Taga a kɔnɔkow lajɛ

Taga a kɔnɔnakow lajɛ

 KALANSEN 65

Ɛsitɛri b’a ka mɔgɔw kisi

Ɛsitɛri b’a ka mɔgɔw kisi

Ɛsitɛri tun ye Yahutu sunguru ye. A tun siginin be Suzi dugu la, Pɛrɛsiw ka mara la. Nebukadnezar y’a somɔgɔw minɛ ka bɔ Zeruzalɛmu a saan caaman lo ye. Ɛsitɛri tun ye Maridose facɛfitinin denmuso ye. A lamɔna ale Maridose lo fɛ, o min tun ye Pɛrɛsi masacɛ Asuerus ka baaraden dɔ ye.

Masacɛ Asuerus mako tun be masamuso kura la. A ka baaradenw nana ni jamana musow bɛɛ la cɛɲumaninw ye. Ɛsitɛri tun b’u cɛma. Masacɛ ye Ɛsitɛri lo sugandi u bɛɛ cɛma ka kɛ masamuso ye. Maridose y’a fɔ Ɛsitɛri ye ko a kan’a fɔ ko a ye Yahutu ye.

Cɛɛ dɔ min tɔgɔ ko Aman, ale tun be kuntigiw bɛɛ kun na. Kuncɛbaya tun b’a la ani a tun b’a fɛ mɔgɔ bɛɛ ka biri a ɲɛɛ kɔrɔ. Maridose tun tɛ sɔn k’o kɛ. O ye Aman dimi kosɔbɛ fɔɔ a b’a fɛ ka Maridose faga. Tuma min na Aman bɔra a kala ma ko Maridose ye Yahutu ye, a ye fɛɛrɛ dɔ kɛ walisa Yahutu minw be jamana kɔnɔ, k’u bɛɛ faga. A y’a fɔ masacɛ ye ko: ‘Yahutuw ye mɔgɔ juguw ye. I ka ɲi k’u siya tunu ka bɔ yen.’ Asuerus ko: ‘Min ka di i ye, i k’o kɛ.’ Ani, Asuerus ye see di Aman ma ka sariya dɔ sigi. Aman ye sariya sigi ko Adari kalo tile 13nan na, jamana mɔgɔw ka Yahutuw bɛɛ faga. Jehova tun be koow filɛra.

Ɛsitɛri tun t’o sariya kala ma. O kama, Maridose y’o sɛbɛ dɔ ci ka di a ma ani k’a fɔ a ye ko: ‘Taga kuma masacɛ fɛ.’ Ɛsitɛri ko: ‘Mɔgɔ o mɔgɔ be don masacɛ fɛ k’a to a ma weele, u b’o tigi faga. Masacɛ ma ne weele a fɛ a tile 30 lo ye nin ye! Nka n’ bena taga. N’a y’a ka bere sin n’ ma, n’ bena to niin na. N’o tɛ, n’ bena sa.’

Ɛsitɛri donna masacɛ ka lukɛnɛ na. Masacɛ ye Ɛsitɛri ye tuma min na, a y’a ka bere sin a ma. Ɛsitɛri tagara a fɛ, a y’a ɲininga ko: ‘Ɛsitɛri, i be mun lo fɛ? A ko:  ‘ N’ b’a fɛ ka ele ni Aman weele ka na dumuniba dɔ la sufɛ.’ K’u to o dumuniba la, Ɛsitɛri y’u weele dumuniba wɛrɛ la tugun. Dumuniba filanan na, masacɛ ye Ɛsitɛri ɲininga tugun ko: ‘I be mun lo fɛ?’ A ko: ‘Mɔgɔ dɔ b’a fɛ ka ne ni n’ ka siyamɔgɔw faga. Sabari k’an kisi.’ Masacɛ y’a ɲininga ko: ‘Jɔn lo b’a fɛ k’aw faga?’ A ko: ‘Aman lo, o mɔgɔ jugu nin.’ Asuerus dimina kosɔbɛ fɔɔ a sinna ka Aman faga.

Nka mɔgɔ si tun tɛ se ka Aman ka sariya tiɲɛ, hali masacɛ yɛrɛ tun tɛ se. O kama, masacɛ ye Maridose bila kuntigiw kun na ani a ye see di a ma ka sariya kura sigi. Maridose ye sariya sigi, min be sira di Yahutuw ma k’u yɛrɛ lafasa n’u nana u kɛlɛ. Adari kalo tile 13nan na, Yahutuw ye see sɔrɔ u juguw kan. Saan o saan, kabi o wagati, u b’o see sɔrɔli seli kɛ.

“U bena aw minɛ ka taga n’aw ye faamaw ni masaw fɛ bari aw ye ne ka kalandenw ye. O bena kɛ sababu ye aw bena ne koo fɔ u ye, ani siya wɛrɛw ye.”—Matiyo 10:18