Taga a kɔnɔkow lajɛ

Taga a kɔnɔnakow lajɛ

 KALANSEN 15

Mun na i ka kan ka taga ɲɛ n’i ka kalan ye?

Mun na i ka kan ka taga ɲɛ n’i ka kalan ye?

1. N’i tora k’i ka bibulukalan kɛ, o bena i nafa cogo di?

I ye hakilinata kunbaba minw lajɛ Bibulu kɔnɔ, siga si t’a la, o y’a to Jehova koo diyara i ye kosɔbɛ. To k’i jija kalan na walisa o kanuya ka barika sɔrɔ (1 Piyɛri 2:2). N’i b’a fɛ ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ, fɔɔ i ka to ka Bibulu kalan ani k’i magwɛrɛ Ala la.​—Zan 17:3; Zude 21 kalan.

N’i tora ka Ala lɔn ka ɲɛ, i ka limaniya bena barika sɔrɔ. O limaniya bena a to i koo be diya Ala ye (Eburuw 11:1, 6). I ka limaniya bena i lasun ka nimisa ani k’i ka ɲɛnamaya kɛcogo yɛlɛma.​—Kɛwaliw 3:19 kalan.

2. I ye min lɔn Ala koo la, o be se ka mɔgɔ wɛrɛw nafa cogo di?

I be se ka jɛnɲɔgɔnya kɛrɛnkɛrɛnnin kɛ ni Jehova ye

I ye koo minw kalan, i bena a ɲini k’o lakali mɔgɔ wɛrɛw ye sabu a ka di an bɛɛ ye ka kibaro diiman fɔ mɔgɔw ye. N’i tora ka Bibulu kalan, i bena a lɔn cogo min na i be se ka baara kɛ ni Bibulu ye k’a ɲɛfɔ fɛɛn min kama i lanin be Jehova la. I fana bena se ka kibaro diiman ɲɛfɔ mɔgɔw ye.​—Ɔrɔmukaw 10:13-15 kalan.

Mɔgɔ caaman b’a daminɛ ka kibaro diiman fɔ u teriw wala u somɔgɔw lo ye. I k’o kɛ nɛmɛnɛmɛ. Sanni i k’a fɔ k’u ka diinan man ɲi, i ka Ala ka layiduw kofɔ u ye. Kana ɲina ko mɔgɔw ka teli k’i kɔrɔsi min na, o ye i ka tagamacogo ye, i dalakumaw tɛ.​—2 Timote 2:24, 25 kalan.

3. I bena se ka jɛnɲɔgɔnya juman lo kɛ ni Ala ye?

Bibulukalan bena i dɛmɛ i ka taga ɲɛ Alako ta fan fɛ. A laban, i bena se ka jɛnɲɔgɔnya kɛrɛnkɛrɛnnin kɛ ni Jehova ye. I yɛrɛ be se ka kɛ a ka denbayamɔgɔ dɔ ye.​—2 Korɛntikaw 6:18 kalan.

 4. I be se ka taga ɲɛ cogo di Alako ta fan fɛ?

I be se ka taga ɲɛ Alako ta fan fɛ n’i tora ka Bibulu kalan (Eburuw 5:13, 14). A ɲini Jehova Seere dɔ fɛ a ka bibulukalan kɛ n’i ye gafe nin kɔnɔ: Bibulu b’an kalan mun lo la? I ka ɲɛnamaya bena i wasa kosɔbɛ n’i tora ka nafa sɔrɔ Bibulu kalan na.​—Zaburuw 1:1-3; 73:27, 28 kalan.

Kibaro diiman bɔra hɛɛrɛtigi Ala Jehova lo yɔrɔ. I bena se k’i magwɛrɛ a la n’i be i magwɛrɛ a sagokɛlaw la (Eburuw 10:24, 25). N’i tora k’i jija k’i koo diya Jehova ye, i bena ɲɛnamaya sɔbɛ sɔrɔ, o min ye ɲɛnamaya banbali ye. Tiɲɛn na, i be se ka koo fisaman min kɛ, o ye k’i magwɛrɛ Ala la.​—1 Timote 1:11; 6:19 kalan.