Taga a kɔnɔkow lajɛ

Taga a kɔnɔnakow lajɛ

Maana 116nan: Ɲɛnamaya banbali sɔrɔcogo

Maana 116nan: Ɲɛnamaya banbali sɔrɔcogo

I B’A lɔn nin sungurunin n’a teriw be gafe min kalanna wa? E be gafe min kalanna, o ɲɔgɔn yɛrɛ lo: Bibulu ka maanaw. E be maana min kalanna, olu fana be o lo kalanna: “An be se ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ cogo di?”

Cɛdennin be kalan kɛra

I b’a lɔn o maana be kuma fɛɛn min koo la wa? A fɔlɔ, n’i b’a fɛ ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ, i ka kan ka Jehova ni Yezu lɔn. Bibulu b’a fɔ ko: ‘Ɲɛnamaya banbali be sɔrɔ nin lo fɛ: k’a ɲini ka Ala sɔbɛ kelenpe lɔn, ani k’a Dencɛ Yesu Krista lɔn, a ye o min ci dugukolo kan.’

An be se ka Jehova Ala n’a Dencɛ Yezu lɔn cogo di? U lɔncogo dɔ ye ka gafe Bibulu ka maanaw kalan k’a ta a daminɛ na fɔɔ ka taga se a laban na. A be koo caaman fɔ Jehova ni Yezu koo la, tiɲɛn tɛ? A b’a fɔ u ye min kɛ ani u bena na fɛɛn minw kɛ. Nka, i man kan ka dan gafe nin kalan dɔrɔn ma.

Bibulu

I ɲɛɛ be kitabu min bilanin na duguma, Bibulu lo. Gafe nin ka maanaw basiginin be bibulusen minw kan, a to mɔgɔ dɔ k’u kalan i ye Bibulu kɔnɔ. An bɛɛ mako be kunnafoni minw na walisa ka baara kɛ Jehova ye cogo bɛnnin na ani ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ, u be sɔrɔ Bibulu kɔnɔ. O kama, an ka kan ka bibulukalan kɛ an delinanko ye.

Nka, ka Jehova Ala ani Yezu Krista lɔn, o dama tɛ bɔri kɛ. An be se ka lɔnniyaba sɔrɔ olu n’u ka kalanw koo la, nka an tɛ ɲɛnamaya banbali sɔrɔ. I b’a lɔn an mako be fɛɛn wɛrɛ min na wa?

An be fɛɛn minw kalan, an ka kan k’u sira tagama. I hakili be Zuda Isikariyɔti la wa? Yezu tun ye mɔgɔ 12 minw sugandi k’u kɛ a ka cidenw ye, u la kelen tun lo. Zuda tun ye lɔnniyaba sɔrɔ Jehova ani Yezu koo la. Nka, a labanna cogo di? Wagati dɔɔni tɛmɛnin kɔ, a kɛra nataba ye ani a labanna ka Yezu janfa warigwɛ 30 kama ani k’a don a juguw bolo. O kama, Zuda tɛna ɲɛnamaya banbali sɔrɔ.

An kumana Geyazi min koo la maana 69nan na, i hakili b’ale la fana wa? Faniw ni wari minw tun tɛ a ta ye, a ɲɛɛ bɔra u fɛ. O la, a ye ngalon tigɛ walisa k’o fɛɛnw sɔrɔ. Nka, Jehova y’a ɲangi. A bena an fana ɲangi n’an tɛ a ka sariyaw labato.

Nka, mɔgɔ ɲuman caaman ye baara kɛ Jehova ye ni kantigiya ye. An b’a fɛ ka kɛ i ko olu, tiɲɛn tɛ? Cɛdennin Samuyɛli ye ɲɛyirali ɲuman ye, an ka kan ka min ladegi. I ko maana 55nan y’a yira cogo min na, a sii tun ye saan naani wala duuru dɔrɔn lo ye tuma min na a y’a daminɛ ka baara kɛ Jehova ye a ka fanibugu kɔnɔ. O la, i mana kɛ denfitinin ye cogo o cogo, i be se ka baara kɛ Jehova ye.

Tiɲɛn lo, an bɛɛ b’a fɛ ka mɔgɔ min ladegi o ye Yezu Krista lo ye. Hali k’a to a tun ye denmisɛn ye i ko an y’a ye maana 87nan na, a tun be Alabatosoba kɔnɔ ka baro kɛ ni mɔgɔw ye a sankolola Faa koo la. An k’a ladegi. An k’an seko bɛɛ kɛ k’an ka Ala ɲuman Jehova n’a Dencɛ Yezu Krista kofɔ mɔgɔ caaman ye. N’an y’o kɛ, an bena se ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ Ala ka alijɛnɛ kura kɔnɔ dugukolo kan.

Zan 17:3; Zaburuw 145:1-21.Ɲiningaliw

 • N’an b’a fɛ ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ, an ka kan ka mun lo lɔn?
 • Ka kɛɲɛ ni jaa nin ye, an be se ka Jehova Ala ni Yezu lɔn cogo di?
 • I ɲɛɛ be kitabu wɛrɛ juman lo la jaa nin kan, ani mun na an ka kan k’a kalan tuma o tuma?
 • Ka fara Jehova ni Yezu lɔnni kan, an ka kan ka mun lo kɛ tugun walisa ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ?
 • An ye kalan juman sɔrɔ maana 69nan kɔnɔ?
 • Maana 55nan kɔnɔ, cɛdennin Samuyɛli ka ɲɛyirali ɲuman be mun lo yira an na?
 • An be se ka Yezu Krista ladegi cogo di? Ani, n’an y’o kɛ an ka siniɲasigi bena kɛ cogo di?

Ɲiningali wɛrɛw

 • Zan 17:3 kalan.

  Bibulu b’a yira cogo di ko k’a ɲini ka Jehova Ala ni Yezu Krista lɔn o tɛ dan dɔrɔn ka koow lɔn k’u mara i hakili la? (Mat. 7:21; Zaki 2:18-20; 1 Zan 2:17)

 • Zaburuw 145:1-21 kalan.

  Sababu caaman minw b’an fɛ ka Jehova tando, u la dɔw ye jumanw ye? (Zab. 145:8-11; Yir. 4:11)

  Jehova ka “ɲumanya be se bɛɛ ma” cogo di? Ani, cogo juman na o koo ka kan k’an lasun an k’an magwɛrɛ a la kosɔbɛ? (Zab. 145:9; Mat. 5:43-45)

  Ni Jehova koo ka gwɛlɛ an ma, o bena an lasun ka mun lo kɛ? (Zab. 119:171, 172, 175; 145:11, 12, 21)