Taga a kɔnɔkow lajɛ

Taga a kɔnɔnakow lajɛ

 KALANSEN 7

Suuw bena kunu!

Suuw bena kunu!

1-3. An bɛɛ ye mun lo ka jɔɔnw ye? Jehova bena an kisi cogo di?

MIIRI k’a filɛ, u bagara i ma gwansan k’i don kaso la. I ka kan k’i sii tɔɔ bɛɛ kɛ yen. I ɲɛɛ tɛ sababu foyi la min bena a to i be bɔ o kaso la. A be komi jigiya foyi t’i la ani i tɛ se ka foyi kɛ. Nka, i jigi tigɛra pewu tuma min na, i y’a mɛn ko see be mɔgɔ dɔ ye k’i bɔ o kaso la. A tigi yɛrɛ y’a daa di ko a bena i dɛmɛ! O bena mun lo kɛ i la do?

2 An bɛɛ ye saya ka jɔɔnw ye. An mana a kɛ cogo o cogo, an tɛ se ka kisi. Nka, see be Jehova ye k’an kisi ka bɔ saya ka jɔnya la. A yɛrɛ y’a daa di ko an “jugu laban min bena cɛn, o ye saya ye.”—1 Korɛntikaw 15:26.

3 Miiri k’a filɛ i dusu bena lafiya cogo min na n’i tɛ siranna tugun saya ɲɛ! Jehova bena saya ban. Nka a tɛna dan o dɔrɔn ma. Minw sara, a bena olu lakunu fana. Miiri k’a filɛ o bena min kɛ i la. Jehova ye layidu ta ko: “Dugukolo be suuw to u be kunu.” (Ezayi 26:19). Bibulu b’o lo weele ko sukununi.

N’AN KA MƆGƆ SƆBƐ DƆ SARA

4. a) Mun lo be se k’an jigi tugu n’an somɔgɔ wala an teri dɔ sara? b) Yezu teri sɔbɛ dɔw tɔgɔ fɔ.

4 N’an somɔgɔ wala an teri sɔbɛ dɔ sara, a man nɔgɔ k’o dimi n’o dusukasi muɲu. An fari bɛɛ  be faga. An tɛ se ka foyi kɛ k’a tigi lakunu. Nka Bibulu ka kumaw b’an jigi tugu (2 Korɛntikaw 1:3, 4 kalan). An ka mɔgɔ sɔbɛ minw sara, Jehova ni Yezu b’a fɛ sɔbɛ la k’u lakunu. An ka ɲɛyirali dɔ lajɛ o koo la. Tuma min na Yezu tun be dugukolo kan, a tun be to ka taga bɔ Lazari n’a balimamusow Marita ni Mariyamu ye. U saba bɛɛ tun ye Yezu teri sɔbɛw ye. Bibulu b’a fɔ ko: “Marita, n’a dɔgɔmuso, ni Lazari koo tun ka di Yezu ye.” Nka loon dɔ, Lazari sara.—Zan 11:3-5.

5, 6. a) Yezu ye Lazari somɔgɔw n’a teriw sɔrɔ sukasi la, o ye mun lo kɛ a la? b) Yezu be saya dusukasi lɔn. Mun na o b’an dusu saalo?

5 Yezu tagara Marita ni Mariyamu dusu saalo. Marita y’a mɛn ko Yezu be nana, a tagara a kunbɛn dugu kɔfɛ. A dusu diyara ka Yezu ye. Nka, a y’a fɔ a ye ko: “Ni e tun be yan, ne balimacɛ tun tena sa.” Marita tun b’a miiri ko koow tiɲɛna ka ban. Yezu senin kɔ luu kɔnɔ, a ye Mariyamu kasitɔ ye. Jama ka dusukasi ye Yezu dusu tiɲɛ ani ale fana kasira (Zan 11:21, 33, 35). N’an ka mɔgɔ sɔbɛ dɔ sara, o be na ni dusukasiba min ye, o ɲɔgɔn lo ye Yezu sɔrɔ.

