Taga a kɔnɔkow lajɛ

Taga a kɔnɔnakow lajɛ

 SAPITIRI 29NAN

Mɔgɔ be se ka ɲumanya kɛ lafiɲɛlon na wa?

Mɔgɔ be se ka ɲumanya kɛ lafiɲɛlon na wa?

ZAN 5:1-16

  • YEZU BE WAAJULI KƐ ZUDE MARA LA

  • A BE BANABAGATƆ DƆ KƐNƐYA JII LƆYƆRƆ DƆ LA

Yezu ye koo caaman kɛ a ka cidenya baara la Galile. Nka a ko: “Ne ka kan ka Ala ka masaya kibaru diman fɔ dugu tɔw la fana.” Tuma min na a y’o kumaw fɔ, a tun tɛ miirila Galile dɔrɔn lo la. O kama, a tagara “waajuli kɛ kalansow kɔnɔ Zude mara la.” (Luka 4:43, 44). O wagati tun bɛnnin lo sabu yanni dɔɔni a tun bena taga Tɛmɛnkan seli kɛ Zeruzalɛmu.

Yezu ye baara min kɛ Galile mara la, Evanziliw be koo caaman fɔ o koo la. Nka, a ye min kɛ Zude mara la, u tɛ bɛrɛ fɔ o koo la. Mɔgɔ caaman m’u mako don kibaro diiman na Zude mara la. Nka, o ma Yezu bali a ka baara la: a mana taga yɔrɔ o yɔrɔ, a be waajuli kɛ bɛrɛbɛrɛ ani a be ɲumanya kɛ mɔgɔw ye.

Dɔɔni o kɔ, Yezu y’a daminɛ ka taga Zeruzalɛmu, Zude ka duguba la, saan 31 ka Tɛmɛnkan seli kama. U be don ni sagaw ye dugu kɔnɔ daa min fɛ, jii lɔyɔrɔ dɔ b’o gɛrɛfɛ min be weele ko Bɛtizata. Banabagatɔw, fiyentɔw, senkelenninw ani muruku caaman tun be taga yen. Mun na do? Sabu mɔgɔw tun b’a miiri k’o jii lamagatɔ, n’i sera ka don a kɔnɔ, i be se ka kɛnɛya.

Lafiɲɛlon lo ani Yezu ye cɛɛ dɔ ye o jii lɔyɔrɔ la. O cɛɛ tun man kɛnɛ kabi saan 38. Yezu y’a ɲininga ko: “I b’a fɛ ka kɛnɛya wa?” O cɛɛ y’a jaabi ko: “Matigi, mɔgɔ te n fɛ n’a be n ta ka n jigi jii la a magamagawaati la. Sanni ne b’a fɔ ko n be dɛmɛdɛmɛ ka jigi, dɔ be kɔn ka jigi ne ɲa.”—Zan 5:6, 7.

Yezu y’a fɔ ko: “Wili k’i ka dilan ta ka taama.” Mɔgɔ minw y’o mɛn, n’a sɔrɔ o kumaw y’olu ni o cɛɛ kabakoya (Zan 5:8). Yezu ye min fɔ, o lo kɛra tigitigi. Cɛɛ kɛnɛyara o yɔrɔnin bɛɛ ani a y’a ka dilan ta ka to ka tagama!

Yezu ye kabako min kɛ, sanni Yahutuw ka ninsɔndiya o koo la, u ye o cɛɛ ye ani k’a jalaki ko: “Bii ye lafiɲɛlon ye, a ma daga k’i ka dilan ta ka taga.” Cɛɛ y’u jaabi ko: “[Mɔgɔ] min ye ne kɛnɛya, ale lo ko ne ka n ka dilan ta ka taga dɛ!” (Zan 5:10, 11). O Yahutuw fɛ, a daganin tɛ u ka mɔgɔ kɛnɛya lafiɲɛlon na.

U ye cɛɛ ɲininga ko: “Jɔn le y’a fɔ i ye ko i k’i ka dilan ta ka taga?” Mun na u b’a fɛ k’o lɔn? Sabu “jama kosɔn Yesu tun bɔra yen ka ban” ani cɛɛ min kɛnɛyara, ale tɛ Yezu lɔn (Zan 5:12, 13). Nka, o cɛɛ tun bena Yezu kunbɛn tugun. Kɔfɛ, a ye Yezu kunbɛn Alabatosoba kɔnɔ ani a sera k’a lɔn mɔgɔ min y’ale kɛnɛya.

Yahutu minw tun b’a fɛ k’a lɔn mɔgɔ min y’a kɛnɛya, a tagara a fɔ u ye ko Yezu lo. Yahutuw y’o mɛn minkɛ, u tagara Yezu fɛ. Yala u b’a fɛ k’a lɔn a y’o sebagaya sɔrɔ yɔrɔ min na le k’o kabako kɛ wa? Ayi. U b’a fɛ ka Yezu jalaki le sabu a ye ɲumanya kɛ lafiɲɛlon na. U yɛrɛ y’a daminɛ k’a kɛlɛ o kosɔn!