Taga a kɔnɔkow lajɛ

Taga a kɔnɔnakow lajɛ

Maana 8nan: Mɔgɔ jamanjanba dɔw

Maana 8nan: Mɔgɔ jamanjanba dɔw

N’I YE mɔgɔ jamanjan dɔ ye a be nana i fan fɛ, a ka jan fɔɔ a kuun be ɲini ka se i ka boon tɔli ma, i bena mun lo miiri do? O tigi ye mɔgɔ jamanjanba ye dɛ! Wagati dɔ la, o mɔgɔ jamanjanbaw ɲɔgɔn tun be dugukolo kan yɛrɛ yɛrɛ la. Bibulu b’a yira ko u facɛw tun ye mɛlɛkɛw ye ka bɔ sankolo la. Nka, o tun be se ka kɛ cogo di?

Mɔgɔ jamanjanba farimanw

I hakili to a la ko mɛlɛkɛ jugu Sutana jijanin tun lo ka koo ɲagaminin kɛ. A yɛrɛ y’a ɲini ka Ala ka mɛlɛkɛ dɔw lasun u ka koo jugu kɛ. Wagati dɔ la, u dɔw y’a daminɛ ka mɛnni kɛ Sutana fɛ. Ala ye baara min di u ma sankolo la, u y’o dabila. U jigira dugukolo kan ani ka adamadenw cogoya ta. I b’a lɔn fɛɛn min kama wa?

Bibulu b’a fɔ ko o Ala dencɛw ye muso cɛɲumanw ye dugukolo kan ani u tun b’a fɛ ka jɛn n’u ye. O kama, u nana dugukolo kan ani k’o musow furu. Bibulu b’a fɔ ko o tun ye kojugu ye sabu Ala ye mɛlɛkɛw dan u ka ɲɛnamaya kɛ sankolo lo la.

O mɛlɛkɛw n’u ka musow ye deen minw sɔrɔ, olu tun be dan na tɔɔw la. O wolotuma na, a tun tɛ ye k’u be dan na tɔɔw la. Nka, u tora ka bonya ani ka fangaba sɔrɔ fɔɔ u nana kɛ mɔgɔ jamanjanbaw ye.

O mɔgɔ jamanjanbaw tun ka jugu. U ka bonya n’u ka fanga kabakoman kosɔn, u tun be mɔgɔw niin tɔɔrɔ. U tun b’a fɛ bɛɛ ka kɛ mɔgɔ juguw ye i n’a fɔ olu.

Enɔki tun sara, nka cɛɛ ɲuman wɛrɛ tun be yen tugun dugukolo kan. O cɛɛ tɔgɔ tun ko Nuhun. Nuhun tun be mɛnni kɛ Ala fɛ tuma bɛɛ.

Loon dɔ, Ala y’a fɔ Nuhun ye ko wagati sera ale fɛ ka mɔgɔ juguw bɛɛ halaki. Nka, Ala ko ale bena Nuhun n’a ka denbaya ani bɛgɛnw ni kongosogo caaman kisi. An k’a filɛ Ala y’o kɛ cogo min na.

Zɛnɛzi 6:1-8; Zude 6.Ɲiningaliw

 • Tuma min na Ala ka mɛlɛkɛ dɔw ye mɛnni kɛ Sutana fɛ mun lo kɛra?
 • Mun na mɛlɛkɛ dɔw y’u ka baara dabila sankolo la ka jigi dugukolo kan?
 • Mun na a tun man ɲi ko mɛlɛkɛw ka jigi dugukolo kan ani ka adamadenw cogoya ta?
 • Mun lo tun be o mɛlɛkɛw ka deenw kɛ dan na deen tɔɔw la?
 • I ko i ɲɛɛ b’a la jaa kan, o mɛlɛkɛw ka deenw tun be mun lo kɛ tuma min na u kɛra mɔgɔ jamanjanbaw ye?
 • Enɔki kɔ, mɔgɔ ɲuman juman lo ye ɲɛnamaya kɛ dugukolo kan, ani mun na a koo tun ka di Ala ye?

Ɲiningali wɛrɛw

 • Zɛnɛzi 6:1-8 kalan.

  Zɛnɛzi 6:6 b’a yira cogo di ko an ka tagamacogo be se ka nɔɔ to Jehova kan? (Zab. 78:40, 41; Tal. 27:11)

 • Zude 6 kalan.

  “Mɛlɛkɛ minw ma se ka wasa u ka lɔyɔrɔw la n’u bɔra yen” Nuhun tile la, cogo juman na olu ka koo b’an lasun ka miiri? (1 Kor. 3:5-9; 2 Piyɛri 2:4, 9, 10)