6 Dususalo lo an fɛ k’a lɔn ko Yezu b’an faamu sabu a b’a lɔn saya be dusukasi min bila mɔgɔ la. Yezu do be i n’a fɔ a Faa (Zan 14:9). See be Jehova ye ka saya ban pewu. A yɛrɛ bena o lo kɛ yanni dɔɔni.

“LAZARI, WILI KA BƆ”

7, 8. Mun na Marita tun t’a fɛ u ka kabakuru bɔ Lazari ka kaburuda la? Nka Yezu ye mun lo kɛ?

7 U tun ye kabakuruba dɔ kɛ ka Lazari ka kaburu datugu. Yezu sera o yɔrɔ la tuma min na, a y’a fɔ ko  “u ka kabakuru bɔ kaburuda la.” Nka Marita tun t’a fɛ ka sɔn sabu Lazari suu tun donna kabi tile naani (Zan 11:39). A tun t’a lɔn Yezu bena min kɛ a balimacɛ Lazari ye.

Miiri k’a filɛ, Lazari somɔgɔw n’a teriw ɲagalila cogo min na k’a ye ko a kununa!—Zan 11:38-44

8 Yezu y’a fɔ Lazari ye ko: “Wili ka bɔ.” O kɔ, Marita ni Mariyamu ye kabako koo dɔ ye. Bibulu b’a fɔ ko: “Lazari min tun sara, a kununna ka bɔ kaburu la. Fani melekenin tun b’a bolo n’a seen na.” (Zan 11:43, 44). Lazari suu kununa! A jɛnna n’a somɔgɔw n’a teriw ye tugun. U tun be se ka meleke a la, ka maga a la ani ka kuma n’a ye. O ye kabako ye dɛ! Yezu ye Lazari suu kunu.

“SUNGURUNIN, N B’A FƆ I YE, WILI!”

9, 10. a) Jɔn lo ye setigiya di Yezu ma ka suuw kunu? b) Bibulu be sukununi minw kofɔ, mun na u b’an nafa?

9 Yezu tun be suuw kunu a yɛrɛ ka setigiya barika la wa? Ayi. Sanni a ka Lazari suu kunu, a kɔnna ka Jehova deli. Jehova ye setigiya d’a ma a sera k’o kabako kɛ (Zan 11:41, 42 kalan). Lazari dɔrɔn lo ma lakunu ka bɔ suuw cɛma. Bibulu be saan 12 sungurunin dɔ kofɔ min tun man kɛnɛ yɛrɛ le. A facɛ Zayirus jigi tun tigɛnin lo. A ye Yezu deli ko a k’a denmuso kɛnɛya. Deen wɛrɛ tun t’a fɛ. K’a to kuma na ni Yezu ye, cɛɛ dɔw nana a fɔ a ye ko: “I denmuso banna. Mun na i be karamɔgɔ sigɛn tugu?” Nka Yezu y’a fɔ Zayirus ye ko: “Kana siran, la Ala la dɔrɔn, i denmuso bena kisi.” O kɔ, a tugura Zayirus kɔ. U gwɛrɛtɔ Zayirus ka soo, Yezu ye mɔgɔw kasitɔ ye. A y’a fɔ u ye ko: “Aw kana kasi, sungurunin ma sa, nga a be sinɔgɔra le.”  N’a sɔrɔ sungurunin facɛ n’a bamuso m’o kuma kɔrɔ faamu. Yezu ko bɛɛ ka bɔ kɛnɛma. Deen suu lanin tun be boon min kɔnɔ, a donna yen ni deen faa n’a baa ye. Yezu ye deen bolo minɛ k’a fɔ a ye ko: “Sungurunin, n b’a fɔ i ye, wili!” O yɔrɔnin bɛɛ, a wulila ka tagama. Miiri k’a filɛ a wolobagaw dusu diyara cogo min na! Yezu ye u deen suu kunu (Mariki 5:22-24, 35-42; Luka 8:49-56). Kabi o loon, u ɲɛɛ tun mana la u denmuso kan, Jehova tun ye min kɛ u ye Yezu sababu fɛ, u hakili tun be jigi o la. *

10 Yezu ye mɔgɔ minw lakunu, u labanna ka sa tugun. Nka an ye min kalan o mɔgɔw koo la, o b’an nafa sabu o b’an jigi tugu sɔbɛ la. Jehova b’a fɛ ka mɔgɔ saninw kunu ani a yɛrɛ bena o lo kɛ.

