Taga a kɔnɔkow lajɛ

Taga a kɔnɔnakow lajɛ

Maana 107nan: U be Etiyɛni bonna

Maana 107nan: U be Etiyɛni bonna

CƐƐ min y’a kunbiri gwan, Etiyɛni lo. Yezu ka kalanden kantigiman dɔ lo. Nka, a filɛ u be min kɛra a la sisan! Cɛɛ nunu b’a bonna ni kabakurubabaw ye. Mun na u b’a kɔniya ten fɔɔ u be nin kojuguba kɛra a la do? An k’o lajɛ.

U be Etiyɛni bonna

Ala ye Etiyɛni dɛmɛ ka kabakobaw kɛ. O ma diya cɛɛ nunu ye. O la, a tun be mɔgɔw kalan tiɲɛnko minw na, u y’a daminɛ ka sɔsɔli kɛ n’a ye o koo la. Nka, Ala ye hakilitigiyaba di Etiyɛni ma, o min y’a to a sera k’a yira k’o cɛɛw ka kalanw ye ngalon ye. O y’a to u dimina tugun kosɔbɛ. O kama, u y’a minɛ ka taga n’a ye u ka kititigɛlaw fɛ ani u ye seere jugu dɔw weele a kama.

Sarakalasebagaw kuntigiba ye Etiyɛni ɲininga ko: ‘Mɔgɔ nunu b’i jalakira koo minw na, tiɲɛn lo wa?’ Etiyɛni y’a jaabi a kɛtɔ ka kalanba dɔ di ka bɔ Bibulu kɔnɔ. A y’a ka kalan kuun cɛ k’a yira ko kabi galen, mɔgɔ juguw b’a la ka Jehova ka kiraw kɔniya. O kɔ, a ko: ‘Aw ni olu ye kelen ye. Aw ye Ala ka baaraden Yezu faga, ani aw ma Ala ka sariyaw labato.’

O kumaw ye diinan kuntigiw dusu dimi fɔɔ u ye u ɲiinw ɲimi Etiyɛni kama. Nka, Etiyɛni y’a ɲɛɛ kɔrɔta, ani k’a fɔ ko: ‘Ne ɲɛɛ be Yezu lɔnin na Ala kinibolo fɛ sankolo la.’ O tuma na, u ye u tulow datugu ani ka girin ɲɔgɔn fɛ Etiyɛni kan. U y’a sama ka bɔ n’a ye dugu kɔfɛ.

U senin yen, u y’u ka forokiyaw bɔ k’u kalifa kanbele dɔ ma min tɔgɔ ko Sɔli. I ɲɛɛ be Sɔli la wa? U dɔw y’a daminɛ ka Etiyɛni bon ni kabakuruw ye. Etiyɛni y’a kunbiri gwan, i ko i ɲɛɛ b’a la jaa kan, ani a ye Ala deli ko: ‘Jehova, kana u ka hakɛ nin jati u kun.’ Etiyɛni b’a lɔn ko diinan kuntigiw lo ye a fagabaga dɔw lafili. O kɔ, a sara.

Ni mɔgɔ dɔ ye kojugu kɛ i la, yala i b’a ɲini k’a juru sara, wala i b’a ɲini Ala fɛ a k’a tigi ɲangi? Etiyɛni ni Yezu m’o si kɛ. U ye ɲumanya kɛ hali u juguw ye. An k’a ɲini k’u ladegi.

Kɛwaliw 6:8-15; 7:1-60.Ɲiningaliw

 • Etiyɛni ye jɔn lo ye, ani Ala y’a dɛmɛ ka mun lo kɛ?
 • Etiyɛni ye mun lo fɔ o min ye diinan kuntigiw dimi kosɔbɛ?
 • Cɛɛ nunu ye Etiyɛni sama ka bɔ n’a ye dugu kɔfɛ ka taga mun lo kɛ a la?
 • Jaa nin kan, kanbele min lɔnin be forokiyaw kɔrɔ, jɔn lo?
 • Sanni Etiyɛni ka sa, a ye Jehova deli mun lo la?
 • I ko Etiyɛni y’a kɛ cogo min na, an ka kan ka mun lo kɛ ni mɔgɔ dɔ ye kojugu kɛ an na?

Ɲiningali wɛrɛw

 • Kɛwaliw 6:8-15 kalan.

  Diinan kuntigiw ye nanbarako jumanw kɛ walisa k’a ɲini ka Jehova Seerew ka waajuli baara lalɔ? (Kɛw. 6:9, 11, 13)

 • Kɛwaliw 7:1-60 kalan.

  Mun lo ye Etiyɛni dɛmɛ ka kibaro duman lafasa koɲuman kititigɛlaw jamakulu ɲɛɛ kɔrɔ, ani an be kalan juman sɔrɔ a ka koo la? (Kɛw. 7:51-53; Ɔrɔm. 15:4; 2 Tim. 3:14-17; 1 Piyɛri 3:15)

  Mɔgɔ minw b’an kɛlɛ an ka baara kosɔn, an ka kan k’u jati cogo di? (Kɛw. 7:58-60; Mat. 5:44; Luka 23:33, 34)