Taga a kɔnɔkow lajɛ

Taga a kɔnɔnakow lajɛ

Maana 9nan: Nuhun be kurun dɔ dilan

Maana 9nan: Nuhun be kurun dɔ dilan
Mɔgɔw be yɛlɛla Nuhun ma

MUSO kelen ni dencɛ saba tun be Nuhun fɛ. A dencɛw tɔgɔw tun ko: Sɛmu ni Kamu ani Zafɛti. Muso tun be u saba bɛɛ fɛ. O kɔrɔ ko Nuhun somɔgɔw tun ye mɔgɔ seegi ye.

Loon dɔ, Ala y’a ɲini Nuhun fɛ a ka baara kabakoman dɔ kɛ. A y’a fɔ a ye ko a ka kurun belebeleba dɔ dilan. O kurun tun ka bon komi bato, nka a tun be i ko kɛsu belebeleba dɔ. Ala y’a fɔ Nuhun ye ko a ka “kurun kɔnɔna boon kɛ sangaso saba ye.” O bondenw tun bena kɛ Nuhun n’a ka denbaya sigiyɔrɔ ye, ani bɛgɛnw ni dumunifɛnw marayɔrɔ ye.

Ala ko Nuhun ka o kurun mɔ ni manan ye walisa jii kana don a kɔnɔ. Ala ko: ‘Ne bena a kɛ sanjiba be na ka dugukolo kan fɛɛnw bɛɛ halaki. Mɔgɔ o mɔgɔ tɛ kurun kɔnɔ, o tigi bena sa.’

Nuhun n’a dencɛw ye Jehova kaan minɛ ani u y’a daminɛ ka kurun dilan. Nka mɔgɔw y’a daminɛ ka yɛlɛ u la. U tora ka koo jugu kɛ. Ala bena min kɛ, Nuhun ye o fɔ u ye, nka mɔgɔ si ma la a la.

Nuhun ka somɔgɔw be bɛgɛnw ni dumunifɛnw donna kurun kɔnɔ

Kurun nin dilanni ye wagati jan ta sabu a tun ka bon kosɔbɛ. Nka a laban, saan caaman tɛmɛnin kɔ, a baara banna. Ala y’a fɔ Nuhun ye sisan ko a ka bɛgɛnw ni kongosogow ladon kurun kɔnɔ. A ko a ka u sifa dɔw ladon fila fila, cɛman ni musoman. Nka a y’a fɔ a ye ko a ka u sifa dɔ wɛrɛw ladon wolonfila wolonfila. Ala ko a ka kɔnɔ sifaw bɛɛ ladon kurun kɔnɔ fana. Ala ye min fɔ Nuhun ye, a y’o bɛɛ kɛ.

O kɔ, Nuhun n’a ka denbaya fana donna kurun kɔnɔ ani Ala y’a datugu. K’u to kurun kɔnɔ, Nuhun n’a ka denbaya ye kɔnɔni kɛ. I ka miiri k’a filɛ, e fana be n’u ye kurun kɔnɔ, aw be kɔnɔni kɛra. Yala sanjiba bena na tiɲɛn tiɲɛn na i ko Ala y’a fɔ cogo min na wa?

Zɛnɛzi 6:9-22; 7:1-9.Ɲiningaliw

 • Nuhun ka denbaya tun ye mɔgɔ joli lo ye, ani a dencɛ saba tɔgɔw ko di?
 • Ala ko Nuhun ka baara kabakoman juman lo kɛ, ani mun na?
 • Nuhun ye kurun kofɔ a sigiɲɔgɔnw ye tuma min na, olu ye o koo jati cogo di?
 • Ala ye cii juman di Nuhun ma bɛgɛnw ni kongosogow koo la?
 • Kurun datugunin kɔ Ala fɛ, Nuhun n’a ka denbaya tun ka kan ka mun kɛ?

Ɲiningali wɛrɛw

 • Zɛnɛzi 6:9-22 kalan.

  Mun lo tun ye Nuhun kɛ tiɲɛn Ala batobaga sɔbɛ ye? (Zɛnɛzi 6:9, 22)

  Jehova be mun lo miiri fariya koo la, ani o ka kan ka nɔɔ juman to an ka ɲɛnagwɛkow sugandili kan? (Zɛnɛzi 6:11, 12; Zab. 11:5)

  An be se ka Nuhun ladegi cogo di n’an ye cikanw sɔrɔ ka bɔ Jehova ka ɔriganisasiyɔn fɛ? (Zɛnɛzi 6:22; 1 Zan 5:3)

 • Zɛnɛzi 7:1-9 kalan.

  Jehova ye mɔgɔ dafabali Nuhun jati mɔgɔ tilennin ye, o koo b’an jija cogo di bi? (Zɛnɛzi 7:1; Tal. 10:16; Ezayi 26:7)