AN BE KALAN MIN SƆRƆ SUKUNUNI LAKALITAW LA

Ciden Piyɛri ye kerecɛn muso Dɔrɔkasi lakunu.—Kɛwaliw 9:36-42

Eli ye muso cɛɛ sanin dɔ ka dencɛ lakunu.—1 Masacɛw 17:17-24

11. Waajulikɛla 9:5 be mun lo yira Lazari koo la?

11 Bibulu b’a fɔ ka gwɛ ko “minw sara ka ban, olu tɛ foyi lɔnna tugu.” Lazari ka koo b’o lo yira (Waajulikɛla 9:5). I ko Yezu y’a fɔ cogo min na, Lazari tun be komi a be sinɔgɔra le (Zan 11:11). Ka Lazari to kaburu kɔnɔ, a tun tɛ “foyi lɔnna tugu.”

12. An b’a lɔn cogo di ko Lazari suu kununa tiɲɛn tiɲɛn na?

12 Yezu ye Lazari suu kunu mɔgɔ caaman ɲɛɛ na.  Hali Yezu juguw sɔnna a ma ko a ye o kabako kɛ. Lazari tun be niin na ani o tun b’a yira ko a suu kununa tiɲɛn tiɲɛn na (Zan 11:47). Mɔgɔ caaman tagara Lazari filɛ. O kɛra sababu ye u lara a la ko Ala lo ye Yezu ci. O ma diya Yezu juguw ye. O kama, u y’a ɲini ka Yezu ni Lazari fila bɛɛ faga.—Zan 11:53; 12:9-11.

13. Mun na an lanin b’a la ko Jehova bena suuw kunu?

13 Yezu y’a fɔ ko “minnu bɛ kaburuw kɔnɔ” olu bena kunu (Zan 5:28, ABM). O kɔrɔ ko Jehova y’a hakili to mɔgɔ sanin minw bɛɛ la, a bena olu kunu. Nka walisa Jehova ka se ka mɔgɔ dɔ lakunu, fɔɔ a k’a hakili jigi o tigi cogoya n’a ka koo bɛɛ la. Yala a be se k’o kɛ wa? Sankolo fanin be lolo miliyari caaman na. Nka Bibulu b’a fɔ ko Jehova be u kelen kelen bɛɛ tɔgɔ lɔn (Ezayi 40:26 kalan). O kama, an ka la a la ko a bena mɔgɔ sanin minw bɛɛ kunu, a man gwɛlɛ a fɛ k’a hakili jigi u cogoya n’u ka koow bɛɛ la. Min yɛrɛ kɔrɔtanin lo ka tɛmɛ o kan, o ye ko Jehova lo ye fɛɛn bɛɛ dan. O kama, an b’a lɔn ko see b’a ye ka suuw kunu.

14, 15. Zɔbu ka kumaw be mun lo yira sukununi koo la?

14 Cɛɛ kantigi Zɔbu lanin tun b’a la ko suuw bena kunu. A ye ɲiningali kɛ ko: “Adamaden min sara, o be se ka kunun tugu wa?” O kɔ, a y’a fɔ Jehova ye ko: “Ni e ye ne wele, n be i jaabi. Ne yeko nigɛ bena i minɛ, ne min ye i ka danfɛn ye.” Zɔbu tun b’a lɔn ko Jehova kɔrɔtɔnin lo ka suuw kunu.—Zɔbu 14:13-15.

