Taga a kɔnɔkow lajɛ

Taga a kɔnɔnakow lajɛ

Maana 104nan: Yezu be kɔsegi sankolo la

Maana 104nan: Yezu be kɔsegi sankolo la

YEZU y’a yɛrɛ yira a ka kalandenw na siɲɛ caaman tugun. Loon dɔ la, kalanden kɛmɛ duuru ɲɔgɔn y’a ye. I b’a lɔn a tun ye min fɔ u ye wa? A kumana Ala ka Masaya koo la n’u ye. Jehova ye Yezu ci ka na dugukolo kan walisa a ka mɔgɔw kalan Ala ka Masaya koo la. A tora k’o lo kɛ, hali a lakununi kɔ.

Yezu be kɔsegira sankolo la

I hakili b’a la Ala ka Masaya ye fɛɛn min ye wa? Ala ka gofɛrɛnɛman lo sankolo la. A ye Yezu lo sugandi k’a kɛ masacɛ ye o kun na. Yezu bena kɛ masacɛ kabakoman ye. A y’o yira a kɛtɔ ka kɔngɔtɔw balo, ka banabagatɔw kɛnɛya ani ka suuw lakunu yɛrɛ i ko an y’a ye ka tɛmɛ.

O la do, dugukolo bena kɛ cogo di tuma min na Yezu bena to sankolo la ka kuntigiya kɛ fɔɔ saan waa kelen? Dugukolo kuru bɛɛ bena kɛ alijɛnɛ cɛɲumanba ye. Kɛlɛw, kojugukɛ, banaw ani hali saya yɛrɛ tɛna kɛ tugun. An b’a lɔn ko o bena kɛ tiɲɛn na sabu Ala ye dugukolo dan walisa a ka kɛ alijɛnɛ ye. O le y’a to a daminɛ na a tun ye Edɛn nankɔ dilan. Yezu bena a janto ka Ala sago dafa dugukolo ta fan fɛ.

Sisan, wagati sera Yezu fɛ ka kɔsegi sankolo la. A tun tora k’a yɛrɛ yira a ka kalandenw na tile 40 kɔnɔ. Sisan kɔni, u lanin b’a la ko a ɲɛnaman lo. Nka sanni a ka taga k’a ka kalandenw to yen, a y’a fɔ u ye ko: ‘Aw kana aw yɔrɔ janya Zeruzalɛmu na fɔɔ hakili senu ka jigi aw kan.’ Hakili senu ye Ala ka baarakɛ fanga lo ye min bena kalandenw dɛmɛ ka Ala sago kɛ. An be se k’a suma ni fɔɲɔ ye. A laban, Yezu ye cii di u ma ko: ‘Aw ka waajuli kɛ ne koo la fɔɔ ka taga se diɲɛ faan bɛɛ la.’

O kuma fɔnin kɔ, koo kabakoman dɔ kɛra. Yezu kɔrɔtara ani a y’a daminɛ ka yɛlɛ sankolo la i ko i ɲɛɛ b’a la jaa kan. O kɔ, sankaba dɔ donna ale n’a ka kalandenw cɛ k’a dogo u la. Yezu tagara sankolo la, ani k’a to yen a y’a daminɛ k’a ka kalandenw mara dugukolo kan.

Kalandenw be sankolo filɛra

1 Korɛntikaw 15:3-8; Yirali 21:3, 4; Kɛwaliw 1:1-11.Ɲiningaliw

 • Loon dɔ la, kalanden joli lo ye Yezu ye, ani a ye mun lo fɔ u ye?
 • Ala ka Masaya ye mun ye, ani ɲɛnamaya bena kɛ cogo di dugukolo kan Yezu ka saan waa kelen mara wagati la?
 • Yezu tora k’a yɛrɛ yira a ka kalandenw na tile joli kɔnɔ, nka wagati sera a fɛ ka mun lo kɛ sisan?
 • Sanni Yezu ka taga k’a ka kalandenw to yen, a y’a fɔ u ye k’u ka mun lo kɛ?
 • I ɲɛɛ be mun lo la jaa kan, ani mun lo y’a to Yezu ka kalandenw m’a ye tugun?

Ɲiningali wɛrɛw

 • An ka 1 Korɛntikaw 15:3-8 kalan.

  Mun lo y’a to Pol jigi siginin sera ka kuma Yezu lakununi koo la, ani kerecɛnw jigi siginin be se ka kuma mun lo koo la bi? (1 Kor. 15:4, 7, 8; Ez. 2:2, 3; Mat. 24:14; 2 Tim. 3:1-5)

 • Kɛwaliw 1:1-11 kalan.

  I ko a tun kɔnna ka fɔ Kɛwaliw 1:8 kɔnɔ, waajuli baara kɛra ka se fɔɔ hakɛ juman ani yɔrɔ juman ma? (Kɛw. 6:7; 9:31; 11:19-21; Kɔl. 1:23)