Taga a kɔnɔkow lajɛ

Taga a kɔnɔnakow lajɛ

Maana 89nan: Yezu be Alabatosoba saniya

Maana 89nan: Yezu be Alabatosoba saniya

YEZU diminin lo yan, tiɲɛn tɛ? I b’a lɔn fɛɛn min kama wa? A diminin lo ten sabu nataba dɔw nana sigi Alabatosoba kɔnɔ Zeruzalɛmu walisa ka Ala batobagaw tɔɲɔ yen.

Yezu be wari tabaliw ɲɔndira ka ben

I ɲɛɛ be nturaw, sagaw ni tuganin nunu bɛɛ la wa? O natabaw b’o bɛgɛnw feerela Alabatosoba yɛrɛ kɔnɔ. I b’a lɔn fɛɛn min kama wa? Israɛldenw mako tun be o bɛgɛnw n’o kɔnɔw na walisa ka saraka bɔ Ala ye.

Ala ka sariya tun b’a yira ko ni Israɛlden dɔ tun ye jurumu kɛ a tun ka kan ka saraka dɔ bɔ Ala ye. Israɛldenw tun ka kan ka sarakaw bɔ Ala ye wagati wɛrɛw la fana. Nka, u tun be se ka kɔnɔw ni bɛgɛnw sɔrɔ min o sarakaw kama?

Kɔnɔw ni bɛgɛnw tun be sɔrɔ Israɛlden dɔw fɛ ani u tun be se k’olu saraka. Nka, bɛgɛnw ni kɔnɔw tun tɛ u caaman fɛ. Dɔ wɛrɛw yɔrɔ tun ka jan kojugu Zeruzalɛmu la, u tun tɛ se ka na n’u ka bɛgɛn dɔ ye Alabatosoba kɔnɔ. O kama, u tun be na dɔw san Alabatosoba kɔnɔ. Nka, jagokɛlaw tun be mɔgɔw tɔɲɔ sabu u tun b’o bɛgɛnw sɔngɔ caya kojugu. Ka fara o kan, u tun man kan ka feereli yɛrɛ kɛ Alabatosoba kɔnɔ.

O lo kosɔn Yezu dimina. O la, a ye jagokɛlaw ka tabaliw ɲɔndi k’u benben ani k’u ka wariw yɛrɛkɛ. A ye juru dɔw kɛ busan ye ani ka bɛgɛn nunu bɛɛ gwɛn ka bɔ Alabatosoba kɔnɔ. A y’a fɔ tuganin feerebagaw ye ko: “Aw ye nunu ta ka bɔ yan! Aw kana n Faa ka soo kɛ jago kɛyɔrɔ ye.”

Yezu ka kalanden dɔw tun be n’a ye batosoba kɔnɔ Zeruzalɛmu. Yezu ka kɛcogo y’u kabakoya. U hakili jigira a la ko a tun fɔra Bibulu kɔnɔ Ala Dencɛ koo la ko: ‘Ala ka soo hami be ne tɔɔrɔ n dusu la kosɔbɛ.’

Ka Yezu to Zeruzalɛmu Tɛmɛnkan seli kosɔn, a ye kabako caaman kɛ. O kɔ, a bɔra Zude ka kɔsegi Galile mara la a kɛtɔ ka Samari mara cɛtigɛ. An k’a filɛ min kɛra Samari.

Zan 2:13-25; 4:3, 4.Ɲiningaliw

  • Mun na mɔgɔ dɔw tun be bɛgɛnw feere Alabatosoba kɔnɔ?
  • Mun lo y’a to Yezu dimina?
  • I ko i ɲɛɛ b’a la jaa kan, Yezu ye mun lo kɛ ani a ye mun lo fɔ tuganin feerebagaw ye?
  • Yezu ka kɛcogo y’a ka kalandenw hakili jigi mun lo la?
  • Yezu kɔsegitɔ Galile, a ye mara juman cɛtigɛ?

Ɲiningali wɛrɛ

  • Zan 2:13-25 kalan.

    Warifalenbagaw ka koo ye Yezu dusu dimi minkɛ, o b’an dɛmɛ ka jagokow jati cogo di Masaya Boon kɔnɔ? (Zan 2:15, 16; 1 Kor. 10:24, 31-33)