15 K’a lɔn ko suuw bena kunu, o be mun lo kɛ  i la do? N’a sɔrɔ i b’i yɛrɛ ɲininga ko: “Ne somɔgɔw ni n’ teri minw sara, olu fana bena kunu wa?” K’a lɔn ko Jehova b’a fɛ sɔbɛ la ka suuw kunu, o b’an dusu saalo. Nka, a bena jɔn ni jɔn lo kunu ani u bena ɲɛnamaya kɛ min? An k’a filɛ Bibulu be min fɔ o koo la.

‘OLU BENA A KAAN MƐN ANI KA BƆ YEN’

16. Minw bena kunu dugukolo kan, olu ka ɲɛnamaya bena kɛ cogo di?

16 Galen, mɔgɔ sanin minw tun kununa, u jɛnna n’u somɔgɔw n’u teriw ye tugun dugukolo kan. Sukununi nata bena kɛ o cogo kelen na. A yɛrɛ bena fisaya ka tɛmɛ fɔlɔ ta kan. Mun na do? Sabu mɔgɔ saninw bena kunu ka ɲɛnamaya kɛ fɔɔ abada dugukolo kan. U tɛna sa tugun. U bena kɛ duniɲa min kɔnɔ, ale ni bi ta cɛ ka jan. Marifakɛlɛw, kojugukɛ ni banaw tɛna kɛ yen tugun.

17. Jɔn ni jɔn lo bena lakunu?

17 Jɔn ni jɔn lo bena lakunu? Yezu y’a fɔ ko minw bɛɛ be “kaburuw kɔnɔ, olu n’a kan mɛn. U na bɔ yen.” (Zan 5:28, 29, ABM). Yirali 20:13 b’a fɔ ko: “Jii tun ye minw dumu, dugukolo tun ye minw datugu, minw tun be lahara, u . . . bɔra.” Mɔgɔ miliyari caaman lo bena lakunu. Ciden Pol fana y’a fɔ ko “mɔgɔ tilennenw ni mɔgɔ tilenbaliw” bena lakunu (Kɛwaliw 24:15 kalan, ABM). O kumaw kɔrɔ ko di?

Alijɛnɛ kɔnɔ, suuw bena kunu ani u bena jɛn n’u diyanye mɔgɔw ye

18. “Mɔgɔ tilennenw” minw bena lakunu, olu ye jɔn lo ye?

18 O “mɔgɔ tilennenw” ye Jehova sagokɛla dɔw ye minw ye ɲɛnamaya kɛ ka kɔn Yezu nali ɲɛ  dugukolo kan. Nuhun, Ibrayima, Sara, Musa, Ruti ani Ɛsitɛri bena kunu ka ɲɛnamaya kɛ dugukolo kan. I be se k’u dɔw ka koo kalan Eburuw sapitiri 11nan na. Nka Jehova sagokɛla kantigi minw sara an ka wagati la do? Olu fana ye “mɔgɔ tilennenw” ye. O kama, u bena lakunu.

19. “Mɔgɔ tilenbaliw” ye jɔn lo ye? Jehova bena sababu juman di u ma?

 19 N’u ko “mɔgɔ tilenbaliw,” o ye mɔgɔ miliyari caaman ye minw ma sababu sɔrɔ ka Jehova lɔn. U sara, nka Jehova ma ɲinɛ u kɔ. A bena u kunu ani u bena sababu sɔrɔ k’a lɔn ani ka baara kɛ a ye.

20. Mun na mɔgɔ saninw bɛɛ lo tɛna kunu?

20 Minw sara, yala o kɔrɔ ko u bɛɛ lo bena kunu wa? Ayi. Yezu y’a fɔ ko suu dɔw tɛna kunu (Luka 12:5). Jɔn lo bena a latigɛ ni suu dɔ bena kunu wala n’a tɛna kunu? Koo bɛɛ be Jehova lo bolo. Nka a ye Yezu “sigi ka kɛ ɲanamanw ni suuw kitibaga ye.” (Kɛwaliw 10:42). A be minw jati mɔgɔ juguw ye ani u tun t’a fɛ ka yɛlɛma, a tɛna olu suu kunu.Kunnafoni wɛrɛw lajɛ, a 19nan.

