Taga a kɔnɔkow lajɛ

Taga a kɔnɔnakow lajɛ

Maana 83nan: Zeruzalɛmu lamini kogow

Maana 83nan: Zeruzalɛmu lamini kogow
Baarakɛlaw be Zeruzalɛmu kogow lɔra kokura

A FILƐ baaraba min be kɛra yan. Israɛldenw ɲɛɛ gwannin lo Zeruzalɛmu kogow lɔli la. Saan 152 ka kɔn o ɲɛ, Nabukodonozɔri tun ye Zeruzalɛmu halaki, k’a kogow ci ani k’a koonw jɛni. Tuma min na Israɛldenw bɔra Babilɔni ka na, u ma sin ka Zeruzalɛmu kogow lɔ.

I ka miiri k’a filɛ farati min tun be u seen kɔrɔ sabu kogow tun tɛ yen ka dugu lamini ani k’u tanga. U juguw tun be se ka don dugu kɔnɔ cogo nɔgɔman na ani k’u kɛlɛ. Nka sisan cɛɛ nin b’u dɛmɛna ka dugu kogow lɔ kokura. A tɔgɔ ko Neemi. I b’a lɔn Neemi ye mɔgɔ min ye wa?

Israɛlden dɔ lo min bɔra Suzi dugu la, Maridose ni Ɛsitɛri siginin be yɔrɔ min na. Neemi tun be baara kɛ masaso la. O la, n’a sɔrɔ a tun ye Maridose ni masamuso Ɛsitɛri ka teri sɔbɛ dɔ ye. Nka, Bibulu kɔni t’a fɔ ko a ye baara kɛ masacɛ Asuyerus ye o min tun ye Ɛsitɛri cɛɛ ye. A ye baara kɛ masacɛ Aritasɛrisɛsi lo ye o min tugura Asuyerus kɔ.

I hakili be Aritasɛrisɛsi koo la wa? O masacɛ ɲuman lo tun ye wari caaman di Ɛsidirasi ma a ka taga n’a ye Zeruzalɛmu walisa ka Jehova ka batosoba masiri. Nka, Ɛsidirasi tun ma dugu lamini kogo benninw lɔ kokura. An k’a filɛ fɛɛn min kama Neemi lo nana o baara kɛ.

A saan 13 tun ye nin ye Aritasɛrisɛsi ye wari di Ɛsidirasi ma Alabatosoba masirini kama. Sisan, Neemi lo ye masacɛ Aritasɛrisɛsi ka dɔlɔ dibagaw kuntigi ye. O kɔrɔ ko ale lo tun be a ka diwɛn di a ma ani a tun b’a janto mɔgɔ kana a ɲini ka pɔsɔni don o la. O tun ye baara ye min kɔrɔtanin lo kosɔbɛ.

Loon dɔ la, Neemi balimacɛ Anani ani cɛɛ dɔw bɔra Israɛl mara la ka na bɔ Neemi ye. Gwɛlɛya minw tun be Israɛldenw kan, u y’o lakali a ye ani k’a yira ko Zeruzalɛmu kogow tun ma lɔ kokura halibi. O kuma ye Neemi dusu kasi kosɔbɛ ani a ye Jehova deli o koo la.

Loon dɔ la, masacɛ y’a kɔrɔsi ko Neemi dusu man di. A y’a ɲininga ko: ‘Mun na i ɲɛɛ kumunin be ten?’ Neemi y’a jaabi ko Zeruzalɛmu dugu tiɲɛnin lo kosɔbɛ ani a kogow bennin lo. Masacɛ y’a ɲininga ko: ‘E do be mun lo fɛ?’

Neemi be boon lɔli baara ɲɛminɛna

Neemi y’a jaabi ko: ‘I ka sira di ne ma n ka taga Zeruzalɛmu k’a kogow lɔ kokura.’ Masacɛ ɲuman Aritasɛrisɛsi ye sira di Neemi ma a ka taga ani a y’a dɛmɛ ka yiriw sɔrɔ o baara dɔw kama. Neemi sera Zeruzalɛmu. Dɔɔni o kɔ, a y’a fɔ jama ye ko a nana Zeruzalɛmu kogow lɔli kama. O diyara jama ye ani u y’a fɔ ko: “An ka wili k’a lɔ!”

