Taga a kɔnɔkow lajɛ

Taga a kɔnɔnakow lajɛ

Maana 5nan: Tɔɔrɔ be daminɛ sisan

Maana 5nan: Tɔɔrɔ be daminɛ sisan

U BƆNIN kɔ Edɛn nankɔtu kɔnɔ, Adama ni Awa ye gwɛlɛya caaman sɔrɔ. U tun ka kan ka baara gwɛlɛw kɛ ka sɔrɔ k’u ka daradumuni sɔrɔ. Ŋɔni ni biin jugu dama lo tun be yen k’u lamini, Edɛn ka yiri ɲumanw tun tɛ yen tugun. Nin lo ye Adama ni Awa sɔrɔ tuma min na u ye Ala kaan bila ani ka ban a ka teriya la.

Adama n’a dencɛ be baara gwɛlɛ kɛra

Nka a juguman yɛrɛ ye min ye, Adama ni Awa y’a daminɛ ka sa. I hakili b’a la ko Ala tun ye u lasɔmi ko n’u tun ye yiri dɔ deen dumu, u tun bena sa. Ayiwa, u y’o yiriden dumu loon min na, u y’a daminɛ ka kɔrɔ dɔɔni dɔɔni ani a laban, u sara. U ka Ala kanbilali kɛra hakilintanya koo ye dɛ!

U gwɛnnin kɔ Edɛn nankɔtu kɔnɔ, u sɔrɔla ka deenw wolo. O kɔrɔ ko u ka deenw fana tun bena kɔrɔ ani ka sa.

Ni Adama ni Awa kɔni tun sɔnna ka Jehova kaan minɛ, u ni u ka deenw tun bena kɛ hɛɛrɛ la. U bɛɛ tun bena ɲɛnamaya kɛ hɛɛrɛ la fɔɔ abada dugukolo kan. Mɔgɔ si tun tɛna kɔrɔ, ka bana ani ka sa.

Ala b’a fɛ mɔgɔw ka ɲɛnamaya kɛ hɛɛrɛ la fɔɔ abada. A yɛrɛ ye layidu ta ko o lo bena kɛ loon dɔ la. O tuma na, dugukolo bena kɛ alijɛnɛ ye ani bɛɛ bena kɛnɛya ɲuman sɔrɔ. Mɔgɔw bɛɛ bena kɛ ɲɔgɔn teriw ye ani Ala teriw ye.

Awa n’a deenw

Nka Awa tun tɛ Ala teri ye tugun. O kama, deen woloko gwɛlɛyara a fɛ. A tɔɔrɔla. A ka kanbilali kɛra dusukasi caaman sababu ye a fɛ. Tiɲɛn tɛ?

Adama ni Awa ye dencɛw ni denmuso caaman sɔrɔ. U ye u dencɛ fɔlɔ tɔgɔ la ko Kayɛn ani ka filanan tɔgɔ la ko Abɛli. Mun lo ye u sɔrɔ? Yala i b’o lɔn wa?

Zɛnɛzi 3:16-23; 4:1, 2; Yirali 21:3, 4.Ɲiningaliw

 • Adama ni Awa ka ɲɛnamaya tun be cogo di u bɔnin kɔ Edɛn nankɔtu kɔnɔ?
 • Mun lo y’a daminɛ ka kɛ u la ani mun na do?
 • Mun na Adama ni Awa ka deenw tun bena to ka kɔrɔ ani ka sa?
 • Ni Adama ni Awa tun sɔnna ka Jehova kaan minɛ, u ni u ka deenw ka ɲɛnamaya tun bena kɛ cogo di?
 • Awa ye tɔɔrɔ juman sɔrɔ a ka kanminɛbaliya kosɔn?
 • Adama ni Awa ka dencɛ fɔlɔ ni filanan tɔgɔw tun ko di?
 • Denmisɛn wɛrɛ minw be jaa kan, olu ye jɔn lo ye?

Ɲiningali wɛrɛw

 • Zɛnɛzi 3:16-23 ani 4:1, 2 kalan.

  Adama ka ɲɛnamaya kɛra cogo di dugukolo danganin kosɔn? (Zɛnɛzi 3:17-19; Ɔrɔm. 8:20, 22)

  Awa tɔgɔ kɔrɔ ko “ɲɛnaman”, mun na o tɔgɔ bɛnnen lo? (Zɛnɛzi 3:20)

  Adama ni Awa ka jurumu kɛnin kɔ, Jehova bele y’a janto u la cogo di? (Zɛnɛzi 3:7, 21)

 • Yirali 21:3, 4 kalan.

  E kɔrɔtɔnin lo fɛɛn “kɔrɔman” jumanw ka ban?