MINW BENA KUNU KA TAGA SANKOLO LA

21, 22. a) Minw be kunu ka taga sankolo la, olu be kɛ mun lo ye? b) Mɔgɔ fɔlɔ juman lo kununa ka taga sankolo la?

21 Bibulu b’a fɔ fana ko mɔgɔ dɔw bena taga ɲɛnamaya kɛ sankolo la. O ɲɔgɔnna mɔgɔ suu mana kunu, a tɛ kunu ni adamaden farikolo ɲɔgɔn ye. Nka a be kunu ka taga ɲɛnamaya kɛ sankolo la mɛlɛkɛw cogoya la.

22 Yezu lo ye fɔlɔ ye ka lakunu o cogo la (Zan 3:13). Tile saba Yezu faganin kɔ, Jehova y’a kunu (Zaburuw 16:10; Kɛwaliw 13:34, 35). Yezu ma kunu ni adamaden farikolo ye. Ciden Piyɛri y’a ɲɛfɔ ko Yezu “fagara farisogo ta fan fɛ, nka a ɲɛnamayara Ni ta fan fɛ.” (1 Piyɛri 3:18, ABM). Ala ye Yezu kunu k’a kɛ mɛlɛkɛ barikaman ye!  (1 Korɛntikaw 15:3-6). Nka Bibulu b’a fɔ ko ale dɔrɔn tun tɛna lakunu o cogo la.

23, 24. “Sagakulufitini” mɔgɔw ye jɔn lo ye? U ye mɔgɔ joli lo ye?

23 Sanni Yezu ka sa, a y’a fɔ a ka kalanden kantigiw ye ko a bena taga “yɔrɔ labɛn” u ye (Zan 14:2). O kɔrɔ ko a ka kalanden dɔw tun bena kunu ka taga to n’a ye sankolo la. U ye mɔgɔ joli lo ye? Yezu y’a fɔ ko u tun bena kɛ “sagakulufitini” ye, o kɔrɔ mɔgɔ damanin dɔrɔn (Luka 12:32). Ciden Zan ye u daa tigitigi fɔ. A ye Yezu “lɔnin ye Siyɔn kulu kan [sankolo la]. Mɔgɔ waa kɛmɛ ni bi naani ni naani (144 000) tun be n’a ye.”Yirali 14:1.

24 O kerecɛn 144 000 tun bena lakunu tuma juman? Bibulu b’a fɔ ko o tun bena kɛ Krista ka Masaya daminɛni kɔ sankolo la (1 Korɛntikaw 15:23). An be o wagati lo la sisan. Kerecɛn 144 000 fanba yɛrɛ kununa ka ban ka taga sankolo la. U tɔɔ minw bele be dugukolo kan, n’u sara, u be kunu yɔrɔnin kelen ka taga sankolo la. Nka, adamadenw fanba bena lakunu ka ɲɛnamaya kɛ alijɛnɛ nata la dugukolo kan.

25. An bena mun lo ye kalansen nata la?

25 Yanni dɔɔni, Jehova bena adamadenw bɛɛ hɔɔrɔnya ka bɔ saya la ani saya bena ban pewu! (Ezayi 25:8 kalan). Nka, minw be taga sankolo la, u be taga mun lo kɛ o yɔrɔ la? Bibulu b’a fɔ ko u bena Masaya kɛ ni Yezu ye. Kalansen nata la, an bena kuma o gofɛrɛnɛman koo la.

^ dakun 9 Sukununi wɛrɛw kofɔra Bibulu kɔnɔ: deen fitinin ni mɔgɔkɔrɔba, cɛɛ ni muso, Isirayɛliden dɔ ani lonan. I be se k’o maanaw kalan vɛrise nunu na: 1 Masacɛw 17:17-24; 2 Masacɛw 4:32-37; 13:20, 21; Matiyo 28:5-7; Luka 7:11-17; 8:40-56; Kɛwaliw 9:36-42; 20:7-12.