Israɛldenw ka juguw y’a ye ko kogow be lɔra minkɛ, u y’a fɔ ko: ‘An bena taga u faga ani k’o baara lalɔ.’ Nka Neemi ye o kuma mɛn, ani a ye kɛlɛkɛmuruw ni tamanw di baarakɛlaw ma ani k’a fɔ u ye ko: ‘Aw kana siran aw juguw ɲɛ. Aw ka kɛlɛ kɛ aw balimacɛw n’aw deenw n’aw musow ani aw ka soow kosɔn.’

Jama jaa gwɛlɛyara. U tora ka lɔli kɛ, k’u ka kɛlɛkɛminanw to u bolo kɔrɔ suu fara tile kan. Tile 52 dɔrɔn, kogow lɔra ka ban. Sisan, jama latanganin lo dugu kɔnɔ. Neemi ni Ɛsidirasi ye jama kalan Ala ka sariya la, ani jama ninsɔndiyara.

Nka sanni u ka cɛ ka taga Babilɔni, koow tun be cogo min na, sisan foyi si tun tɛ o cogo la tugun. Pɛrɛsi masacɛ lo be u marala ani u ka kan ka baara kɛ ale lo ye. Nka, Jehova ye layidu ta ko a bena masacɛ kura ci u ma min bena hɛɛrɛ lase u ma. O masacɛ ye jɔn lo ye? A bena hɛɛrɛ lase dugukolo ma cogo di? Saan 450 ɲɔgɔn tɛmɛna sanni mɔgɔ ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ o masacɛ koo la. O kɔ, deen dɔ wolola min wololi tun kɔrɔtanin lo ka tɛmɛ adamaden tɔɔw wololi kan. O fana ye maana wɛrɛ ye.

Neemi sapitiri 1-6.Ɲiningaliw

 • Komi kogow tun tɛ yen ka Zeruzalɛmu lamini, farati juman tun be Israɛldenw seen kɔrɔ?
 • Neemi ye jɔn lo ye?
 • Neemi tun be baara juman lo kɛ ani mun na o baara tun kɔrɔtanin lo?
 • Kibaro juman lo ye Neemi dusu kasi ani a ye mun lo kɛ?
 • Masacɛ Aritasɛrisɛsi ye koo ɲuman juman kɛ Neemi ye?
 • Neemi ye kogow lɔli baara labɛn cogo di walisa Israɛldenw ka juguw kana o baara lalɔ?

Ɲiningali wɛrɛw

 • Neemi 1:4-6 ani 2:1-20 kalan.

  Cogo di Neemi y’a ɲini Jehova fɛ a k’ale ɲɛminɛ? (Neemi 2:4, 5; Ɔrɔm. 12:12; 1 Piyɛri 4:7)

 • Neemi 3:3-5 kalan.

  Tekowakaw sɔnna k’u seen don kogo lɔli baara la, nka u “ɲafɛmɔgɔw” banna. Diinan mɔgɔkɔrɔw ni kɔrɔsigi cidenw be se ka kalan juman sɔrɔ o koo la? (Neemi 3:5, 27; 2 Tes. 3:7-10; 1 Piyɛri 5:5)

 • Neemi 4:1-23 kalan.

  Mun lo tun ye Israɛldenw jija u kana kogo lɔli dabila, u juguw ka fariya bɛɛ n’a ta? (Neemi 4:6, 8, 9; Zab. 50:15; Ezayi 65:13, 14)

  Israɛldenw ka koo b’an jija bi cogo di?

 • Neemi 6:15 kalan.

  Zeruzalɛmu kogow lɔra ka ban ni kalo fila ma dafa. O koo be limaniya barika yira cogo di? (Zab. 56:4, 5; Mat. 17:20; 19:26)