Taga a kɔnɔkow lajɛ

Taga a kɔnɔnakow lajɛ

Maana 111nan: Cɛden min sinɔgɔra

Maana 111nan: Cɛden min sinɔgɔra

MUN lo kɛra yan? Cɛden min lanin lo duguma a mandimina kosɔbɛ wa? Cɛɛ minw be bɔra boon kɔnɔ ka na, u la kelen ye Pol ye. I ɲɛɛ be Timote fana na wa? Deen nin bɔra finɛtiri lo kan ka ben wa?

Pol be nana Etiyusi suu lakunu

Ɔnhɔn, o lo kɛra. Pol tun be kalan dɔ dira kalandenw ma o boon kɔnɔ, Torowasi dugu la. A tun b’a lɔn ko a tɛna u ye tugun wagati jan kɔnɔ sabu o dugusagwɛ a tun bena kurun dɔ ta ka taga dugu wɛrɛ la. O kama, a kumana ka mɛɛn fɔɔ ka se dugutilama.

Cɛden nin tɔgɔ ko Etiyusi (Etiki). A tun siginin be finɛtiri kan ani sinɔgɔ y’a minɛ. A porokotora ka bɔ sangaso boon sabanan finɛtiri la ka ben duguma! O lo y’a to mɔgɔ nunu hakili ɲagaminin lo. U tagara a ta tuma min na, u siranna sabu a tun sara.

Pol y’a ye ko deen sara minkɛ, a lara a kan k’a bolo meleke a la. O kɔ, a y’a fɔ ko: “Aw y’aw hakili sigi, a be nii na.” Tiɲɛn na, kabako tun lo! Pol ye deen suu kunu! Jama ninsɔndiyara kosɔbɛ.

U bɛɛ yɛlɛla sangaso boon kɔnɔ tugun ani ka dumuni kɛ. Pol tora ka kuma fɔɔ ka dugu gwɛ. Siga t’a la, Etiyusi ma sinɔgɔ tugun. O kɔ, Pol, Timote ani u tagamaɲɔgɔnw bɔra ka taga kurun ta. I b’a lɔn u be tagara yɔrɔ min na wa?

Pol tilatɔ tun lo a ka tagama sabanan na waajuli baara la ani a tun be kɔsegira. Nin tagama nin na a ye saan saba kɛ Efɛzi dugu la a kelen na. O kɔrɔ ko nin tagama sabanan mɛɛnna ka tɛmɛ filanan kan.

Kurun bɔnin kɔ Torowasi, a lɔra ka wagati dɔɔni kɛ Mile. Komi Efɛzi yɔrɔ tun man jan, Pol ye mɔgɔw bila ka kafo ka cɛkɔrɔbaw weele ka na Mile walisa ka kuma u fɛ sabu u tun tɛna ɲɔgɔn ye tugun o kɔ. Kurun tagatuma sera tuma min na ni Pol ye, u dusu kasira kosɔbɛ!

A laban, kurun sera Sezare. Ka Pol to yen kalanden Filipu ka soo kɔnɔ, kira Agabusi ye Pol lasɔmi ko n’a sera Zeruzalɛmu, u bena a minɛ k’a don kaso la. O fana lo kɛra tiɲɛn na. Nka o kɔ, u segira ni Pol ye Sezare. A tora yen kaso kɔnɔ fɔɔ saan fila. O kɔ, u tagara n’a ye Ɔrɔmu walisa Ɔrɔmukaw ka masacɛ ka kiti tigɛ a kan. U tagatɔ Ɔrɔmu, an k’a filɛ koo minw kɛra.

Kɛwaliw sapitiri 19-26.Ɲiningaliw

 • Jaa nin kan, cɛden min lanin lo duguma, jɔn lo ani mun lo y’a sɔrɔ?
 • Pol y’a ye ko deen nin sara minkɛ, a ye mun lo kɛ?
 • Pol, Timote ani u tagamaɲɔgɔnw bɔra ka taga min, ani mun lo kɛra tuma min na u lɔra Mile?
 • Kira Agabusi ye Pol lasɔmi mun lo la, ani o koo dafara cogo di?

Ɲiningali wɛrɛw

 • Kɛwaliw 20:7-38 kalan.

  An be se ka mun lo kɛ walisa mɔgɔ si joli hakɛ kana kɛ an kan i ko Pol y’a fɔ cogo min na Kɛwaliw 20:26, 27 na? (Ezek. 33:8; Kɛw. 18:6, 7)

  Mɔgɔw kalantɔ, mun na diinan mɔgɔkɔrɔw ‘nɔrɔnin ka kan ka to’ tiɲɛn kuma na? (Kɛw. 20:17, 29, 30; Titi 1:7-9; 2 Tim. 1:13)

 • Kɛwaliw 26:24-32 kalan.

  Pol tun be ni Ɔrɔmu fasodenya ye. A tɛmɛna o fɛ cogo di ka Yezu ka cii dafa o min ye waajuli baara ye? (Kɛw. 9:15; 16:37, 38; 25:11, 12; 26:32; Luka 21:12, 13)