a fɔ a ka kalandenw ye ko u ka limaniya barika ka dɔgɔ.)

Miiri k’a filɛ o koo ye min kɛ a ka kalandenw na! U y’a ye ko jikuruw lamagara ni fanga ye ani yɔrɔnin kelen, yɔrɔ barila ka suma tɔntɔntɔn. U siranna kosɔbɛ. U tora ka ɲɔgɔn ɲininga ko: “Cɛɛ nin ye jɔn ye? Hali fɔɲɔ ni baji be sɔn a ta ma.” U sera ka baji cɛtigɛ hɛɛrɛ la ka se faan dɔ la (Mariki 4:41–5:1). N’a sɔrɔ kurun tɔɔw sera ka kɔsegi bajida la tileben fan fɛ.

Maana nin b’a yira ko see be Ala Dencɛ ye ka fɔɲɔ ni jikuruw mala. O be mɔgɔ hakili sigi yɛrɛ le! Ni Yezu nana a daminɛ ka dugukolo kuru bɛɛ mara, bɛɛ bena lafiya sabu balawoko si tɛna kɛ yen tugun!