Taga a kɔnɔkow lajɛ

Taga a kɔnɔnakow lajɛ

 KALANSEN 11

Nafa juman be Bibulu ka sariyaw la?

Nafa juman be Bibulu ka sariyaw la?

1. Mun na adamadenw tɛ se k’u yɛrɛ mara koɲuman?

Bibulu ka sariyaw b’an lasun cogo di an kana an niin wala mɔgɔ wɛrɛ niin bila farati la?​—ZABURUW 36:10.

An Danbaga hakili ka bon ka tɛmɛ an ta kan. A b’a janto an na i ko Faa kanutigi. A ma an dan walisa an k’ale bila ani k’an yɛrɛ mara (Zeremi 10:23). Deen fitinin mako b’a la a wolobagaw k’a ɲɛminɛ. O cogo kelen na, an bɛɛ mako b’a la Ala k’an ɲɛminɛ (Ezayi 48:17, 18). Bibulu ka sariyaw b’an ɲɛminɛ. U ye Ala ka nilifɛn ye.​—2 Timote 3:16 kalan.

Jehova ka sariyaw b’a yira an na an be se ka ɲɛnamaya kɛ cogo fisaman min na sisan ani ka hɛɛrɛ banbali sɔrɔ sini. Komi Ala lo y’an dan, a bɛnnin lo an ka sɔn ale k’an ɲɛminɛ.​—Zaburuw 19:8, 12; Yirali 4:11 kalan.

2. Ala ka Kuma b’an ɲɛminɛ cogo di?

Tiɲɛn kuma minw be Bibulu kɔnɔ, u dɔw b’a yira an na Ala b’a fɛ an ka min kɛ koo caaman na. Sariya wɛrɛw ɲɛsinna koo tigitigi dɔw ma (Deteronɔmu 22:8). An ka kan k’an hakili jagabɔ walisa k’a faamu cogo min na an ka kan ka tiɲɛn kuma dɔ sira tagama min be sɔrɔ Bibulu kɔnɔ (Talenw 2:10-12). Ɲɛyirali fɛ, Bibulu b’a fɔ ko niin ye Ala ka nilifɛn lo ye. O tiɲɛn kuma be se k’an ɲɛminɛ baarakɛyɔrɔ la, denbaya kɔnɔ ani n’an be taga tagama na. O b’an dɛmɛ an kana an niin wala mɔgɔ wɛrɛ niin bila farati la.​—Kɛwaliw 17:28 kalan.

3. Ala ka sariyaw la, cii fila juman lo ka bon tɔɔw bɛɛ ye?

Yezu ye cikan fila kofɔ minw ka bon tɔɔw bɛɛ ye. A fɔlɔ b’a yira adamaden ka ɲɛnamaya kuun ye min ye tigitigi: ka Ala lɔn, k’a kanu ani k’a bato kantigiya la. An ka kan k’an janto o cikan fɔlɔ la an ka koow  bɛɛ la (Talenw 3:6). Minw b’o cikan labato, Ala be teriya don ni olu ye ani u be hɛɛrɛ sɔbɛ ni ɲɛnamaya banbali sɔrɔ.​—Matiyo 22:36-38 kalan.

Cikan filanan be se k’an dɛmɛ ka sigi hɛɛrɛ la n’an mɔgɔɲɔgɔnw ye (1 Korɛntikaw 13:4-7). An bena se k’o cikan filanan sira tagama n’an be mɔgɔw minɛ i ko Ala b’a kɛ cogo min na.​—Matiyo 7:12; 22:39, 40 kalan.

4. Nafa juman be Bibulu ka sariyaw la?

Bibulu ka sariyaw b’a yira denbayamɔgɔw la cogo min na kanuya be se k’u dɛmɛ u ka bɛn (Efɛzikaw 4:32; Kɔlɔsikaw 3:12, 14, ABM ). Ala ka Kuma be denbayaw tanga fana sabu a b’u kalan miiriya jɔnjɔn dɔ wɛrɛ la: Furu ka kan ka kɛ furututuko ye.​—Zɛnɛsi 2:24 kalan.

Bibulu ka kalanw sira tagamani be se k’an bolofɛnw n’an dusukunnataw tanga. Ɲɛyirali fɛ, Bibulu ko an ka kɛ hɔɔrɔnw ye ani an k’an sɔbɛ don baara la. Patɔrɔnw be o ɲɔgɔnna baarakɛlaw lo fɛ (Talenw 10:4, 26; Eburuw 13:18). Ala ka Kuma b’a fɔ an ye fana ko n’an makoɲɛfɛnw b’an bolo o k’an wasa ani ko teriya min be an ni Ala cɛ, an kana bololafɛn si fisaya n’o ye.​—Matiyo 6:24, 25, 33; 1 Timote 6:8-10 kalan.

N’an be Bibulu ka sariyaw labato, o b’an tanga kɛnɛyako ta fan fɛ (Talenw 14:30; 22:24, 25). Ɲɛyirali fɛ, n’an be Ala ka sariya labato dɔlɔtɔya koo ta fan fɛ, o b’an tanga banaw ni kasaraw ma minw be se ka mɔgɔ faga (Talenw 23:20). Jehova tɛ dɔlɔmin haramuya, nka a b’a fɛ an k’a min k’a dama kɛɲɛ (Zaburuw 104:15; 1 Korɛntikaw 6:10). Ala ka sariyaw b’an nafa sabu u b’an dɛmɛ an k’an ka kɛwalew n’an ka miiriyaw kɔrɔsi (Zaburuw 119:97-100). Nka, kerecɛn sɔbɛw tɛ Ala ka sariyaw labato u yɛrɛ nafa dɔrɔn kama. U b’o kɛ ka bonya la Ala kan.​—Matiyo 5:14-16 kalan.