Taga a kɔnɔkow lajɛ

Taga a kɔnɔnakow lajɛ

Maana 2nan: Nankɔtu cɛɲumanba dɔ

Maana 2nan: Nankɔtu cɛɲumanba dɔ

DUGUKOLO filɛ sisan! A cɛ ka ɲi dɛ! Biin, yiriw, Filɛruw ani bɛgɛnw bɛɛ filɛ. Sama ni jaraw be min?

Bɛgɛnw be Edɛn nankɔtu kɔnɔ

Ala y’o nankɔtu cɛɲumanba labɛn cogo di? An k’a filɛ fɔlɔ Ala ye dugukolo labɛn cogo min na an kosɔn.

Ala kɔnna k’a to biin kɛnɛ falenna dugukolo kan. Ani, a y’a kɛ yiri misɛnw ni yiri sifaw bɛɛ falenna. O yiriw n’o biin y’a to dugukolo kɛra yɔrɔ cɛɲumanba ye ani u caaman be dumunifɛn diiman di an ma.

O kɔ, Ala ye jɛgɛw dan olu be jii kɔnɔ ani ka kɔnɔw dan olu be pan sanfɛ. A ye wuluw, jakumaw ni soow dan ani ka bɛgɛn fitininw ni bɛgɛn belebelebaw fana dan. E ka yɔrɔ gɛrɛfɛ, bɛgɛn sifa jumanw be sɔrɔ yen? Yala an ninsɔn man di k’a ye ko Ala ye o fɛɛnw bɛɛ dan an kosɔn wa?

A laban, Ala ye dugukolo yɔrɔ dɔ sugandi k’o labɛn ka ɲɛ kosɔbɛ. A ye o yɔrɔ weele ko Edɛn nankɔtu. O nankɔtu tun cɛ ka ɲi ani fɛɛn bɛɛ tun b’a kɔnɔ. A kɔnɔ fɛɛnw bɛɛ tun cɛ ka ɲi. Ala tun b’a fɛ dugukolo kuru bɛɛ ka kɛ i ko o nankɔtu ɲuman.

Nka, segi k’o nankɔtu jaa filɛ tugun. Ala y’a ye ko fɛɛn dɔ tɛ yen nankɔtu nin kɔnɔ. Yala i b’a lɔn fɛɛn min lo wa? An k’o lajɛ.

Zɛnɛzi 1:11-25; 2:8, 9.Ɲiningaliw

 • Ala ye dugukolo labɛn cogo di an kosɔn?
 • Ala ye bɛgɛn ni kongosogo sifa caaman minw dan, u dɔw tɔgɔ fɔ. (Jaa filɛ.)
 • Mun na Edɛn nankɔtu tun be dan na dugukolo yɔrɔ tɔɔw la?
 • Ala tun b’a fɛ dugukolo kuru bɛɛ ka kɛ mun ye?

Ɲiningali wɛrɛw

 • Zɛnɛzi 1:11-25 kalan.

  Ala ye mun lo dan danni loon sabanan na? (Zɛnɛzi 1:12)

  Mun lo kɛra danni loon naaninan na? (Zɛnɛzi 1:16)

  Ala ye sogo sifa jumanw dan danni loon duurunan ni wɔɔrɔnan na? (Zɛnɛzi 1:20, 21, 25)

 • Zɛnɛzi 2:8, 9 kalan.

  Ala y’a kɛ yiri fila jumanw falenna Edɛn nankɔtu la minw ni tɔɔw tun tɛ kelen ye, ani u tun ye mun lo tagamasiɲɛ ye?