Taga a kɔnɔkow lajɛ

Taga a kɔnɔnakow lajɛ

 SAPITIRI 12NAN

Yezu batizera

Yezu batizera

MATIYO 3:13-17 MARIKI 1:9-11 LUKA 3:21, 22 ZAN 1:32-34

  • YEZU BATIZERA ANI ALA Y’A MƆ NI HAKILI SENU YE

  • JEHOVA Y’A FƆ KO YEZU Y’ALE DENCƐ YE

Zan Batizelikɛla y’a ka waajuli baara daminɛ a kalo wɔɔrɔ ye nin ye. Yezu be ni saan 30 ɲɔgɔn ye, ani a tagara Zan fɛ Zurudɛn baji daa la. Mun na do? A ma taga Zan fo yɔrɔ dɔrɔn. A ma taga fana walisa k’a filɛ Zan ka baara be bolo min kan. Nka, a tagara walisa Zan k’a batize le.

Zan y’a fɔ a ye ko: “E lo ka kan ka ne batize. E do nana ne sɛgɛrɛ ko ne k’i batize cogo di?” (Matiyo 3:14). Joo be Zan fɛ. A b’a lɔn ko Yezu ye Ala Dencɛ lo ye. I hakili b’a la ko ka Zan to a bamuso kɔnɔ na, a ninsɔndiyanin lamagara tuma min na Mariyamu nana bɔ a bamuso Elizabɛti ye. O y’a sɔrɔ Mariyamu kɔnɔman tun lo Yezu la. Siga t’a la, Elizabɛti y’o koo ɲɛfɔ Zan ye kɔfɛ. N’a sɔrɔ u y’a ɲɛfɔ Zan ye fana ko mɛlɛkɛ dɔ ye Yezu woloko fɔ Mariyamu ye ani ko mɛlɛkɛ dɔw y’u yɛrɛ yira sagadɛndɛlaw la Yezu wololon sufɛ.

Zan b’a lɔn ko mɔgɔ minw be nimisa u ka jurumuw na, ale b’olu lo batize. Jurumu si do tɛ Yezu la. Zan b’a fɛ ka ban. Nka, Yezu y’a fɔ a ye ko: “A to a ka kɛ ten fɔlɔ, bari a bɛnnin lo an ka Ala ka kuma bɛɛ bato.”—Matiyo 3:15.

Mun na a bɛnnin lo Yezu ka batize? Yezu ma batize walisa k’a yira ko a nimisara a ka jurumuw na. A ka batɛmu kɔrɔ ko a y’a yɛrɛ yira a Faa la walisa k’a sago kɛ (Eburuw 10:5-7). Ka kɔn a ka batɛmu ɲɛ, Yezu tun ye miniziye ye. Nka a Faa y’a ci dugukolo kan baara min kama, o daminɛ wagati sera sisan. Ele fɛ, Zan b’a miirila ko kabako dɔ bena kɛ Yezu ka batɛmu tuma na wa?

Siga si t’o la sabu a y’a fɔ kɔfɛ ko: “Min ye ne ci ka na mɔgɔw batize jii la, ale y’a fɔ n ye ko ni ne ye Nii Senuman [wala hakili senu] jigitɔ ye ka sigi min kan, k’o tigi lo bena mɔgɔw batize ni Nii Senuman ye.” (Zan 1:33). O la, Zan tun b’a lɔn ko a be mɔgɔ minw batizera, hakili senu bena jigi olu dɔ kan. O kosɔn, Yezu bɔnin kɔ jii la, a ma bari Zan na k’a ye ko ‘Ala ka Nii [wala hakili senu] jigira Yezu kan i n’a fɔ tuganin.’—Matiyo 3:16.

Nka, koo wɛrɛ kɛra tugun. Bibulu b’a fɔ ko “sankolo dayɛlɛla” Yezu ye. O be mun lo yira? N’a sɔrɔ o b’a yira ko Yezu batize tuma na, a tun kɔnna ka ɲɛnamaya min kɛ sankolo la, a hakili  jigira o la. A hakili jigira ko a tun ye mɛlɛkɛ ye sankolo la ka sɔrɔ ka na dugukolo kan. Ala tun y’a kalan koo minw na sankolo la, a hakili jigira olu la fana.

Ka fara o kan, Yezu ka batɛmu tuma na, kumakan dɔ bɔra sankolo la k’a fɔ ko: “Nin ye ne Dencɛ kanunin ye. A koo ka di ne ye haali.” (Matiyo 3:17). Jɔn kumakan lo? A tɛ se ka kɛ Yezu kumakan ye sabu a lɔnin be Zan gɛrɛfɛ. Ala kumakan lo. O b’a yira ka gwɛ ko Yezu tɛ Ala ye, nka a ye Ala Dencɛ lo ye.

Tuma min na Yezu tun be adamaden cogo la, a tun ye Ala Dencɛ ye, i ko Adama tun ye Ala dencɛ ye cogo min na. Yezu ka batɛmu lakalinin kɔ, Luka y’a sɛbɛ ko: “Yezu y’a ka baara daminɛ tuma min na, a sii tun be saan bi saba ɲɔgɔn bɔ. Mɔgɔw tun be miiri ko Yezu ye Yusufu deen ye. Yusufu tun ye Eli deen ye. Eli tun ye . . . Dawuda deen ye. Dawuda fana tun ye . . . Ibrayima deen ye, Ibrayima fana tun ye . . . Nuhun deen ye, Nuhun fana tun ye . . . Adama deen ye, Adama fana tun ye Ala deen ye.”—Luka 3:23-38.

Yezu ye Ala deen ye i ko Adama tun ye “Ala den ye” cogo min na. A ka batɛmu sen fɛ, Yezu ye jɛnɲɔgɔnya kura daminɛ ni Jehova ye ani a bena taga ɲɛnamaya kɛ sankolo la i ko mɛlɛkɛ. O la, see b’a ye sisan ka mɔgɔw kalan tiɲɛn koo la Alako ta fan fɛ ani ka ɲɛnamaya banbali sira yira u la. Yezu ye ɲɛnamaya dɔ daminɛ min bena a to a b’a niin saraka adamaden jurumutɔw kosɔn.