Taga a kɔnɔkow lajɛ

Taga a kɔnɔnakow lajɛ

Tilanyɔrɔ 2nan dadonkumaw

Tilanyɔrɔ 2nan dadonkumaw

Mun na Jehova y’a kɛ sanjiba ye duniɲa halaki galen? Adamadenw ka koow daminɛ na, Sutana ye murutiliko dɔ lawuli Jehova kama. Mɔgɔ dɔw y’a latigɛ ka tugu Sutana kɔ, i n’a fɔ Adama ni Awa ani u dencɛ Kayɛn. Nka mɔgɔ damanin y’a latigɛ ka tugu Jehova kɔ, i n’a fɔ Abɛli ni Nuhun. Mɔgɔw fanba juguyara fɔɔ Jehova ye daan sigi o duniɲa juguman na. Tilanyɔrɔ nin bena an dɛmɛ k’a faamu ko an be min sugandi, ɲuman lo wo, juguman lo wo, Jehova ɲɛɛ b’a la. An bena a faamu fana ko a tɛna sɔn juguman ka see sɔrɔ ɲuman kan abada.

YƆRƆ NIN NA

KALANSEN 3

Adama ni Awa ma mɛnni kɛ Ala fɛ

Edɛn nankɔ la, mun lo tun ye yiri kelenpe dɔ kɛ dan na tɔɔw la? Mun na Awa y’o yiri deen dumu?

KALANSEN 4

A ka dimiya y’a lasun ka mɔgɔ faga

Ala sɔnna Abɛli ka saraka ma nka a ma sɔn Kayɛn ta ma. Kayɛn bɔra o kala ma minkɛ, a dimina kosɔbɛ ani a ye kojuguba kɛ.

KALANSEN 5

Nuhun ka kurun

Mɛlɛkɛ juguw ye musow furu dugukolo kan ka dencɛw sɔrɔ. O deenw tun ye mɔgɔ jamanjanbaw ye ani benkannikɛlaw tun lo. Fariyakow tun be yɔrɔ bɛɛ. Nka Nuhun tun be dan na: ale tun be Ala kanu ani a tun be mɛnni kɛ a fɛ.

KALANSEN 6

Mɔgɔ seegi kisira

Sanji benna tile 40 ani suu 40. Nuhun n’a ka denbaya ye saan kelen ni kɔ kɛ kurun kɔnɔ. A laban, Ala ko u be se ka bɔ a kɔnɔ.