Taga a kɔnɔkow lajɛ

Taga a kɔnɔnakow lajɛ

Yɔrɔ 8nan: BIBULU KƆNNA KA KOO O KOO FƆ, O BE DAFA

Yɔrɔ 8nan: BIBULU KƆNNA KA KOO O KOO FƆ, O BE DAFA

Bibulu tɛ dan ka koo kɔrɔw dama fɔ an ye, nka a be koo nataw fana lakali an ye. Adamadenw tɛ siniko lɔn. O lo y’a to an lanin b’a la ko Bibulu bɔra Ala yɔrɔ. A be mun lo fɔ siniɲasigi koo la?

A b’a fɔ ko Ala bena kɛlɛba dɔ kɛ walisa ka dugukolo saniya a kɛtɔ ka juguya bɛɛ ban ani ka mɔgɔ juguw halaki. Nka, a bena a sagokɛlaw tanga. Ala ye Yezu Krista kɛ Masa ye. Ale ka masaya tuma na, Ala sagokɛlaw bena ɲɛsuma ni hɛɛrɛ sɔrɔ ani u tɛna bana tugun wala ka sa.

Ninsɔndiyako lo an fɛ k’a lɔn ko Ala bena dugukolo kɛ alijɛnɛ kura ye. Tiɲɛn tɛ? Nka, n’an b’a fɛ ka sigi o alijɛnɛ kɔnɔ, an ka kan ka koo dɔ kɛ. Ala ye fɛɛn cɛɲumanbaw labɛn a sagokɛlaw ye. Gafe nin ka maana laban bena a yira an ka kan ka min kɛ walisa k’o fɛɛnw diyabɔ. O kama, i ka YƆRƆ 8NAN nin kalan walisa k’a faamu Bibulu kɔnna ka min fɔ siniɲasigi koo la.

Alijɛnɛ bisigi