Taga a kɔnɔkow lajɛ

Taga a kɔnɔnakow lajɛ

 KALANSEN 11

Mun na an be taga lajɛnbaw la?

Mun na an be taga lajɛnbaw la?

Mɛkisiki

Alemaɲi

Bɔswana

Nikaragwa

Itali

Mun na mɔgɔ nunu ninsɔndiyanin lo ten? U be an ka lajɛnba dɔ lo la. Galen, Ala tun ye cii di a sagokɛlaw ma k’u ka ɲɔgɔn lajɛn siɲɛ saba saan kɔnɔ. Bi, an fana kɔrɔtɔnin lo ka ɲɔgɔn lajɛn an ka lajɛnbaw la (Deteronɔmu 16:16). Saan o saan, an be lajɛnba saba kɛ: kafokulu ka lajɛnbaw (minw be kɛ tile kelen, siɲɛ fila saan kɔnɔ) ani mara ka lajɛnba (min be kɛ tile saba). An be nafa juman lo sɔrɔ o lajɛnbaw la?

U b’a to an ka kerecɛn balimaya barika be bonya. Israɛldenw tun be ɲagali ka Jehova tando “jama cɛma.” (Zaburuw 26:12; 111:1) A ka di an fana ye k’a bato ɲɔgɔn fɛ o wagati kɛrɛnkɛrɛnninw na. O lajɛnbaw be sababu di an ma ka jɛn ni Seere wɛrɛw ye minw bɔra kafo wɛrɛw la wala jamana wɛrɛw yɛrɛ la. An be an ka tilera dumu ɲɔgɔn fɛ lajɛnba kɛyɔrɔ la, o be dɔ fara an ka teriya diya kan (Kɛwaliw 2:42). Kanuya min be an “balimaw” bɛɛ kɛ jɛnkulu kelen ye duniɲa kɔnɔ, an b’o ye an ɲɛɛ na o lajɛnbaw la.—1 Piyɛri 2:17.

U b’an dɛmɛ an ka taga ɲɛ Alako ta fan fɛ. U tun be Ala ka kuma min kalan k’a ɲɛfɔ Israɛldenw ye, o faamuli tun b’u nafa fana (Neemi 8:8, 12). An fana be kalan min sɔrɔ ka bɔ Bibulu kɔnɔ an ka lajɛnbaw la, an b’o jati fɛɛnba ye. Porogramu kelen kelen bɛɛ basiginin lo Bibulu kɔnɔ barokun dɔ lo kan. Kalan diimanw be kɛ ani u be wale dɔw kɛcogo ɲɛyira walisa k’an dɛmɛ ka Ala sago kɛcogo lɔn an ka ɲɛnamaya kɔnɔ. Nin wagati gwɛlɛw na, balima dɔw be gwɛlɛyaw sɔrɔ u ka kerecɛnya kosɔn. Minw ye see sɔrɔ o gwɛlɛya ɲɔgɔnw kan, n’an b’u ka walew lakalili lamɛn, o b’an jija. Mara ka lajɛnbaw la, u be Bibulu kɔnɔko dɔw kɛ i ko teyatiri walisa ka kalan nafamanw di an ma. Lajɛnba kelen kelen bɛɛ la, mɔgɔ minw b’a fɛ k’a yira k’u ye u yɛrɛkun di Ala ma, olu be batize.

  • Mun na lajɛnbaw ye ninsɔndiya sababu ye an fɛ?

  • N’i tagara an ka lajɛnba dɔ la, i bena nafa juman lo sɔrɔ o la?